تبلیغات
علوم خاک soil-science - تأثیر ضایعات آلی مختلف با و بدون نیتروژن بر عملکرد کاهو رقم آیسبرگ
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تأثیر ضایعات آلی مختلف با و بدون نیتروژن بر عملکرد کاهو رقم آیسبرگ

چکیده
   به منظور بررسی تاثیر ضایعات آلی مختلف با و بدون نیتروژن بر عملکرد کاهو رقم آیسبرگ یک آزمایش فاکتوریل با 30 تیمار و با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش میزان نیتروژن مورد نیاز کاهو 220 کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد و این مقدار نیتروژن با نسبت های متفاوت (صفر ، 80 ، 60 ، 40 ، 20 و 100 درصد) از منبع اوره یا شش نوع ماده ی آلی متفاوت (تفاله چغندر قند ، پودر خون ، کمپوست و ورمی کمپوست ضایعات خانگی ، کود دامی و کود مرغی) تهیه و مصرف شدند. بطوریکه ترکیب متغیری از نیتروژن آلی و شیمیایی در مخلوط وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که کمترین میزان عملکرد زمانی حاصل می شود که 80 درصد نیتروژن از محل پودر خون و 20 درصد مابقی از محل اوره تأمین می گردد. ولی زمانیکه 60 درصد نیتروژن از طریق ورمی کمپوست و 40 درصد از طریق اوره تأمین گردید باعث بیشترین میزان عملکرد شد.
کلمات کلیدی: ضایعات آلی ، عملکرد، کاهو آیسبرگ، نیتروژن

مقدمه
   ماده آلی کلید حاصلخیزی و باروری خاك است و برای حفظ سطح حاصلخیزی ، میزان ماده آلی آن باید در سطح مناسبی حفظ شود. مناطق خشک و نیمه خشک که بیش از 80 درصد اراضی کشاورزی را در ایران تشکیل می دهد از نظر مواد آلی فقیر می باشند و در بیشتر مواقع مقدار مواد آلی این مناطق کمتر از یک درصد است (ملکوتی ، 1373 ) 
   یک راه حل برای افزایش مقدار ماده آلی خاکهای زراعی کشور ، استفاده از کود های آلی نظیر کود دامی و کود سبز است . منتها استفاده تنها از این منابع آلی جوابگوی نیاز گیاهان زراعی کشور به نیتروژن نخواهد بود مگر آنکه به مقدار زیاد مورد استفاده قرار گیرند. در این راستا استفاده از بقایای محصولات کشاورزی و سایر ضایعات آلی حاصل از زباله های شهری و کارخانجات می تواند به عنوان منبع کمکی کود های آلی مورد استفاده قرار گیرد(محمدی ، 1376)
    از میان عناصری که در اثر تجزیه کود های آلی در خاك آزاد شده و به مصرف گیاهان می رسند ، نیتروژن توجه و) خاصی را به خود جلب کرده است .ازت یکی از مهم ترین عناصر در تغذیه گیاهان محسوب می شود .(1994 ، Changو Page).
    نیتروژن مورد نیاز گیاه می تواند از طریق اضافه کردن کود شیمیایی مرتفع گردد . ولی استفاده از این کود ها مشکلاتی را به همراه خواهد داشت . در تولید هر کیلو گرم کود نیتروژنی جمعا 22000ً کیلو کالری انرژی از منابع غیر قابل تجدید شونده مصرف می شود . ارزانی انرژی در ایران و پائین بودن قیمت کود نیتروژنی باعث مصرف بی رویه آن شده است که آلودگی محیط زیست را بهمراه داشته است (1989 ، Tauer).
   کود های آلی اثر بخشی کود های شیمیایی را افزایش داده و در مقابل کود های شیمیایی با تأمین نیتروژن کافی برای گیاه باعث ازدیاد عملکرد محصولات زراعی شده و برگشت آنها را به زمین افزایش می دهند که این امر باعث افزایش ماده ی آلی خاك می شود (ملکوتی ، 1373 ). 
  منابع تأمین ماده آلی در ایران محدود است و عناصر غذایی موجود در آنها از توازن صحیحی برخوردار نیستند و معمولاً مقدار نیتروژن قابل استفاده مواد آلی کم می باشد. بنابراین لازم است  مقداری کود شیمیایی نیتروژن دار به آن افزوده گردد تا بتواند نیاز نیتروزنه گیاهان را تأمین نماید(سالاردینی ، 1374).
   بنابرین کود های آلی و شیمیایی لازم و ملزوم یکدیگر بوده و نیاز به هر دو نوع کود برای ایجاد شرایط مناسب جهت .( رشد گیاهان به شدت احساس می شود (ملکوتی ، 1373 ).
   به دلیل نیاز بالای کاهو به نیتروژن و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی نیتروژنه به منظور افزایش محصول معمولاً تجمع نیترات به مقدار بیش از حد مجاز در بافت های این گیاه اتفاق می افتد که برای مصرف مضر و خطر ناك می باشد. به منظور تولید محصول ارگانیک و با کیفیت مطلوب برای صادرات لازم است ترکیبی از کودهای نیتروژنه شیمیایی و آلی مصرف گردد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ترکیب های متفاوت نیتروژن آلی و شیمیایی از منابع مختلف بر رشد کاهو رقم آیسبرگ می باشد.
نتیجه گیری
   نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان می دهد که بین تیمار های مختلف آزمایشی از لحاظ متوسط وزن تر اندام هوایی کاهو اختلاف معنی داری در بین نوع کود ها ، سطوح کود ها و نوع سطوح کودها وجود دارد.
   متوسط میانگین اثر تیمارهای مختلف بر وزن تر برگها در سطح یک در صد نشان داد که بیشترین متوسط وزن تر برگها به میزان 347,1 گرم از تیمار 60 درصد ورمی کمپوست بدست آمد. ورمی کمپوست با تولید اسید هومیک و هورمون های رشد گیاهی علاوه بر افزایش رشد رویشی ،افزایش وزن تر و خشک برگ را بدنبال داشت(استفن و ادواردس 2006 ).
   نتایج آزمایش نشان داد که در بین نوع کود ها، کود دامی با میانگین 282,8 گرم بیشترین عملکرد وزن تر قسمت هوایی و دربین سطوح کود، سطح 60 درصد ضایعات آلی با میانگین 242,8 گرم بیشترین عملکرد وزن تر قسمت هوایی را به خود اختصاص دادند.
ما بین تیمار های مختلف کمپوست ضایعات خانگی، تیمار 60 درصد کمپوست دارای بیشترین وزن تر اندام هوایی(برگها) بود. این تیمار با بقیه تیمار ها دارای تفاوت معنی داری بود.همچنین این تیمار با تیمار 100 درصد اوره دارای تفاوت معنی داری بود. فرایند تجزیه کمپوست با عرضه عناصر غذایی و عناصر کم مصرف بعنوان ( فرایندی با ارزش برای رشد و توسعه برگ گیاهان بیان شد(رسن، 2007).
   در میان تیمار های مختلف تفاله چغندر قند ،تیمار 40 درصد تفاله چغندر قند دارای بیشترین وزن تر برگ ها بود. این تیمار با تیمار های 20 درصد، 60 درصد و 100 درصد تفاله جغندر قند دارای تفاوت معنی داری بود.ولی با تیمار 80 درصد تفاله چغندر قند دارای تفاوت معنی دار نمی باشد.
    ما بین تیمار های مختلف کود دامی تیمار 40 در صد کود دامی دارای بیشترین وزن تر برگ ها بود.این تیمار با بقیه تیمار های کود دامی تفاوت معنی دار نداشت ولی با تیمار 100 درصد کود اوره دارای تفاوت معنی دار می باشد.سالیوان( 2003 ) گزارش کرد که کاربرد کود دامی بهمراه نیتروژن با تاثیر بر کربن آلی خاك و قابلیت دسترسی نیتروژن ، افزایشوزن برگ را در گیاه گوجه فرنگی بهمراه داشت.
   مابین تیمار های مختلف پور خون تیمار 60 درصد پودر خون دارای بیشترین وزن تر برگ ها بود . این تیمار با تیمار 80 درصد پودر خون دارای تفاوت معنی دار بوده ولی با بقیه تیمار های پودر خون تفاوت معنی دار نداشت.همچنین تیمار 60 در صد پودر خون با تیمار 100 درصد اوره تفاوت معنی داری نداشت.
   مابین تیمار های مختلف کود مرغی تیمار 20 درصد کود مرغی دارای بیشترین وزن تر برگ ها بود. این تیمار با تیمار های 40 و 100 درصد کود مرغی دارای تفاوت معنی داری بود ولی با تیمارهای 60 و 80 درصد کود مرغی تفاوت معنی داری نداشت.همچنین تیمار 20 در صد کود مرغی با تیمار 100 درصد اوره تفاوت معنی داری نداشت.
   مابین تیمار های مختلف ورمی کمپوست، تیمار 60 درصد ورمی کمپوست دارای بیشترین وزن تر برگ ها بود. این تیمار با تمام تیمار های ورمی کمپوست دارای تفاوت معنی دار بود.همچنین این تیمار با تیمار 100 درصد اوره دارای تفاوت معنی دار بود.
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران
تبریز، 12 الی 14 شهریور 1390
محسن کوه جانی گوجی 1، احمد گلچین 2
1-  کارشناس ارشد خاکشناسی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه زنجان
2-  استاد و عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی،دانشگاه زنجان
منابع
1- مقاله مندرج در مجله های علمی
 محمدی گل تپه ا، 1376 .تهیه کود آلی از باگاس نیشکر. مجله شکرشکن، شماره 13 و 14
Estefen, H.G., and R. Edwards. 2006. Impact of vermicompost and composted farmyardmanure on growth and yield of garlic (Allium sativum L.) field crop. International Journal of Plant Production 3(1): 368-372.
Mazzarino, M., I. Walter, G. Costa, F. Laos, L. Roselli, and P. Satti. 1997. Plant response to fish farming wastes in volcanic soils. J. Environ. Qual. 26:522-528.
Neyra, C.A, and D.H.Hangeman. (1975). Nitrate uptake and induction of nitrate reductase in excised corn roots.Plant Physiol.56: 692-695
Norman, B.H., 2005. Vermicomposting of rice-straw and its effectes on sorghum growth, tropical ecology 45(2):327-331.
Estella, F. and M.A., Awdun, 2009. Effect of agroindustrial wastes on nutrients status and performances of tomato. Global Journal of Environmental Research, 1(1): 18-21.
Rosen, C.J., 2007. Horticulture Uses of Municipal Solid Waste Composts. Hort Technology 1993, 3(2), 167-173.
Salivan, K. and S. Tommas, 2003. Effects of organic-inorganic compound fertilizers on the growth and quality of romaine lettuce,agronomy,guangxi university.
Tauer, l. w. 1989.Economic impact of future biological nitrogen fixation technology on United State agriculture. Plant and Soil 114: 261-270.
Vikram reddy, M. and K. Ohkura, 2004. Vermicomposting of rice straw and its effects on sorghum growth. Tropical Ecology 45(2):327-331.
2-  کتاب
سالاردینی ع.ا، 1374 . حاصلخیزی خاك. انتشارات دانشگاه تهران.
انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. .« مشکلات و راه حل ها » ملکوتی م.ج، 1373 . حاصلخیزی خاك های مناطق خشک
Page, A.L., and A.C. Chang. 1994. Overview of the past 25 years: Technical perspective. p. 3-6. In C.E. Clapp et al. (ed.) Sewage sludge: land utilization and the environment. SSSA Misc. Publ. ASA, Madison, Wisconsin, USA.

buy 10 mg levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:42 ق.ظ

Whoa a good deal of helpful knowledge!
buy levitra buy levitra 20 mg levitra 20 mg buy levitra 10mg buy levitra 10mg levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg kopen cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen cheap 20mg levitra
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 10 مهر 1397 04:47 ق.ظ

Kudos! I enjoy this.
does cialis cause gout we recommend cheapest cialis cialis 5 mg effetti collateral venta de cialis canada if a woman takes a mans cialis cialis generique 5 mg only now cialis 20 mg cialis canadian drugs cialis online cialis generique
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 02:14 ق.ظ

Really plenty of excellent material.
where do you buy cialis recommended site cialis kanada side effects for cialis generic cialis cialis for bph buy original cialis fast cialis online cialis manufacturer coupon cialis coupon no prescription cialis cheap
viagravonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:25 ب.ظ

Whoa many of amazing material!
cialis daily reviews cialis 20 mg cost purchase once a day cialis acheter cialis kamagra online cialis cialis 20mg cialis generico lilly ou acheter du cialis pas cher cialis cost cialis great britain
http://buycialisky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:15 ب.ظ

Terrific info. Kudos!
cialis cuantos mg hay tadalafil generic venta de cialis canada cialis price thailand cialis from canada prezzo di cialis in bulgaria we recommend cialis info non 5 mg cialis generici cialis 5 mg cialis generic availability
pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:22 ب.ظ

Wow a lot of superb info.
canadian online pharmacies rated northwest pharmacies online pharmacy canada the best canadian online pharmacies canadian pharmacies that ship to us drugstore online canada canada online pharmacies legitimate canadian medications pharmacy trust pharmacy canada reviews Northwest Pharmacy
buy viagra brand
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:51 ق.ظ

Cheers. A lot of stuff.

buy viagra cheaply buy real viagra cheap buy real viagra online buy viagra without where to buy viagra without a prescription buy female viagra uk online viagra uk buy herbal viagra online viagra online canada viagra online canada
Cialis generic
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:13 ب.ظ

Thanks, Terrific information!
click here cialis daily uk generic low dose cialis cialis efficacit cialis pills price each cialis diario compra cialis authentique suisse cialis 5mg cialis lowest price cialis 200 dollar savings card cialis daily new zealand
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:42 ق.ظ

With thanks, Great stuff!
prezzo cialis a buon mercato cialis dose 30mg generic cialis 20mg uk cialis dosage amounts generic cialis levitra il cialis quanto costa fast cialis online cialis canada side effects of cialis cialis in sconto
viabiovit.com/buying-viagra-without-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:15 ق.ظ

Thanks a lot! Very good information.
how to buy generic viagra online buy now viagra buying generic viagra viagra uk online find viagra buy viagra super active online herbal viagra viagra online buy viagra best buy buy viagra no prescription online
canadian pharmacy cialis 20 mg
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:06 ق.ظ

Wonderful material, With thanks!
cialis generic look here cialis cheap canada cialis generique 5 mg cialis 20mg preis cf cialis super acti what is cialis cialis for sale south africa cialis generico en mexico how to buy cialis online usa side effects of cialis
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:37 ق.ظ

Well spoken genuinely! !
costo in farmacia cialis non 5 mg cialis generici cialis patentablauf in deutschland enter site 20 mg cialis cost sublingual cialis online cialis generique 5 mg cialis y deporte try it no rx cialis cialis en 24 hora achat cialis en europe
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:08 ق.ظ

Great facts, Appreciate it.
cialis generique sublingual cialis online buy cialis cialis online deutschland cialis cost cialis flussig cialis generico online when will generic cialis be available cialis vs viagra generic cialis in vietnam
Buy generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:11 ب.ظ

Amazing a good deal of wonderful information.
generico cialis mexico cialis ahumada cialis taglich cialis per paypa we like it safe cheap cialis try it no rx cialis click here to buy cialis cialis online click here take cialis enter site natural cialis
Cheap viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:31 ق.ظ

Amazing lots of very good info!
discount viagra viagra pharmacy viagra cheap viagra generic levitra viagra no pres buy viagra china generic viagra purchase rx sildenafil cheap viagra online usa buying viagra get viagra prescription
Buy cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 08:11 ب.ظ

Cheers, Useful stuff!
cialis 20 mg effectiveness india cialis 100mg cost cialis dosage amounts buy cialis sample pack cialis 30 day trial coupon effetti del cialis preis cialis 20mg schweiz cialis daily cialis 20 mg cuanto cuesta cialis yaho
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 04:42 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
link for you cialis price cialis pas cher paris generic cialis at the pharmacy look here cialis cheap canada prices on cialis 10 mg rezeptfrei cialis apotheke cialis dose 30mg cialis dose 30mg cialis prices in england callus
Cialis generic
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:38 ب.ظ

Whoa all kinds of good facts!
generic cialis levitra cialis dosage amounts cialis dosage canadian cialis cialis bula comprar cialis navarr cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg buy cialis sample pack generic cialis in vietnam
kristelleason.blog.fc2.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:03 ق.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I find
this topic to be actually something that I think I would never understand.
It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post,
I will try to get the hang of it!
Why is my Achilles tendon burning?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:08 ب.ظ
First off I would like to say terrific blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you don't mind.

I was curious to know how you center yourself and clear
your head before writing. I have had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out.
I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first
10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin.
Any suggestions or hints? Many thanks!
Margareta
جمعه 16 تیر 1396 06:47 ب.ظ
Hurrah! Finally I got a website from where I can really obtain useful information concerning my study and knowledge.
http://nobukoDoudna.jimdo.com/2015/06/26/non-surgical-hammertoe-treatment
چهارشنبه 3 خرداد 1396 07:03 ب.ظ
This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved to
start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job.

I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
Elliott
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:43 ق.ظ
Hello there I am so grateful I found your website, I really
found you by mistake, while I was looking on Bing for
something else, Regardless I am here now and would just like to
say kudos for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
I don’t have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read a
great deal more, Please do keep up the superb work.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 03:13 ق.ظ
Hi there! I could have sworn I've visited this web site before but after browsing through a few of the posts I realized it's new
to me. Anyways, I'm certainly happy I came across it and I'll be bookmarking it and
checking back frequently!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:50 ق.ظ
Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew
where I could get a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 05:55 ق.ظ
I've been browsing on-line greater than 3 hours these days, but I by no means found any fascinating article like yours.

It is beautiful worth sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the net might be much
more useful than ever before.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 03:30 ق.ظ
It's perfect time to make some plans for the longer term and it's time to be happy.

I have learn this post and if I may just I wish to counsel you few attention-grabbing
issues or advice. Perhaps you could write subsequent articles referring
to this article. I want to learn even more things about it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader