تبلیغات
علوم خاک soil-science - اثر تنش شوری در تغییر فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و اوره آز خاك ریزوسفری سویا (.Glycine max L)
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اثر تنش شوری در تغییر فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و اوره آز خاك ریزوسفری سویا (.Glycine max L)

چکیده
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری و برخی مواد اصلاح کننده بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و اوره آز خاك ریزوسفری، از مرحله آر 5  از رشد رویشی سویا، آزمایشی با 5 سطح شوری شامل صفر، 1.6و3.2و4.8و6.4دسیزیمنس بر متر از منبع آب دریا و 5 تیمار مواد اصلاح کننده شامل  شاهد، 20 تن گچ در هکتار،T 20 تن کود دامی در هکتار،10تن گچ + 10 تن کود دامی در هکتار،15 تنگچ + 15 تن کود دامی در هکتار در شرایط گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که افزایش سطوح شوری باعث کاهش فعالیت آنزیمی خاك در مرحله آر 5 گردید.تیمار 5  بیشترین فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی را از خود نشان داد که نسبت به تیمار فاقد ماده اصلاحی تیمار یک، 60 درصد افزایش داشت. همچنین کاربرد توام اصلاح کننده آلی و معدنی تیمار 5، موجب  بیشترین افزایش در فعالیت آنزیم  اوره آز گردید، هرچند نسبت به تیمار 3 تفاوت معنی داری را نشان نداد.
کلمات کلیدی: تنش شوری ، اصلاح کننده آلی و معدنی، فسفاتاز اسیدی، اوره آز، مرحله رشد

مقدمه
   شوری پس از خشکی از مهمترین و متداولترین تنشهای محیطی در سطح جهان و از جمله ایران است. براساس آمار موجود، سطح کلی خاکهای شور در اراضی ایران  7.33 میلیون هکتار برآورد شده است (مومنی و همکاران، / حدود  1380 ). اکثر مطالعات مربوط به شاخصهای بیولوژیک در خاكهای شور، بیانگر کاهش تنفس میکروبی، فعالیت آنزیمی و بیوماس میکروبی خاك میباشند (ریتز و هاینس، 2003 ). تریپاتی و همکاران ( 2007 ) مشاهده کردند که با افزایش سطح شوری از 2.2 به 6.4  دسیزیمنس بر متر، فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی 42.6 درصد کاهش یافت، و فعالیت آنزیم اورهآز نیز از 120 به 64 میلیگرم آمونیوم آزاد شده به ازای هر گرم خاك رسید. محمد و همکاران (2007)  بیان نمودند اصلاح کننده آلی میتواند فعالیت آنزیمی خاك را تقویت کند و رشد را از طریق افزایش چرخهبیوژئوشیمیایی مواد غذایی در خاك بالا ببرد. بررسیها نشان میدهد که کاربرد گچ به عنوان اصلاح کننده معدنی در خاکهای شور موجب کاهش درصد سدیم قابل تبادل و قابلیت هدایت الکتریکی، و افزایش شستشوی سدیم و میزان نفوذپذیری خاك میشود (تجادا و همکاران، 2006 ). به نظر میرسد استفاده از مواد اصلاح کننده با منبع کلسیم، که موجب جایگزینی با سدیم میشوند همراه با کاربرد مواد آلی در بهبود خاکها موفقیت آمیز خواهد بود (محمد و همکاران، 2007).
 سویا از جمله گیاهان روغنی حساس به شوری محسوب میشود و آبیاری با آبهای شور پتانسیل بالای تولید آن را درمعرض خطر قرار میدهد(ملکوتی و سپهر، 1382 ). مرحله آر 5 (شروع مرحله شکلگیری دانه ها در غلاف)، یکی از حساسترین مراحل رشد زایشی سویا نسبت به تنش شوری میباشد (یانگ و کای، 2006 )، تنش شوری در این مرحله موجب کمبود مواد معدنی و افزایش پوکی غلافها میشود (یانگ و کای، 2006 ). بنابراین، کاهش اثرات شوری در مراحل حساس رشد گیاه با اضافه کردن مواد اصلاح کننده به خاك، مفید و حائز اهمیت است، که در این طرح ، مورد بررسی قرار میگیرد.
نتایج و بحث
 فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی در مرحله پنجم
  افزایش سطوح شوری باعث کاهش فعالیت فسفاتاز اسیدی و افزودن مواد اصلاح کننده به خاك باعث افزایش فعالیت این آنزیم در خاك ریزوسفری گردید. تیمار پنجم با مقدار 6.23 میکروگرم پارانیتروفنل در گرم خاك، بیشترین اثر را در افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی از خود نشان داد که نسبت به تیمار 1،59.7 درصد افزایش داشت.با توجه به کاربرد گچ که موجب افزایش شستشوی سدیم، کاهش درصد سدیم قابل تبادل و قابلیت هدایت الکتریکی و افزایش میزان نفوذپذیری خاك می شود(محمد و همکاران، 2007 ) می توان نتیجه گرفت که گچ شرایط شیمیایی و فیزیکی خاك را برای جمعیت های میکروبی بهبود بخشیده است و اضافه کردن کود دامی به خاك نیز موجب افزایش زیست توده میکروبی و میکروب هایی از خاك که در چرخه مواد غذایی اکوسیستم ها نقش دارند، گردید.(ریتر و هاینس 2003) با افزایش شوری آب آبیاری از سطح اس 1 به اس 5 فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی63.9 درصد کاهش پیدا کرد.افزایش شوری آب آبیاری موجب کاهش فعالیت آنزیمی در کلیه تیمارهای مواد اصلاحی شد.کاهش فعالیت آنزیمی با افزایش سطوح شوری آب آبیاری به نقش منفی شوری بر جمعیت ریزجانداران و فعالیت آنها مربوط میشود (تجادا و همکاران، 2006 ). با تجمع نمک در محیط ریشه اثر مثبت تیمارهای مواد اصلاحی کاهش پیدا کرد و در  شوری اس5 به کمترین مقدار خود رسید  کاملا واضح است که اضافه کردن تیمارهای اصلاح کننده به خاكباعث افزایشفعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی در سطوح مختلف شوری آب آبیاری شده است .
فعالیت آنزیم اورهآز در مرحله 5
افزایش سطوح شوری باعث کاهش فعالیت آنزیم اوره آز در مرحله آر5گردیده است، در حالیکه اضافه کردن مواد اصلاح باعث افزایش فعالیت این آنزیم شده است . تیمار 5 به همراه تیمار3  به ترتیب با 7.12 و 7.08  میلیگرم آمونیوم آزاد شده به ازای هر گرم خاك، بیشترین اثر را بر فعالیت آنزیم اوره آز داشتند و در یک گروه آماری قرار گرفتند.در حالیکه تیمار 1 با 5.89میلیگرم آمونیوم آزاد شده به ازای هر گرم خاك، کمترین فعالیت آنزیمی را باعث شد. این امر نشان میدهد که کاربرد اصلاح کننده معدنی (گچ) به واسطه بهبود شرایط شیمیایی خاك برای جمعیتهای میکروبی، و اضافه کردن اصلاح کننده آلی (کود دامی) به علت بالا بودن کربن آلی و نیتروژن کل( باعث افزایش فعالیت میکروبی خاك شده و تولید آنزیم اوره آز بواسطه آنها افزایش مییابد (تریپاتی و همکاران، 2007).
در سطوح پائین شوری اس 1 و اس 2، تیمار 3 بیشترین فعالیت آنزیم اوره آز را باعث شد، در صورتیکه با افزایش شوری اثر  تیمار 2 به عنوان اصلاح کننده معدنی افزایش پیدا کرد. لذا، میتوان نتیجه گرفت که با افزایش سطح شوری و در حضور مقادیر بالای سدیم، گچ شرایط شیمیایی و فیزیکی خاك را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد. 
به نظر میرسد که یکی از دلایل احتمالی کاهش فعالیت آنزیمی در شوریهای بالای خاك تغییر در نوع و ترکیب جمعیت ریزجانداران خاك میباشد. تجادا و همکاران ( 2006 ) معتقد هستند که افزودن اصلاح کنندههای آلی و غیرآلی (توام) به خاك میتواند تا اندازهای اثرات تنش شوری را تعدیل کند. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از تاثیر مثبت اضافه کردن اصلاح کنندههای آلی و معدنی بر افزایش فعالیتهای آنزیمی هستند که خود میتواند دلیلی بر ضرورت استفاده از این اصلاح کنندهها در شرایط تنش شوری باشد.
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران تبریز، 12 الی 14 شهریور 139
هانی قنبری مفتی کلایی 1، محمدعلی بهمنیار 2، سروش سالک گیلانی 3، فایز رئیسی 4، حمید دهقان 5
1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2-  دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3-  استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
4- دانشیار دانشگاه شهرکرد
5-  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
منابع
ملکوتی مج و سپهر ا، 1382 . تغذیه بهینه دانههای روغنی (مجموعه مقالات). انتشارات خانیران.
مومنی ع، 1380 . بررسی شوری خاك در سیستمهای کشاورزی. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.

Muhammad S, Muller T and Joergensen R, 2007. Compost and P amendments for stimulating microorganisms and maize growth in a saline soil from Pakistan in comparison with a nonsaline soil from Germany. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 170: 745-751.
Rietz D and Haynes R, 2003. Effect of irrigation-induced salinity and sodicity on soil microbial activity. Soil Biology and Biochemistry 35: 845-854.
Tabatabai MA and Bremner JM, 1972. Assay of urease activity in soil. Soil Biology and Biochemistry 9:9-13.
Tabatabai MA, 1982. Soil enzymes. Pp. 539-579. In: Hani GH (Ed). Methods of soil analysis. Madison.
Tejada M, Garcia C, Gonzalez J and Hernandez M, 2006. Use of organic amendment as a strategy for saline soil remediation: influence on the physical, chemical and biological properties of soil, Soil Biology and Biochemistry 38: 1413-1421.
Tripathi S, Kumari S, Chakraborty A, Gupta A, Chakrabarti K and Bandyapadhyay B, 2007. Microbial biomass and its activities in salt-affected soils. Biology and Fertility of Soils 42: 273-277.
Yang LF and Cai ZC, 2006. Soil microbial activity during a soybean-growing season. Soil Science Society of China 16(2): 192-200.

Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:01 ق.ظ

With thanks. A lot of information!

usa cialis online cialis 20mg preis cf cialis australian price cialis generic tadalafil buy cialis savings card if a woman takes a mans cialis dose size of cialis acheter du cialis a geneve brand cialis generic tadalafil tablets
Viagra 5 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:05 ق.ظ

Thank you. Fantastic stuff.
viagra buy viagra pharmacy viagra viagra cheap no prescription viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra cheap generic viagra online viagra online purchase buy viagra brand online viagra no rx where buy viagra uk buy prescription viagra viagra to buy online uk
Generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 06:49 ب.ظ

You stated this adequately!
canadian drugs generic cialis cialis preise schweiz rx cialis para comprar viagra vs cialis vs levitra generic cialis with dapoxetine only best offers 100mg cialis cialis efficacit we like it cialis soft gel low dose cialis blood pressure cialis bula
Cialispah
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:51 ب.ظ

You revealed it effectively.
cialis tadalafil india cialis 100mg cost cheap cialis cialis cost buy brand cialis cheap cialis generico postepay when will generic cialis be available cialis prezzo al pubblico generic cialis tadalafil warnings for cialis
https://www.cialissansordonnancefr24.com/achat-cialis-40-mg/
پنجشنبه 16 آذر 1396 04:46 ق.ظ
What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I have found It
positively helpful and it has aided me out loads.
I hope to contribute & aid different users like its helped me.
Great job.
https://www.viagrapascherfr.com/viagra-femme-forum-dla-pan/
چهارشنبه 19 مهر 1396 12:02 ب.ظ
Hi there, I discovered your site by way of
Google at the same time as looking for a comparable topic, your web site came up, it looks great.
I have bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, simply become alert to your weblog thru Google, and located that it is
truly informative. I'm going to be careful for brussels.
I will be grateful should you continue this in future.
A lot of people can be benefited out of your writing.

Cheers!
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
شنبه 25 شهریور 1396 11:03 ب.ظ
Remarkable! Its in fact remarkable piece of writing, I have got much
clear idea regarding from this piece of writing.
cheap phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:00 ق.ظ
من حتی نمی دانم که چطور به اینجا رسیدم، اما فکر کردم این پست خوب بود.
من نمی دانم شما چه کسی هستید اما مطمئنا اگر به گذشته نیازی نداشته باشید به وبلاگ نویس معروف می روید؛ خوش آمدید!
cheap phone psychic readings
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:49 ب.ظ
چطوری آیا می دانید اگر آنها هر پلاگین را ایجاد می کنند؟
بهینه سازی موتور جستجو کمک کنید؟ من در تلاش برای
وبلاگ من را برای بعضی از کلمات کلیدی هدفمند رتبه بندی کنید، اما من نتایج بسیار خوبی را نمی بینم.
اگر می دانید از هر سهم لطفا به اشتراک بگذارید. متشکرم!
private std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:13 ب.ظ
HEYA برای بار اولیه اینجا هستم. من این هیئت را پیدا کردم و متوجه شدم این واقعا مفید است و به من کمک کرد
خیلی زیاد امیدوارم چیزی دوباره به دست بیاورم و به دیگران کمک کنم به شما کمک کنم.
std clinics near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:17 ب.ظ
روش خوبی برای توصیف و قطعه نوشتاری برای گرفتن اطلاعات در مورد
موضوع ارائه من، که من می خواهم به انتقال در کالج.
std screening near me
جمعه 17 شهریور 1396 02:01 ق.ظ
سلام. من وبلاگ شما را با استفاده از MSN کشف کردند. این مقاله خیلی شسته و رفته نوشته شده است.
من مطمئن هستم که آن را نشانه گذاری کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعات مفید خود برگشت ممنون
شما برای پست من قطعا باز گشتم
Mariana
پنجشنبه 16 شهریور 1396 12:11 ق.ظ
Hello it's me, I am also visiting this website regularly,
this web site is in fact fastidious and the viewers are genuinely sharing pleasant thoughts.
Foot Pain
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:07 ب.ظ
It's really very complicated in this busy life to listen news
on TV, therefore I just use internet for that purpose, and take the
most recent information.
chaturbate token generator scam
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:54 ب.ظ
Ahaa, its nice conversation concerning this paragraph here at this webpage, I have read
all that, so at this time me also commenting at this place.
std screening
جمعه 2 تیر 1396 06:28 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا نه نشستن درست با
من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع قادر به من
مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک ممکن است را سادگی به کمک پر کسانی که معافیت.
که شما در واقع که می توانید انجام من خواهد بدون
شک تا پایان در گم.
doctor
سه شنبه 23 خرداد 1396 07:31 ق.ظ
It's an remarkable paragraph in support of all the online people; they will take advantage from it I am sure.
Bell
شنبه 23 اردیبهشت 1396 01:26 ق.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I
think I would never understand. It seems too complicated and very
broad for me. I'm looking forward for your next post, I will
try to get the hang of it!
Lourdes
شنبه 23 اردیبهشت 1396 12:19 ق.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would
never understand. It seems too complicated and
very broad for me. I am looking forward for
your next post, I'll try to get the hang of it!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 06:39 ب.ظ
hi!,I really like your writing very a lot!

proportion we keep up a correspondence more approximately your post on AOL?
I require a specialist on this space to unravel my problem.
Maybe that is you! Having a look ahead to see you.
BHW
چهارشنبه 9 فروردین 1396 10:46 ق.ظ
Keep on writing, great job!
https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-feminin-achat-cialis/
سه شنبه 8 فروردین 1396 11:14 ق.ظ
Hello all, here every one is sharing these kinds of experience, thus it's pleasant to read this blog,
and I used to go to see this webpage every day.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader