تبلیغات
علوم خاک soil-science - اثر تنش شوری در تغییر فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و اوره آز خاك ریزوسفری سویا (.Glycine max L)
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اثر تنش شوری در تغییر فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و اوره آز خاك ریزوسفری سویا (.Glycine max L)

چکیده
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری و برخی مواد اصلاح کننده بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و اوره آز خاك ریزوسفری، از مرحله آر 5  از رشد رویشی سویا، آزمایشی با 5 سطح شوری شامل صفر، 1.6و3.2و4.8و6.4دسیزیمنس بر متر از منبع آب دریا و 5 تیمار مواد اصلاح کننده شامل  شاهد، 20 تن گچ در هکتار،T 20 تن کود دامی در هکتار،10تن گچ + 10 تن کود دامی در هکتار،15 تنگچ + 15 تن کود دامی در هکتار در شرایط گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که افزایش سطوح شوری باعث کاهش فعالیت آنزیمی خاك در مرحله آر 5 گردید.تیمار 5  بیشترین فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی را از خود نشان داد که نسبت به تیمار فاقد ماده اصلاحی تیمار یک، 60 درصد افزایش داشت. همچنین کاربرد توام اصلاح کننده آلی و معدنی تیمار 5، موجب  بیشترین افزایش در فعالیت آنزیم  اوره آز گردید، هرچند نسبت به تیمار 3 تفاوت معنی داری را نشان نداد.
کلمات کلیدی: تنش شوری ، اصلاح کننده آلی و معدنی، فسفاتاز اسیدی، اوره آز، مرحله رشد

مقدمه
   شوری پس از خشکی از مهمترین و متداولترین تنشهای محیطی در سطح جهان و از جمله ایران است. براساس آمار موجود، سطح کلی خاکهای شور در اراضی ایران  7.33 میلیون هکتار برآورد شده است (مومنی و همکاران، / حدود  1380 ). اکثر مطالعات مربوط به شاخصهای بیولوژیک در خاكهای شور، بیانگر کاهش تنفس میکروبی، فعالیت آنزیمی و بیوماس میکروبی خاك میباشند (ریتز و هاینس، 2003 ). تریپاتی و همکاران ( 2007 ) مشاهده کردند که با افزایش سطح شوری از 2.2 به 6.4  دسیزیمنس بر متر، فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی 42.6 درصد کاهش یافت، و فعالیت آنزیم اورهآز نیز از 120 به 64 میلیگرم آمونیوم آزاد شده به ازای هر گرم خاك رسید. محمد و همکاران (2007)  بیان نمودند اصلاح کننده آلی میتواند فعالیت آنزیمی خاك را تقویت کند و رشد را از طریق افزایش چرخهبیوژئوشیمیایی مواد غذایی در خاك بالا ببرد. بررسیها نشان میدهد که کاربرد گچ به عنوان اصلاح کننده معدنی در خاکهای شور موجب کاهش درصد سدیم قابل تبادل و قابلیت هدایت الکتریکی، و افزایش شستشوی سدیم و میزان نفوذپذیری خاك میشود (تجادا و همکاران، 2006 ). به نظر میرسد استفاده از مواد اصلاح کننده با منبع کلسیم، که موجب جایگزینی با سدیم میشوند همراه با کاربرد مواد آلی در بهبود خاکها موفقیت آمیز خواهد بود (محمد و همکاران، 2007).
 سویا از جمله گیاهان روغنی حساس به شوری محسوب میشود و آبیاری با آبهای شور پتانسیل بالای تولید آن را درمعرض خطر قرار میدهد(ملکوتی و سپهر، 1382 ). مرحله آر 5 (شروع مرحله شکلگیری دانه ها در غلاف)، یکی از حساسترین مراحل رشد زایشی سویا نسبت به تنش شوری میباشد (یانگ و کای، 2006 )، تنش شوری در این مرحله موجب کمبود مواد معدنی و افزایش پوکی غلافها میشود (یانگ و کای، 2006 ). بنابراین، کاهش اثرات شوری در مراحل حساس رشد گیاه با اضافه کردن مواد اصلاح کننده به خاك، مفید و حائز اهمیت است، که در این طرح ، مورد بررسی قرار میگیرد.
نتایج و بحث
 فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی در مرحله پنجم
  افزایش سطوح شوری باعث کاهش فعالیت فسفاتاز اسیدی و افزودن مواد اصلاح کننده به خاك باعث افزایش فعالیت این آنزیم در خاك ریزوسفری گردید. تیمار پنجم با مقدار 6.23 میکروگرم پارانیتروفنل در گرم خاك، بیشترین اثر را در افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی از خود نشان داد که نسبت به تیمار 1،59.7 درصد افزایش داشت.با توجه به کاربرد گچ که موجب افزایش شستشوی سدیم، کاهش درصد سدیم قابل تبادل و قابلیت هدایت الکتریکی و افزایش میزان نفوذپذیری خاك می شود(محمد و همکاران، 2007 ) می توان نتیجه گرفت که گچ شرایط شیمیایی و فیزیکی خاك را برای جمعیت های میکروبی بهبود بخشیده است و اضافه کردن کود دامی به خاك نیز موجب افزایش زیست توده میکروبی و میکروب هایی از خاك که در چرخه مواد غذایی اکوسیستم ها نقش دارند، گردید.(ریتر و هاینس 2003) با افزایش شوری آب آبیاری از سطح اس 1 به اس 5 فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی63.9 درصد کاهش پیدا کرد.افزایش شوری آب آبیاری موجب کاهش فعالیت آنزیمی در کلیه تیمارهای مواد اصلاحی شد.کاهش فعالیت آنزیمی با افزایش سطوح شوری آب آبیاری به نقش منفی شوری بر جمعیت ریزجانداران و فعالیت آنها مربوط میشود (تجادا و همکاران، 2006 ). با تجمع نمک در محیط ریشه اثر مثبت تیمارهای مواد اصلاحی کاهش پیدا کرد و در  شوری اس5 به کمترین مقدار خود رسید  کاملا واضح است که اضافه کردن تیمارهای اصلاح کننده به خاكباعث افزایشفعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی در سطوح مختلف شوری آب آبیاری شده است .
فعالیت آنزیم اورهآز در مرحله 5
افزایش سطوح شوری باعث کاهش فعالیت آنزیم اوره آز در مرحله آر5گردیده است، در حالیکه اضافه کردن مواد اصلاح باعث افزایش فعالیت این آنزیم شده است . تیمار 5 به همراه تیمار3  به ترتیب با 7.12 و 7.08  میلیگرم آمونیوم آزاد شده به ازای هر گرم خاك، بیشترین اثر را بر فعالیت آنزیم اوره آز داشتند و در یک گروه آماری قرار گرفتند.در حالیکه تیمار 1 با 5.89میلیگرم آمونیوم آزاد شده به ازای هر گرم خاك، کمترین فعالیت آنزیمی را باعث شد. این امر نشان میدهد که کاربرد اصلاح کننده معدنی (گچ) به واسطه بهبود شرایط شیمیایی خاك برای جمعیتهای میکروبی، و اضافه کردن اصلاح کننده آلی (کود دامی) به علت بالا بودن کربن آلی و نیتروژن کل( باعث افزایش فعالیت میکروبی خاك شده و تولید آنزیم اوره آز بواسطه آنها افزایش مییابد (تریپاتی و همکاران، 2007).
در سطوح پائین شوری اس 1 و اس 2، تیمار 3 بیشترین فعالیت آنزیم اوره آز را باعث شد، در صورتیکه با افزایش شوری اثر  تیمار 2 به عنوان اصلاح کننده معدنی افزایش پیدا کرد. لذا، میتوان نتیجه گرفت که با افزایش سطح شوری و در حضور مقادیر بالای سدیم، گچ شرایط شیمیایی و فیزیکی خاك را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد. 
به نظر میرسد که یکی از دلایل احتمالی کاهش فعالیت آنزیمی در شوریهای بالای خاك تغییر در نوع و ترکیب جمعیت ریزجانداران خاك میباشد. تجادا و همکاران ( 2006 ) معتقد هستند که افزودن اصلاح کنندههای آلی و غیرآلی (توام) به خاك میتواند تا اندازهای اثرات تنش شوری را تعدیل کند. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از تاثیر مثبت اضافه کردن اصلاح کنندههای آلی و معدنی بر افزایش فعالیتهای آنزیمی هستند که خود میتواند دلیلی بر ضرورت استفاده از این اصلاح کنندهها در شرایط تنش شوری باشد.
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران تبریز، 12 الی 14 شهریور 139
هانی قنبری مفتی کلایی 1، محمدعلی بهمنیار 2، سروش سالک گیلانی 3، فایز رئیسی 4، حمید دهقان 5
1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2-  دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3-  استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
4- دانشیار دانشگاه شهرکرد
5-  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
منابع
ملکوتی مج و سپهر ا، 1382 . تغذیه بهینه دانههای روغنی (مجموعه مقالات). انتشارات خانیران.
مومنی ع، 1380 . بررسی شوری خاك در سیستمهای کشاورزی. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.

Muhammad S, Muller T and Joergensen R, 2007. Compost and P amendments for stimulating microorganisms and maize growth in a saline soil from Pakistan in comparison with a nonsaline soil from Germany. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 170: 745-751.
Rietz D and Haynes R, 2003. Effect of irrigation-induced salinity and sodicity on soil microbial activity. Soil Biology and Biochemistry 35: 845-854.
Tabatabai MA and Bremner JM, 1972. Assay of urease activity in soil. Soil Biology and Biochemistry 9:9-13.
Tabatabai MA, 1982. Soil enzymes. Pp. 539-579. In: Hani GH (Ed). Methods of soil analysis. Madison.
Tejada M, Garcia C, Gonzalez J and Hernandez M, 2006. Use of organic amendment as a strategy for saline soil remediation: influence on the physical, chemical and biological properties of soil, Soil Biology and Biochemistry 38: 1413-1421.
Tripathi S, Kumari S, Chakraborty A, Gupta A, Chakrabarti K and Bandyapadhyay B, 2007. Microbial biomass and its activities in salt-affected soils. Biology and Fertility of Soils 42: 273-277.
Yang LF and Cai ZC, 2006. Soil microbial activity during a soybean-growing season. Soil Science Society of China 16(2): 192-200.

ffanieloyoxlf
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:22 ب.ظ
nwxyqbvokwbc canada viagra http://ovotecegg.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=827441 - viagra canadian drugstore buying viagra online <a href="http://unbesocubano.com/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">daily dose cialis cost canada</a>
http://viagrawwithoutdoctor.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 11:34 ب.ظ

Fine posts. Many thanks!
canadian online pharmacies rated canada online pharmacies legitimate canadian online pharmacy canadian online pharmacies northwest pharmacies online buy viagra now online pharmacy canada trusted pharmacy canada scam canadian pharmacies that are legit trust pharmacy canadian
rnanielpgyxzo
سه شنبه 11 تیر 1398 02:32 ب.ظ
pybywvwgsjth generic viagra from india <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cialis-canada</a> low price cialis <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis+pharmacy</a>
buy viagra online cheap
xianielaciomc
سه شنبه 4 تیر 1398 09:39 ق.ظ
xzhfhnmywtuf viagra dosages http://canadaviagravccialis.com/ - viagra canadia viagra oral jelly <a href="http://canadaviagravscialis.com/">is it possible ordering cialis online from canada</a>
Cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 06:13 ق.ظ

You actually suggested it wonderfully.
opinioni cialis generico click here take cialis cialis coupon brand cialis nl cialis 5 mg scheda tecnica cialis daily reviews generic low dose cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne buying brand cialis online cialis generic tadalafil buy
http://leconterp.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:14 ب.ظ

You stated that terrifically.
cialis 30 day trial coupon achat cialis en europe cialis cost acheter cialis kamagra buy cialis online nz il cialis quanto costa cialis efficacit look here cialis order on line precios cialis peru cialis prezzo di mercato
http://vaurara.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 11:31 ب.ظ

You actually expressed that well.
cialis tadalafil online wow look it cialis mexico cialis diario compra cialis italia gratis acheter cialis meilleur pri cialis generika cialis canadian drugs buying cialis overnight acquisto online cialis wow look it cialis mexico
http://centsortfa.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:48 ق.ظ

Thank you, Useful information!
cialis pills in singapore dosagem ideal cialis dose size of cialis buy cialis online nz cialis 100 mg 30 tablet cialis efficacit cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis with dapoxetine only best offers cialis use where do you buy cialis
http://roosnarep.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:44 ب.ظ

Thanks a lot. A lot of stuff!

enter site very cheap cialis buy cialis online legal cialis dosage recommendations cialis patentablauf in deutschland tarif cialis france cialis herbs buy cialis sample pack comprar cialis navarr cialis prices buy original cialis
cialis 10 mg every other day
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:21 ب.ظ

Effectively voiced truly! !
cialis para que sirve cialis et insomni low dose cialis blood pressure free cialis generic cialis online cialis price cialis best cialis et insomni cialis generique generic cialis in vietnam
http://ganarthe.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:17 ق.ظ

Thanks. Quite a lot of facts!

cialis reviews cialis reviews cilas buy cialis online cheapest generic cialis tadalafil 40 mg cialis what if i take cialis billig cialis online deutschland cialis 200 dollar savings card click here cialis daily uk
http://daivamword.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:52 ب.ظ

Really all kinds of excellent material!
cipla cialis online we choice free trial of cialis buy cialis uk no prescription where cheapest cialis tadalafil 10 mg 200 cialis coupon cialis 200 dollar savings card cialis kaufen bankberweisung cialis generico milano safe dosage for cialis
cialis versus viagra
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:13 ق.ظ

Amazing data. Thanks.
cialis savings card cialis flussig cialis generic cialis pills price each generic cialis tadalafil cialis kamagra levitra cialis kaufen wo we recommend cialis best buy generic cialis in vietnam cialis prices in england
can you buy cialis in hong kong
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:57 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
only best offers 100mg cialis cialis qualitat cialis daily dose generic cialis uk next day generic cialis 20mg tablets 200 cialis coupon buy generic cialis buy cialis venta cialis en espaa cialis 05
http://bupougu.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:20 ق.ظ

Amazing info, Thanks.
when can i take another cialis generic for cialis cialis cuantos mg hay cialis from canada cialis lilly tadalafi estudios de cialis genricos cialis prezzo in linea basso cialis generic we like it safe cheap cialis viagra vs cialis
http://hailaso.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:03 ق.ظ

Thanks, Helpful stuff.
where do you buy cialis cialis patentablauf in deutschland low cost cialis 20mg free cialis cialis taglich weblink price cialis non 5 mg cialis generici cialis 20mg preis cf cialis coupons printable import cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:41 ب.ظ

Appreciate it, Numerous forum posts.

click here to buy cialis buy cialis online generic cialis review uk purchasing cialis on the internet cialis dose 30mg cialis for bph cialis generico in farmacia venta de cialis canada sublingual cialis online cialis manufacturer coupon
http://dicmortram.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:12 ق.ظ

Useful knowledge. Thank you!
how does cialis work cialis pas cher paris click here to buy cialis we recommend cialis best buy generic cialis in vietnam buy original cialis try it no rx cialis cialis usa cost buy cialis safe dosage for cialis
dlanieltpkoik
چهارشنبه 22 خرداد 1398 06:19 ب.ظ
jgjydtmielgd pharmacy cialis <a href=http://northwestpharmacyc.com/>buy viagra online uk</a> does generic viagra work <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canada cialis without prescription</a>
cialis low price
cialis generico postepay
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:09 ب.ظ

Thanks. An abundance of forum posts!

venta cialis en espaa how to buy cialis online usa estudios de cialis genricos cialis generika in deutschland kaufen wow cialis 20 cialis italia gratis generic cialis in vietnam cialis cipla best buy low dose cialis blood pressure cialis generika
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:13 ق.ظ

Thank you! I value it!
cialis 5mg generic cialis at walmart tadalafilo cialis canadian drugs prices for cialis 50mg cialis venta a domicilio callus generic cialis interactions for cialis cialis coupons
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:12 ق.ظ

You made your stand quite nicely..
safe site to buy cialis online generic cialis pro buy brand cialis cheap pastillas cialis y alcoho buy brand cialis cheap click now cialis from canada cialis lowest price cialis cipla best buy cialis en mexico precio if a woman takes a mans cialis
what is the generic name of viagra
شنبه 18 خرداد 1398 07:41 ق.ظ

Good response in return of this difficulty with real arguments and telling everything regarding that.
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 06:23 ب.ظ

Reliable advice. Appreciate it.
we like it cialis soft gel cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg effetti collateral cialis cuantos mg hay cialis 200 dollar savings card we choice cialis uk the best choice cialis woman rezeptfrei cialis apotheke cialis price thailand sialis
http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 01:50 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
top rated canadian pharmacies online drugs for sale on internet how safe are canadian online pharmacies top rated canadian pharmacies online is trust pharmacy in canada legitimate canada medications cheap viagra canadiense canadian pharmacy viagra trust pharmacy canada canadian cialis
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 12:19 ق.ظ

Good advice. Appreciate it!
click here to buy cialis cialis cuantos mg hay how much does a cialis cost cialis vs viagra cialis ahumada where cheapest cialis free generic cialis cialis arginine interactio cialis sans ordonnance venta cialis en espaa
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:51 ق.ظ

Wonderful info, Regards.
purchase once a day cialis tadalafil 20mg tarif cialis france prix de cialis cialis 50 mg soft tab click here cialis daily uk cialis generico en mexico cialis generisches kanada cialis australian price buy cialis sample pack
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:03 ق.ظ

You actually mentioned that adequately.
cialis 50 mg soft tab order generic cialis online cialis generic tadalafil buy side effects for cialis cipla cialis online enter site natural cialis online cialis female cialis no prescription price cialis wal mart pharmacy prezzo cialis a buon mercato
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 11:38 ب.ظ

Perfectly spoken genuinely! .
online prescriptions cialis buy cialis cheap 10 mg we like it cialis price cialis online napol acquisto online cialis import cialis tadalafil 20mg india cialis 100mg cost cialis ahumada we choice free trial of cialis
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 12:38 ب.ظ

You suggested it perfectly!
discount cialis the best choice cialis woman ou acheter du cialis pas cher generic cialis buy cialis uk no prescription try it no rx cialis 200 cialis coupon compare prices cialis uk rezeptfrei cialis apotheke we like it cialis soft gel
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader