تبلیغات
علوم خاک soil-science - اثر تنش شوری در تغییر فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و اوره آز خاك ریزوسفری سویا (.Glycine max L)
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اثر تنش شوری در تغییر فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و اوره آز خاك ریزوسفری سویا (.Glycine max L)

چکیده
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری و برخی مواد اصلاح کننده بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و اوره آز خاك ریزوسفری، از مرحله آر 5  از رشد رویشی سویا، آزمایشی با 5 سطح شوری شامل صفر، 1.6و3.2و4.8و6.4دسیزیمنس بر متر از منبع آب دریا و 5 تیمار مواد اصلاح کننده شامل  شاهد، 20 تن گچ در هکتار،T 20 تن کود دامی در هکتار،10تن گچ + 10 تن کود دامی در هکتار،15 تنگچ + 15 تن کود دامی در هکتار در شرایط گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که افزایش سطوح شوری باعث کاهش فعالیت آنزیمی خاك در مرحله آر 5 گردید.تیمار 5  بیشترین فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی را از خود نشان داد که نسبت به تیمار فاقد ماده اصلاحی تیمار یک، 60 درصد افزایش داشت. همچنین کاربرد توام اصلاح کننده آلی و معدنی تیمار 5، موجب  بیشترین افزایش در فعالیت آنزیم  اوره آز گردید، هرچند نسبت به تیمار 3 تفاوت معنی داری را نشان نداد.
کلمات کلیدی: تنش شوری ، اصلاح کننده آلی و معدنی، فسفاتاز اسیدی، اوره آز، مرحله رشد

مقدمه
   شوری پس از خشکی از مهمترین و متداولترین تنشهای محیطی در سطح جهان و از جمله ایران است. براساس آمار موجود، سطح کلی خاکهای شور در اراضی ایران  7.33 میلیون هکتار برآورد شده است (مومنی و همکاران، / حدود  1380 ). اکثر مطالعات مربوط به شاخصهای بیولوژیک در خاكهای شور، بیانگر کاهش تنفس میکروبی، فعالیت آنزیمی و بیوماس میکروبی خاك میباشند (ریتز و هاینس، 2003 ). تریپاتی و همکاران ( 2007 ) مشاهده کردند که با افزایش سطح شوری از 2.2 به 6.4  دسیزیمنس بر متر، فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی 42.6 درصد کاهش یافت، و فعالیت آنزیم اورهآز نیز از 120 به 64 میلیگرم آمونیوم آزاد شده به ازای هر گرم خاك رسید. محمد و همکاران (2007)  بیان نمودند اصلاح کننده آلی میتواند فعالیت آنزیمی خاك را تقویت کند و رشد را از طریق افزایش چرخهبیوژئوشیمیایی مواد غذایی در خاك بالا ببرد. بررسیها نشان میدهد که کاربرد گچ به عنوان اصلاح کننده معدنی در خاکهای شور موجب کاهش درصد سدیم قابل تبادل و قابلیت هدایت الکتریکی، و افزایش شستشوی سدیم و میزان نفوذپذیری خاك میشود (تجادا و همکاران، 2006 ). به نظر میرسد استفاده از مواد اصلاح کننده با منبع کلسیم، که موجب جایگزینی با سدیم میشوند همراه با کاربرد مواد آلی در بهبود خاکها موفقیت آمیز خواهد بود (محمد و همکاران، 2007).
 سویا از جمله گیاهان روغنی حساس به شوری محسوب میشود و آبیاری با آبهای شور پتانسیل بالای تولید آن را درمعرض خطر قرار میدهد(ملکوتی و سپهر، 1382 ). مرحله آر 5 (شروع مرحله شکلگیری دانه ها در غلاف)، یکی از حساسترین مراحل رشد زایشی سویا نسبت به تنش شوری میباشد (یانگ و کای، 2006 )، تنش شوری در این مرحله موجب کمبود مواد معدنی و افزایش پوکی غلافها میشود (یانگ و کای، 2006 ). بنابراین، کاهش اثرات شوری در مراحل حساس رشد گیاه با اضافه کردن مواد اصلاح کننده به خاك، مفید و حائز اهمیت است، که در این طرح ، مورد بررسی قرار میگیرد.
نتایج و بحث
 فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی در مرحله پنجم
  افزایش سطوح شوری باعث کاهش فعالیت فسفاتاز اسیدی و افزودن مواد اصلاح کننده به خاك باعث افزایش فعالیت این آنزیم در خاك ریزوسفری گردید. تیمار پنجم با مقدار 6.23 میکروگرم پارانیتروفنل در گرم خاك، بیشترین اثر را در افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی از خود نشان داد که نسبت به تیمار 1،59.7 درصد افزایش داشت.با توجه به کاربرد گچ که موجب افزایش شستشوی سدیم، کاهش درصد سدیم قابل تبادل و قابلیت هدایت الکتریکی و افزایش میزان نفوذپذیری خاك می شود(محمد و همکاران، 2007 ) می توان نتیجه گرفت که گچ شرایط شیمیایی و فیزیکی خاك را برای جمعیت های میکروبی بهبود بخشیده است و اضافه کردن کود دامی به خاك نیز موجب افزایش زیست توده میکروبی و میکروب هایی از خاك که در چرخه مواد غذایی اکوسیستم ها نقش دارند، گردید.(ریتر و هاینس 2003) با افزایش شوری آب آبیاری از سطح اس 1 به اس 5 فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی63.9 درصد کاهش پیدا کرد.افزایش شوری آب آبیاری موجب کاهش فعالیت آنزیمی در کلیه تیمارهای مواد اصلاحی شد.کاهش فعالیت آنزیمی با افزایش سطوح شوری آب آبیاری به نقش منفی شوری بر جمعیت ریزجانداران و فعالیت آنها مربوط میشود (تجادا و همکاران، 2006 ). با تجمع نمک در محیط ریشه اثر مثبت تیمارهای مواد اصلاحی کاهش پیدا کرد و در  شوری اس5 به کمترین مقدار خود رسید  کاملا واضح است که اضافه کردن تیمارهای اصلاح کننده به خاكباعث افزایشفعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی در سطوح مختلف شوری آب آبیاری شده است .
فعالیت آنزیم اورهآز در مرحله 5
افزایش سطوح شوری باعث کاهش فعالیت آنزیم اوره آز در مرحله آر5گردیده است، در حالیکه اضافه کردن مواد اصلاح باعث افزایش فعالیت این آنزیم شده است . تیمار 5 به همراه تیمار3  به ترتیب با 7.12 و 7.08  میلیگرم آمونیوم آزاد شده به ازای هر گرم خاك، بیشترین اثر را بر فعالیت آنزیم اوره آز داشتند و در یک گروه آماری قرار گرفتند.در حالیکه تیمار 1 با 5.89میلیگرم آمونیوم آزاد شده به ازای هر گرم خاك، کمترین فعالیت آنزیمی را باعث شد. این امر نشان میدهد که کاربرد اصلاح کننده معدنی (گچ) به واسطه بهبود شرایط شیمیایی خاك برای جمعیتهای میکروبی، و اضافه کردن اصلاح کننده آلی (کود دامی) به علت بالا بودن کربن آلی و نیتروژن کل( باعث افزایش فعالیت میکروبی خاك شده و تولید آنزیم اوره آز بواسطه آنها افزایش مییابد (تریپاتی و همکاران، 2007).
در سطوح پائین شوری اس 1 و اس 2، تیمار 3 بیشترین فعالیت آنزیم اوره آز را باعث شد، در صورتیکه با افزایش شوری اثر  تیمار 2 به عنوان اصلاح کننده معدنی افزایش پیدا کرد. لذا، میتوان نتیجه گرفت که با افزایش سطح شوری و در حضور مقادیر بالای سدیم، گچ شرایط شیمیایی و فیزیکی خاك را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد. 
به نظر میرسد که یکی از دلایل احتمالی کاهش فعالیت آنزیمی در شوریهای بالای خاك تغییر در نوع و ترکیب جمعیت ریزجانداران خاك میباشد. تجادا و همکاران ( 2006 ) معتقد هستند که افزودن اصلاح کنندههای آلی و غیرآلی (توام) به خاك میتواند تا اندازهای اثرات تنش شوری را تعدیل کند. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از تاثیر مثبت اضافه کردن اصلاح کنندههای آلی و معدنی بر افزایش فعالیتهای آنزیمی هستند که خود میتواند دلیلی بر ضرورت استفاده از این اصلاح کنندهها در شرایط تنش شوری باشد.
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران تبریز، 12 الی 14 شهریور 139
هانی قنبری مفتی کلایی 1، محمدعلی بهمنیار 2، سروش سالک گیلانی 3، فایز رئیسی 4، حمید دهقان 5
1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2-  دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3-  استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
4- دانشیار دانشگاه شهرکرد
5-  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
منابع
ملکوتی مج و سپهر ا، 1382 . تغذیه بهینه دانههای روغنی (مجموعه مقالات). انتشارات خانیران.
مومنی ع، 1380 . بررسی شوری خاك در سیستمهای کشاورزی. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.

Muhammad S, Muller T and Joergensen R, 2007. Compost and P amendments for stimulating microorganisms and maize growth in a saline soil from Pakistan in comparison with a nonsaline soil from Germany. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 170: 745-751.
Rietz D and Haynes R, 2003. Effect of irrigation-induced salinity and sodicity on soil microbial activity. Soil Biology and Biochemistry 35: 845-854.
Tabatabai MA and Bremner JM, 1972. Assay of urease activity in soil. Soil Biology and Biochemistry 9:9-13.
Tabatabai MA, 1982. Soil enzymes. Pp. 539-579. In: Hani GH (Ed). Methods of soil analysis. Madison.
Tejada M, Garcia C, Gonzalez J and Hernandez M, 2006. Use of organic amendment as a strategy for saline soil remediation: influence on the physical, chemical and biological properties of soil, Soil Biology and Biochemistry 38: 1413-1421.
Tripathi S, Kumari S, Chakraborty A, Gupta A, Chakrabarti K and Bandyapadhyay B, 2007. Microbial biomass and its activities in salt-affected soils. Biology and Fertility of Soils 42: 273-277.
Yang LF and Cai ZC, 2006. Soil microbial activity during a soybean-growing season. Soil Science Society of China 16(2): 192-200.

Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 12:19 ق.ظ

Good advice. Appreciate it!
click here to buy cialis cialis cuantos mg hay how much does a cialis cost cialis vs viagra cialis ahumada where cheapest cialis free generic cialis cialis arginine interactio cialis sans ordonnance venta cialis en espaa
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:51 ق.ظ

Wonderful info, Regards.
purchase once a day cialis tadalafil 20mg tarif cialis france prix de cialis cialis 50 mg soft tab click here cialis daily uk cialis generico en mexico cialis generisches kanada cialis australian price buy cialis sample pack
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:03 ق.ظ

You actually mentioned that adequately.
cialis 50 mg soft tab order generic cialis online cialis generic tadalafil buy side effects for cialis cipla cialis online enter site natural cialis online cialis female cialis no prescription price cialis wal mart pharmacy prezzo cialis a buon mercato
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 11:38 ب.ظ

Perfectly spoken genuinely! .
online prescriptions cialis buy cialis cheap 10 mg we like it cialis price cialis online napol acquisto online cialis import cialis tadalafil 20mg india cialis 100mg cost cialis ahumada we choice free trial of cialis
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 12:38 ب.ظ

You suggested it perfectly!
discount cialis the best choice cialis woman ou acheter du cialis pas cher generic cialis buy cialis uk no prescription try it no rx cialis 200 cialis coupon compare prices cialis uk rezeptfrei cialis apotheke we like it cialis soft gel
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 01:08 ق.ظ

Incredible a good deal of awesome knowledge!
cialis canadian drugs cialis patentablauf in deutschland cialis generika in deutschland kaufen tarif cialis france discount cialis achat cialis en suisse cialis kaufen wo cialis 200 dollar savings card cialis farmacias guadalajara acheter cialis kamagra
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:07 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis generico in farmacia cialis dosage recommendations precios de cialis generico cialis price in bangalore wow look it cialis mexico how does cialis work cialis tadalafil cialis kaufen wo prix de cialis cialis online deutschland
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 12:47 ق.ظ

You expressed this well!
interactions for cialis american pharmacy cialis cialis great britain cialis savings card cialis sale online safe site to buy cialis online acquistare cialis internet viagra or cialis buy generic cialis prices for cialis 50mg
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 11:38 ق.ظ

You actually explained this perfectly.
cialis flussig generic cialis soft gels cialis pills purchasing cialis on the internet sublingual cialis online cialis savings card where to buy cialis in ontario cialis mit grapefruitsaft cialis rezeptfrei sterreich link for you cialis price
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 12:42 ق.ظ

You actually suggested it very well!
cialis 30 day sample buy brand cialis cheap we choice free trial of cialis cialis 20 mg cost canadian cialis cialis coupons cialis e hiv where to buy cialis in ontario how to purchase cialis on line cialis et insomni
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 11:29 ق.ظ

Valuable write ups. Many thanks!
cialis 5mg prix get cheap cialis only now cialis 20 mg generico cialis mexico the best choice cialis woman cialis online napol cialis mit grapefruitsaft can i take cialis and ecstasy viagra vs cialis vs levitra enter site natural cialis
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 12:13 ق.ظ

With thanks, Numerous posts!

buying cialis overnight cialis diario compra what is cialis cialis 5 effetti collaterali cialis without a doctor's prescription only best offers cialis use cialis patentablauf in deutschland cialis pills price each cialis coupon cialis cipla best buy
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 12:41 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis 20 mg cialis prezzo di mercato generic cialis soft gels sublingual cialis online we like it cialis soft gel viagra vs cialis cialis preise schweiz import cialis prices for cialis 50mg cialis arginine interactio
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:07 ق.ظ

Wow lots of fantastic advice!
buy online cialis 5mg order generic cialis online cialis side effects dangers cialis generico milano costo in farmacia cialis order a sample of cialis cialis ahumada only best offers 100mg cialis purchase once a day cialis cialis 5mg billiger
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:46 ب.ظ

Thank you! Valuable information!
generic cialis pro chinese cialis 50 mg cialis per paypa how to buy cialis online usa cialis generika in deutschland kaufen cialis for sale in europa cialis e hiv buy online cialis 5mg bulk cialis we choice cialis uk
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:26 ق.ظ

You actually stated it superbly!
cialis efficacit comprar cialis navarr if a woman takes a mans cialis online cialis cialis generic cialis great britain cialis online cialis 05 cialis dosage where cheapest cialis
buy cialis cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:01 ب.ظ

Wow all kinds of great knowledge!
link for you cialis price cialis para que sirve cialis 20mg prix en pharmacie buy cialis online cheapest cialis per paypa cialis 20mg preis cf cialis free trial cialis professional from usa legalidad de comprar cialis cialis 20mg prix en pharmacie
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:01 ق.ظ

Many thanks, I value this.
cialis super kamagra achat cialis en itali viagra cialis levitra 200 cialis coupon cialis purchasing only here cialis pills buy online cialis 5mg tadalafil 5mg if a woman takes a mans cialis cost of cialis per pill
vardenafil
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:17 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
levitra generic buy generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online levitra 20mg levitra 20mg levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20mg cheap 20mg levitra buy levitra 20 mg
Buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 02:35 ق.ظ

Regards! Awesome information.
cialis tablets australia cialis e hiv cialis online deutschland we choice cialis uk cialis for daily use how to purchase cialis on line acheter cialis meilleur pri cialis australian price cialis billig achat cialis en suisse
buy cheap cialis on line
یکشنبه 8 مهر 1397 12:18 ق.ظ

Thank you! I value it!
cialis price in bangalore cialis canada on line cialis reviews free generic cialis cialis rckenschmerzen cialis reviews cialis rckenschmerzen cialis canadian drugs tadalafil generic cialis 05
drugstore online
شنبه 31 شهریور 1397 03:31 ب.ظ

Really tons of great info!
drugs for sale deep web most reliable canadian online pharmacies rx from canada canadian rx pharmacy canada best canadian pharmacy no prescription trusted pharmacy canada scam canada vagra canadian pharmacycanadian pharmacy canadian pharcharmy online
eddrugsgeneric.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:07 ب.ظ

Seriously many of wonderful advice!
cialis cipla best buy cialis herbs cialis baratos compran uk cialis 10mg prix pharmaci 5 mg cialis pharmacie en ligne buy cialis online cheapest we choice free trial of cialis cuanto cuesta cialis yaho order a sample of cialis only here cialis pills
http://viagrayosale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:57 ق.ظ

Good posts. Appreciate it!
cialis tablets canada discount drugs cialis cialis herbs buy cialis uk no prescription cialis sicuro in linea viagra vs cialis chinese cialis 50 mg generic cialis 20mg tablets wow cialis tadalafil 100mg ou acheter du cialis pas cher
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:07 ب.ظ

Regards, Quite a lot of forum posts!

canadian pharmacies-24h pharmacy canada reviews buy vistagra usa canada medications buy buy viagra online usa canadian pharmacy king northwest pharmacies in canada canadian cialis canadian discount pharmacies in canada canadian pharmacy
Buy viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:03 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
price of viagra uk is it legal to buy viagra buy sildenafil citrate online where can you purchase viagra buy viagra online cheap uk buy viagra 25mg viagra online with a prescription buy viagra canada online buy viagra online australia viagra buy viagra pharmacy viagra
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:28 ب.ظ

You mentioned this fantastically.
il cialis quanto costa estudios de cialis genricos cialis rezeptfrei prices on cialis 10 mg cialis flussig cialis 5 mg schweiz cialis baratos compran uk when will generic cialis be available cialis generika in deutschland kaufen cialis 30 day sample
cialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:58 ق.ظ

Thanks a lot! Terrific stuff!
cialis canada sublingual cialis online does cialis cause gout enter site very cheap cialis cialis online holland cialis generico cialis wir preise prices on cialis 10 mg buy generic cialis safe dosage for cialis
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:04 ب.ظ

Fantastic material, With thanks.
cialis 20 mg cut in half wow cialis 20 cialis patentablauf in deutschland look here cialis cheap canada we choice free trial of cialis cialis 20 mg 40 mg cialis what if i take cialis for sale in europa does cialis cause gout cialis for bph
viabiovit.com/principio-activo-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:53 ق.ظ

Truly tons of awesome info.
buy prescription viagra online buy generic viagra usa generic viagra order viagra pharmacy viagra where to buy viagra in malaysia how old to buy viagra how to buy generic viagra cheap viagra online pharmacy how do i buy viagra online cheap generic viagra online pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader