تبلیغات
علوم خاک soil-science - تأثیر ضایعات آلی مختلف با و بدون نیتروژن بر عملکرد کاهو رقم آیسبرگ
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تأثیر ضایعات آلی مختلف با و بدون نیتروژن بر عملکرد کاهو رقم آیسبرگ

چکیده
   به منظور بررسی تاثیر ضایعات آلی مختلف با و بدون نیتروژن بر عملکرد کاهو رقم آیسبرگ یک آزمایش فاکتوریل با 30 تیمار و با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش میزان نیتروژن مورد نیاز کاهو 220 کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد و این مقدار نیتروژن با نسبت های متفاوت (صفر ، 80 ، 60 ، 40 ، 20 و 100 درصد) از منبع اوره یا شش نوع ماده ی آلی متفاوت (تفاله چغندر قند ، پودر خون ، کمپوست و ورمی کمپوست ضایعات خانگی ، کود دامی و کود مرغی) تهیه و مصرف شدند. بطوریکه ترکیب متغیری از نیتروژن آلی و شیمیایی در مخلوط وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که کمترین میزان عملکرد زمانی حاصل می شود که 80 درصد نیتروژن از محل پودر خون و 20 درصد مابقی از محل اوره تأمین می گردد. ولی زمانیکه 60 درصد نیتروژن از طریق ورمی کمپوست و 40 درصد از طریق اوره تأمین گردید باعث بیشترین میزان عملکرد شد.
کلمات کلیدی: ضایعات آلی ، عملکرد، کاهو آیسبرگ، نیتروژن

مقدمه
   ماده آلی کلید حاصلخیزی و باروری خاك است و برای حفظ سطح حاصلخیزی ، میزان ماده آلی آن باید در سطح مناسبی حفظ شود. مناطق خشک و نیمه خشک که بیش از 80 درصد اراضی کشاورزی را در ایران تشکیل می دهد از نظر مواد آلی فقیر می باشند و در بیشتر مواقع مقدار مواد آلی این مناطق کمتر از یک درصد است (ملکوتی ، 1373 ) 
   یک راه حل برای افزایش مقدار ماده آلی خاکهای زراعی کشور ، استفاده از کود های آلی نظیر کود دامی و کود سبز است . منتها استفاده تنها از این منابع آلی جوابگوی نیاز گیاهان زراعی کشور به نیتروژن نخواهد بود مگر آنکه به مقدار زیاد مورد استفاده قرار گیرند. در این راستا استفاده از بقایای محصولات کشاورزی و سایر ضایعات آلی حاصل از زباله های شهری و کارخانجات می تواند به عنوان منبع کمکی کود های آلی مورد استفاده قرار گیرد(محمدی ، 1376)
    از میان عناصری که در اثر تجزیه کود های آلی در خاك آزاد شده و به مصرف گیاهان می رسند ، نیتروژن توجه و) خاصی را به خود جلب کرده است .ازت یکی از مهم ترین عناصر در تغذیه گیاهان محسوب می شود .(1994 ، Changو Page).
    نیتروژن مورد نیاز گیاه می تواند از طریق اضافه کردن کود شیمیایی مرتفع گردد . ولی استفاده از این کود ها مشکلاتی را به همراه خواهد داشت . در تولید هر کیلو گرم کود نیتروژنی جمعا 22000ً کیلو کالری انرژی از منابع غیر قابل تجدید شونده مصرف می شود . ارزانی انرژی در ایران و پائین بودن قیمت کود نیتروژنی باعث مصرف بی رویه آن شده است که آلودگی محیط زیست را بهمراه داشته است (1989 ، Tauer).
   کود های آلی اثر بخشی کود های شیمیایی را افزایش داده و در مقابل کود های شیمیایی با تأمین نیتروژن کافی برای گیاه باعث ازدیاد عملکرد محصولات زراعی شده و برگشت آنها را به زمین افزایش می دهند که این امر باعث افزایش ماده ی آلی خاك می شود (ملکوتی ، 1373 ). 
  منابع تأمین ماده آلی در ایران محدود است و عناصر غذایی موجود در آنها از توازن صحیحی برخوردار نیستند و معمولاً مقدار نیتروژن قابل استفاده مواد آلی کم می باشد. بنابراین لازم است  مقداری کود شیمیایی نیتروژن دار به آن افزوده گردد تا بتواند نیاز نیتروزنه گیاهان را تأمین نماید(سالاردینی ، 1374).
   بنابرین کود های آلی و شیمیایی لازم و ملزوم یکدیگر بوده و نیاز به هر دو نوع کود برای ایجاد شرایط مناسب جهت .( رشد گیاهان به شدت احساس می شود (ملکوتی ، 1373 ).
   به دلیل نیاز بالای کاهو به نیتروژن و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی نیتروژنه به منظور افزایش محصول معمولاً تجمع نیترات به مقدار بیش از حد مجاز در بافت های این گیاه اتفاق می افتد که برای مصرف مضر و خطر ناك می باشد. به منظور تولید محصول ارگانیک و با کیفیت مطلوب برای صادرات لازم است ترکیبی از کودهای نیتروژنه شیمیایی و آلی مصرف گردد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ترکیب های متفاوت نیتروژن آلی و شیمیایی از منابع مختلف بر رشد کاهو رقم آیسبرگ می باشد.
نتیجه گیری
   نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان می دهد که بین تیمار های مختلف آزمایشی از لحاظ متوسط وزن تر اندام هوایی کاهو اختلاف معنی داری در بین نوع کود ها ، سطوح کود ها و نوع سطوح کودها وجود دارد.
   متوسط میانگین اثر تیمارهای مختلف بر وزن تر برگها در سطح یک در صد نشان داد که بیشترین متوسط وزن تر برگها به میزان 347,1 گرم از تیمار 60 درصد ورمی کمپوست بدست آمد. ورمی کمپوست با تولید اسید هومیک و هورمون های رشد گیاهی علاوه بر افزایش رشد رویشی ،افزایش وزن تر و خشک برگ را بدنبال داشت(استفن و ادواردس 2006 ).
   نتایج آزمایش نشان داد که در بین نوع کود ها، کود دامی با میانگین 282,8 گرم بیشترین عملکرد وزن تر قسمت هوایی و دربین سطوح کود، سطح 60 درصد ضایعات آلی با میانگین 242,8 گرم بیشترین عملکرد وزن تر قسمت هوایی را به خود اختصاص دادند.
ما بین تیمار های مختلف کمپوست ضایعات خانگی، تیمار 60 درصد کمپوست دارای بیشترین وزن تر اندام هوایی(برگها) بود. این تیمار با بقیه تیمار ها دارای تفاوت معنی داری بود.همچنین این تیمار با تیمار 100 درصد اوره دارای تفاوت معنی داری بود. فرایند تجزیه کمپوست با عرضه عناصر غذایی و عناصر کم مصرف بعنوان ( فرایندی با ارزش برای رشد و توسعه برگ گیاهان بیان شد(رسن، 2007).
   در میان تیمار های مختلف تفاله چغندر قند ،تیمار 40 درصد تفاله چغندر قند دارای بیشترین وزن تر برگ ها بود. این تیمار با تیمار های 20 درصد، 60 درصد و 100 درصد تفاله جغندر قند دارای تفاوت معنی داری بود.ولی با تیمار 80 درصد تفاله چغندر قند دارای تفاوت معنی دار نمی باشد.
    ما بین تیمار های مختلف کود دامی تیمار 40 در صد کود دامی دارای بیشترین وزن تر برگ ها بود.این تیمار با بقیه تیمار های کود دامی تفاوت معنی دار نداشت ولی با تیمار 100 درصد کود اوره دارای تفاوت معنی دار می باشد.سالیوان( 2003 ) گزارش کرد که کاربرد کود دامی بهمراه نیتروژن با تاثیر بر کربن آلی خاك و قابلیت دسترسی نیتروژن ، افزایشوزن برگ را در گیاه گوجه فرنگی بهمراه داشت.
   مابین تیمار های مختلف پور خون تیمار 60 درصد پودر خون دارای بیشترین وزن تر برگ ها بود . این تیمار با تیمار 80 درصد پودر خون دارای تفاوت معنی دار بوده ولی با بقیه تیمار های پودر خون تفاوت معنی دار نداشت.همچنین تیمار 60 در صد پودر خون با تیمار 100 درصد اوره تفاوت معنی داری نداشت.
   مابین تیمار های مختلف کود مرغی تیمار 20 درصد کود مرغی دارای بیشترین وزن تر برگ ها بود. این تیمار با تیمار های 40 و 100 درصد کود مرغی دارای تفاوت معنی داری بود ولی با تیمارهای 60 و 80 درصد کود مرغی تفاوت معنی داری نداشت.همچنین تیمار 20 در صد کود مرغی با تیمار 100 درصد اوره تفاوت معنی داری نداشت.
   مابین تیمار های مختلف ورمی کمپوست، تیمار 60 درصد ورمی کمپوست دارای بیشترین وزن تر برگ ها بود. این تیمار با تمام تیمار های ورمی کمپوست دارای تفاوت معنی دار بود.همچنین این تیمار با تیمار 100 درصد اوره دارای تفاوت معنی دار بود.
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران
تبریز، 12 الی 14 شهریور 1390
محسن کوه جانی گوجی 1، احمد گلچین 2
1-  کارشناس ارشد خاکشناسی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه زنجان
2-  استاد و عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی،دانشگاه زنجان
منابع
1- مقاله مندرج در مجله های علمی
 محمدی گل تپه ا، 1376 .تهیه کود آلی از باگاس نیشکر. مجله شکرشکن، شماره 13 و 14
Estefen, H.G., and R. Edwards. 2006. Impact of vermicompost and composted farmyardmanure on growth and yield of garlic (Allium sativum L.) field crop. International Journal of Plant Production 3(1): 368-372.
Mazzarino, M., I. Walter, G. Costa, F. Laos, L. Roselli, and P. Satti. 1997. Plant response to fish farming wastes in volcanic soils. J. Environ. Qual. 26:522-528.
Neyra, C.A, and D.H.Hangeman. (1975). Nitrate uptake and induction of nitrate reductase in excised corn roots.Plant Physiol.56: 692-695
Norman, B.H., 2005. Vermicomposting of rice-straw and its effectes on sorghum growth, tropical ecology 45(2):327-331.
Estella, F. and M.A., Awdun, 2009. Effect of agroindustrial wastes on nutrients status and performances of tomato. Global Journal of Environmental Research, 1(1): 18-21.
Rosen, C.J., 2007. Horticulture Uses of Municipal Solid Waste Composts. Hort Technology 1993, 3(2), 167-173.
Salivan, K. and S. Tommas, 2003. Effects of organic-inorganic compound fertilizers on the growth and quality of romaine lettuce,agronomy,guangxi university.
Tauer, l. w. 1989.Economic impact of future biological nitrogen fixation technology on United State agriculture. Plant and Soil 114: 261-270.
Vikram reddy, M. and K. Ohkura, 2004. Vermicomposting of rice straw and its effects on sorghum growth. Tropical Ecology 45(2):327-331.
2-  کتاب
سالاردینی ع.ا، 1374 . حاصلخیزی خاك. انتشارات دانشگاه تهران.
انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. .« مشکلات و راه حل ها » ملکوتی م.ج، 1373 . حاصلخیزی خاك های مناطق خشک
Page, A.L., and A.C. Chang. 1994. Overview of the past 25 years: Technical perspective. p. 3-6. In C.E. Clapp et al. (ed.) Sewage sludge: land utilization and the environment. SSSA Misc. Publ. ASA, Madison, Wisconsin, USA.

http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:56 ق.ظ

Amazing many of helpful data.
northwest pharmacies canadian pharmaceuticals legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmaceuticals nafta northwest pharmacies mail order Canadian Pharmacy USA canadian pharmacies canada drugs online canadian discount pharmacies in canada canadian pharmaceuticals
Generic cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 06:54 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis generic miglior cialis generico cialis sans ordonnance cialis authentique suisse cialis en mexico precio canadian cialis click here to buy cialis cialis online nederland we recommend cialis best buy cialis for sale
http://alljubter.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:54 ب.ظ

Many thanks, Great stuff.
cialis dosage recommendations 5 mg cialis coupon printable buy cialis cheap 10 mg wow cialis 20 comprar cialis 10 espa241a weblink price cialis only best offers 100mg cialis generic cialis at the pharmacy cialis 05 warnings for cialis
buying cialis online usa
یکشنبه 2 تیر 1398 12:10 ق.ظ

You explained this adequately.
deutschland cialis online cialis sale online best generic drugs cialis generic cialis tadalafil does cialis cause gout buying cialis overnight cialis reviews warnings for cialis cialis kamagra levitra cialis authentique suisse
http://dbincowha.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:22 ق.ظ

Cheers! A lot of forum posts!

generic cialis levitra purchasing cialis on the internet cialis manufacturer coupon cialis efficacit cialis 5 mg scheda tecnica cialis generico in farmacia how much does a cialis cost tadalafil 5mg cilas cialis generico in farmacia
http://asvoesab.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 03:14 ب.ظ

Thanks! I enjoy this.
only best offers cialis use tadalafil overnight cialis tadalafil cialis soft tabs for sale rezeptfrei cialis apotheke cialis cuantos mg hay cialis online nederland price cialis best cialis 5 mg funziona cialis rckenschmerzen
Buy cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:07 ب.ظ

Amazing quite a lot of awesome data.
cialis para que sirve cialis generico milano low dose cialis blood pressure cialis online napol price cialis wal mart pharmacy bulk cialis cialis 20 mg effectiveness we like it safe cheap cialis we choice cialis uk cialis online
Buy cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:56 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
brand cialis nl prices on cialis 10 mg cialis soft tabs for sale cialis official site purchasing cialis on the internet low dose cialis blood pressure cialis online napol cialis online calis deutschland cialis online
http://liabalcomp.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:00 ب.ظ

Thanks, Lots of material.

low cost cialis 20mg sublingual cialis online precios de cialis generico cialis for sale cialis 5mg billiger generic cialis tadalafil cialis kamagra levitra cialis kaufen wo cialis pills boards miglior cialis generico
Cialis online
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:39 ب.ظ

You have made your stand extremely effectively.!
cialis canadian drugs cialis online napol cialis professional from usa preis cialis 20mg schweiz cialis online holland cialis online nederland online cialis cialis generic availability we recommend cheapest cialis brand cialis generic
http://pistdeman.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:35 ب.ظ

Valuable information. Thanks a lot!
cialis 5 mg buy generic cialis at walmart generic for cialis free cialis generico cialis mexico achat cialis en itali cialis daily new zealand cialis side effects dangers venta de cialis canada where cheapest cialis
cialis buy over counter
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:32 ب.ظ

Seriously tons of amazing material!
prices on cialis 10 mg enter site natural cialis acheter du cialis a geneve side effects of cialis miglior cialis generico cialis generico postepay cialis dosage cialis generic availability cialis 10mg prix pharmaci comprar cialis navarr
http://guainofrea.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:53 ق.ظ

Terrific tips. Thank you.
viagra cialis levitra cialis pas cher paris cialis kaufen bankberweisung does cialis cause gout recommended site cialis kanada safe site to buy cialis online buying cialis overnight how to purchase cialis on line cialis price thailand acheter cialis meilleur pri
cialis for sale
شنبه 25 خرداد 1398 01:05 ب.ظ

This is nicely put! .
generic cialis 20mg tablets free generic cialis bulk cialis generic for cialis sialis buy cialis cheap 10 mg we use it 50 mg cialis dose dosagem ideal cialis buy cialis online nz generic for cialis
tadalafil vs cialis
جمعه 24 خرداد 1398 10:53 ب.ظ

Useful postings. Regards!
acquisto online cialis if a woman takes a mans cialis prices for cialis 50mg cialis purchasing cialis rckenschmerzen cialis online cialis cost cialis 5 effetti collaterali order a sample of cialis cialis patentablauf in deutschland
buy tadalafil 20mg price
جمعه 24 خرداد 1398 08:40 ق.ظ

Reliable content. Thanks!
dose size of cialis cialis 5 effetti collaterali cialis name brand cheap prices on cialis 10 mg bulk cialis cialis 20 mg cut in half cialis 30 day trial coupon when can i take another cialis tadalafil 10 mg price cialis per pill
Cialis canada
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:12 ب.ظ

Very good knowledge. Cheers!
cialis para que sirve generic for cialis cialis lowest price free cialis cialis lilly tadalafi what is cialis cialis e hiv achat cialis en europe acquistare cialis internet side effects for cialis
http://tellxabpost.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:48 ق.ظ

Wow tons of good material!
cialis 5mg prix generic cialis in vietnam when can i take another cialis cialis generico milano cialis et insomni cheap cialis cialis 5mg cialis daily cialis prices in england cialis in sconto
http://raravib.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:51 ب.ظ

Many thanks. A lot of posts.

prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg effetti collateral buy online cialis 5mg dose size of cialis cialis ahumada generic cialis at the pharmacy cialis from canada only now cialis for sale in us cialis per paypa buy name brand cialis on line
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:29 ق.ظ

Superb data. Thanks a lot!
buying brand cialis online tadalafil 5mg cialis 20 mg cut in half cialis 5mg billiger cialis efficacit cialis cipla best buy cialis soft tabs for sale cialis 5mg precios cialis peru cialis 5 mg schweiz
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:32 ق.ظ

Perfectly voiced truly. !
overnight cialis tadalafil only best offers cialis use estudios de cialis genricos price cialis best cialis dosage cialis sans ordonnance when can i take another cialis cialis in sconto cialis arginine interactio cialis generico milano
viagra generico in farmacia senza ricetta
شنبه 18 خرداد 1398 07:41 ق.ظ

Thanks for finally talking about > %blog_title% < Liked it!
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 08:11 ب.ظ

Amazing content. Cheers!
buy cialis sample pack india cialis 100mg cost we choice cialis pfizer india we recommend cialis best buy generic cialis at the pharmacy cialis online napol cialis italia gratis when can i take another cialis order generic cialis online side effects of cialis
targeted individuals
جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:00 ق.ظ
A Targeted Individual is someone that has been selected by the Deep State (usually FBI or CIA) to unwillingly participate in a government experimental torture program. This program is designed to break down the individual and "neutralize the person," using psychological, physical, and emotional stress. The ultimate goal of this program is to control the entire global population. Political activists and whistleblowers are two of the main targets. Family and spousal relationships are usually destroyed, as part of this torture.
Targeted Individuals
جمعه 6 اردیبهشت 1398 06:10 ق.ظ
A Targeted Individual is someone that has been selected by the Deep State (usually FBI or CIA) to unwillingly participate in a government experimental torture program. This program is designed to break down the individual and "neutralize the person," using psychological, physical, and emotional stress. The ultimate goal of this program is to control the entire global population. Political activists and whistleblowers are two of the main targets. Family and spousal relationships are usually destroyed, as part of this torture.
https://www.basinrepublican-rustler.com/page/8/
جمعه 30 فروردین 1398 11:24 ب.ظ
ブランドスーパーコピー - ブランドコピー財布、スーパーコピー時計、スーパーコピーバッグ
http://www.allfresco.ru/ulichnye_svetodiodnye_svetilniki_na_stolby
جمعه 30 فروردین 1398 11:24 ب.ظ
ロレックススーパーコピー
https://evergreenecoresort.com/shadow/
جمعه 30 فروردین 1398 11:23 ب.ظ
ブランドコピー時計,スーパーコピー,ロレックススーパーコピー,ウブロ スーパーコピー,ブランド時計 コピー,
http://canadiantousapharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 04:05 ب.ظ

Whoa plenty of helpful facts!
canadian drugs canadian pharmacies stendra canadian pharmacies online prescriptions canada online pharmacies medication online canadian pharmacies drugs for sale in canada pharmacy canada online prescriptions pharmacy onesource canada drugs online canadian pharmacies
http://rondresselphotography.com/blog/
یکشنبه 18 فروردین 1398 05:42 ق.ظ
業界最大級のスーパーコピーブランド(N級品)激安通販専門店!世の中のほとんどのブランドコピー品はココで揃います。
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader