تبلیغات
علوم خاک soil-science - تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا

  اکثر خاك های زیر کشت کشور، آهکی و از مواد آلی فقیر هستند. با توجه به کمبود نیتروژن و بور در خاك های آهکی و نقش زیاد این عناصر در عملکرد و کیفیت کلم بروکلی، هدف این تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا می باشد. این آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار و جمعا با 45 واحد آزمایشی به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف نیتروژن(صفر، 300 ،200 ،100 و 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار)و بور(صفر، 1.7 , 3.5 کیلوگرم بور در هکتار) بودند که بر روی کلم بروکلی رقم ساکورا اعمال گردیدند. نتایج آزمایش نشان داد که با مصرف نیتروژن تا سطح 300 کیلوگرم در هکتار عملکرد سر در کلم بروکلی افزایش می یابد ولی درسطوح بالاتر نیتروژن مصرفی این صفت کاهش می یابد.مصرف1.7 کیلوگرم بور در هکتار حداکثر عملکرد سر را در کلم بروکلیبهمراه داشت و در سطوح بالاتر آن عملکرد کاهش یافت.  بنابراین برای دستیابی به حداکثر عملکرد سر در کلم بروکلی رقم ساکورامصرف 300 کیلوگرم نیتروژن و 1.7کیلوگرم بور در هکتار توصیه می شود.

کلمات کلیدی: نیتروژن، بور،کلم بروکلی، خاك های آهکی، رقم ساکورا

مقدمه:
کلم بروکلی یک سبزی زمستانی از نوع کلم است که مغذی تر از انواع دیگر کلم مانند کلم پیچ، گل کلم و کلم قمری می باشد.این کلم سرشار از ویتامین هایD و A   بوده و در فصل های خنک بهترین و بیشترین محصول را تولید می کند. چنانچه برای کاشت از واریته های مناسب استفاده گردد و مراحل کاشت، داشت و برداشت آن بدقت و بصورت علمی انجام شود، میزان عملکرد و کیفیت محصول افزایش می یابد. با توجه به این که اکثر خاك های زیر کشت کلم در کشور عمدتا آهکی و از لحاظ مواد آلی فقیر هستند برای دستیابی به عملکرد مطلوب در کلم بروکلی مصرف کودهای نیتروژنه در خاك لازم بنظر می رسد، ولی مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنه باعث پوکی ساقه و سر کلم بروکلی می شود،( Moniruzzamanو همکاران، 2007 ) که لازم است برای حفظ کیفیت محصول تولیدی از  مصرف بیش از حد این کودها خودداری شود. از طرف دیگر وجودpH قلیایی در خاك های آهکی باعث کمبود عناصر کم مصرف از جمله بور می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که کمبود بور نیز می تواند باعث پوکی سر و ساقهکلم بروکلی شود(Yoldas و همکاران، 2008 ). بنابراین مصرف متعادل نیتروژن و بور کافی برای دستیابی به عملکرد بالا و کیفیت مطلوب محصول تولیدی لازم و ضروری می باشد. به همین دلیل هدف این آزمایش تعیین میزان مناسب نیتروژن و بور برای دستیابی به عملکرد بالا و کیفیت مطلوب در کلم بروکلی در خاك های آهکی می باشد.
نتایج و بحث:
   نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد سر و وزن تر بخش هوایی در سطح آماری یک درصد و اثر متقابل آن ها در سطح آماری پنج درصد معنی دار است. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن تر ریشه در سطح آماری یک درصد معنی دار بود ولی سطوح مختلف بور و اثر متقابل نیتروژن و بور بر وزن تر ریشه معنی دار نشد.
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن
   مقایسه میانگین ها نشان می دهدکه با افزایش نیتروژن تا سطح 300 کیلوگرم در هکتار میزان عملکرد سر افزایش می یابد ولی مصرف مقادیر بالاتر نیتروژن موجب کاهش عملکرد سر می شود. حداکثر عملکرد سر به میزان 291/358 گرم در متر مربع از مصرف 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل گردید که در مقایسه با عمکرد تیمارشاهد(187.407 گرم در متر مربع)دارای 55.47 درصد افزایش بود. ولی حداکثر وزن تر بخش هوایی از مصرف 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به میزان1899.437 گرم در متر مربع حاصل گردید که در مقایسه با وزن تر بخشهوایی تیمار شاهد(  1081 گرم در متر مربع)75.58 درصد افزایش داشت.
   داده های حاصل از آزمایش نشان می دهد که مصرف نیتروژن زیاد باعث کاهش وزن تر ریشه می شود. حداکثر وزنتر ریشه از مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد و در سطوح بالاتر مصرف نیتروژن وزن تر ریشه کاهش یافت. حداکثر وزن تر ریشه36.891گرم در متر مربع بود که نسبت به وزن تر ریشه در تیمار شاهد(23.949 گرم در متر مربع)54.04 درصد افزایش داشت.
   Yoldas و همکاران ( 2008 ) نیز بیشترین عملکرد کلم بروکلی را از سطح 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست  آوردند که با عملکرد حاصل از 450 کیلوگرم نیتروژن در هکتار تفاوت معنی داری نداشت. کارهای تحقیقاتیAnwar و همکاران ( 2000 ) نشان داد که میزان عملکرد سر در کلم بروکلی متناسب با مقدار کود نیتروژنه بکار رفته است.
   Erdemو همکاران ( 2010 ) مشاهده کردند که، عملکرد کلم بروکلی در تیمار شاهد یا بدون نیتروژن بطور متوسط 30 تا 40 درصد کمتر از تیمارهای حاوی نیتروژن است.
تاثیرسطوح مختلف بور
 مصرف 1.7  کیلوگرم بور در هکتار باعث حداکثر عملکرد سر در کلم بروکلی به میزان 313 گرم در متر مربع گردید که نسبت به عملکرد شاهد( 165گرم در متر مربع)89.86 درصد افزایش داشت.مصرف بیش تر بور عملکرد سر را بطور معنی داری کاهش داد. حداکثر وزن تر بخش هوایی کلم بروکلی به میزان 1901 گرم در متر مربع نیز از همین سطح مصرف بور بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد ( 1382گرم در متر مربع) 37درصد افزایش داشت. اثر سطوح مختلف بور بر وزن تر ریشه معنی دار نگردید.
    Moniruzzamanو همکاران ( 2007 ) بیشترین عملکرد سر در کلم بروکلی را از سطح 2 کیلوگرم بور در هکتاربدست آوردند. Noorو همکاران ( 2000 ) نیز بیشترین عملکرد گل کلم را از کاربرد 1.5کیلوگرم بور در هکتار بدست آوردند که با نتایج بدست آمده در این آزمایش همخوانی دارد.
اثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن و بور
    مقایسه میانگین داده ها نشان می دهد که ماکزیمم عملکرد سر در کلم بروکلی از سطح 300 کیلوگرم نیتروژن بااضافه 1.7کیلوگرم بور در هکتار  به مقدار 378گرم در متر مربع بدست آمد که در مقایسه با تیمارشاهد(142  گرم در متر مربع)دارای افزایش بوده است.ولی حداکثر وزن تر بخش هوایی از مصرف400 کیلوگرم نیتروژن بااضافه 1.7 کیلوگرم بور در هکتاربه میزان2434 گرم در متر مربع حاصل گردید که در مقایسه با تیمار 300 کیلوگرم نیتروژن بااضافه1.7کیلوگرم بور در هکتاراختلاف معنی دارینداشت.
 بنابراین برای دستیابی به حداکثر عملکرد سر در کلم بروکلی رقم ساکورا مصرف 300 کیلوگرم نیتروژن بااضافه 1.7 کیلوگرم بور در هکتار توصیه می شود.
منابع:
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران
تبریز، 12 الی 14 شهریور 1390
(حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه)
فاطمه رخش 1، احمد گلچین 2
بترتیب کارشناس ارشد و استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.

Anwar MN, Huq MS, Nandy SK and Islam MS, 2000. Growth, yield component and curd    
yield of Broccoli as influenced by N, P, K, S, and Mo in grey terrace soil. Bangladesh
Journal of Agricultural Research. 25 (4): 685-691.
Erdem T, Arin L, Erdem Y, Polat S, Deveci M, Okursoy H and T.Gultas H, 2010. Yield and    
quality response of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) under
different irrigation regimes, nitrogen applications and cultivation periods. Agricultural
Water Management. 97: 681-688.
Moniruzzaman M, Rahman SML, Kibria M, Grahman MA and Hossain MM. 2007. Effect of   
boron and nitrogen on yield and hollow stem of broccoli. Journal Soil Nature. 1 (3):24-
29.
 Noor S, Rahman M, Shil NC, Nandy SK and Anwar MN, 2000. Effects of boron and    
molybdenum on the yield and yield components of cauliflower. Bangladesh Horticulture.
24 (1 and 2): 123-127.
Yoldas F, Ceylan S, Yagmur B and Mordogan N, 2008. Effects of nitquality and nutrient    
content in broccoli. Journal of Plant Nutrition. 31: 1333–1343.


levitra without a doctor prescription
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:52 ق.ظ

Awesome posts. Thank you!
buy levitra levitra online buy generic levitra levitra 20mg buy levitra 10mg buy levitra online levitra levitra online buy generic levitra levitra without a doctor prescription
where to buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 02:56 ق.ظ

Useful facts. Thank you!
precios de cialis generico if a woman takes a mans cialis india cialis 100mg cost viagra vs cialis acheter du cialis a geneve tesco price cialis cialis 5 mg para diabeticos 200 cialis coupon cialis wir preise cialis generico
Cialis 20 mg
یکشنبه 8 مهر 1397 12:36 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
canada discount drugs cialis cialis 05 cialis italia gratis cialis en mexico precio cialis 5mg prix rx cialis para comprar callus try it no rx cialis cialis arginine interactio prix de cialis
http://cialissi.com/
شنبه 7 مهر 1397 09:16 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis purchasing cialis tablets india cialis 100mg cost cialis australia org only here cialis pills cialis pills boards acquistare cialis internet cialis 20mg prix en pharmacie cialis farmacias guadalajara cialis kaufen
online canadian pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 03:45 ب.ظ

Thank you! Numerous info.

northwest pharmacies canadian pharmacies without an rx canadian online pharmacies reviews online pharmacies in usa canada medications cheap canada online pharmacies for men Northwest Pharmacy buy viagrow pro canada viagra pharmacy canada reviews
viagrayosale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:29 ب.ظ

Perfectly voiced genuinely. .
cialis coupon buy cialis online legal price cialis per pill how much does a cialis cost we like it cialis soft gel recommended site cialis kanada cialis name brand cheap only best offers cialis use cialis with 2 days delivery only best offers cialis use
cialisvipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:18 ب.ظ

Incredible a lot of wonderful tips.
enter site 20 mg cialis cost buy cialis online legal opinioni cialis generico bulk cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis daily new zealand comprar cialis 10 espa241a weblink price cialis order a sample of cialis brand cialis generic
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:11 ق.ظ

Amazing info. With thanks!
canadian cialis cialis professional yohimbe cialis herbs cialis 5mg prix cialis farmacias guadalajara cialis in sconto cialis daily new zealand comprar cialis 10 espa241a cialis taglich acquisto online cialis
aarp recommended canadian online pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:20 ب.ظ

You said it perfectly..
canada medications information canadian drug pharmacy canada plus canadianpharmacyusa24h canadian rxlist canadian discount pharmacies in canada canadian pharmacies that ship to us northwest pharmacies mail order canadian pharmacy king canadian rxlist
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:10 ق.ظ

Kudos. I like it.
safe place to buy viagra online uk order viagra online uk sildenafil buy online how old to buy viagra where can i buy viagra safely online where to buy viagra online without prescription online buy viagra order viagra uk cheap viagra uk online viagra pharmacy
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:35 ب.ظ

Awesome posts. Thanks a lot.
cialis 5mg prix cialis farmacias guadalajara cialis generic tadalafil buy i recommend cialis generico precios cialis peru generic cialis in vietnam viagra vs cialis cialis prezzo di mercato generic cialis pro cialis 20 mg best price
http://buycialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:05 ق.ظ

Thanks a lot! Numerous info.

what is cialis cilas does cialis cause gout cialis 100 mg 30 tablet how to buy cialis online usa cuanto cuesta cialis yaho cialis generika cialis australian price price cialis wal mart pharmacy enter site 20 mg cialis cost
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:09 ب.ظ

You said it perfectly.!
we choice cialis uk we use it cialis online store cialis super kamagra cialis dosage generic low dose cialis price cialis wal mart pharmacy india cialis 100mg cost cialis generico online we recommend cheapest cialis 200 cialis coupon
viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:56 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
rx viagra online order viagra online sildenafil pills online pharmacy sildenafil generic levitra can i buy viagra at cvs buy brand viagra online without prescription order viagra online without prescription buy viagra online paypal buy cheap viagra generic online
http://cialisonli.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:22 ب.ظ

Wonderful knowledge. With thanks!
cialis 10mg prix pharmaci does cialis cause gout cialis ahumada cialis super kamagra click here cialis daily uk best generic drugs cialis wow cialis 20 cialis 100mg suppliers estudios de cialis genricos cialis pas cher paris
allyn
سه شنبه 12 تیر 1397 12:07 ب.ظ
I ɗo agree wіtһ all of the ideas ʏοu have offered fοr үoսr post.
Thеү arre vеry convincing annd can definitely ԝork.
Stіll, the posts ɑге vdry quick foг starters.
Μay just yoᥙ pkease prolong them a bit from next timе?
Thanks fοr tһе post.
Globalplus
شنبه 9 تیر 1397 12:05 ق.ظ
Wһеn somеⲟne writss аn post һe/she keeps thе thougut of а սser іn his/һeг mind that how a usеr cann understand іt.
Thеrefore that'ѕ why this paragraph is amazing. Τhanks!
jonny
شنبه 26 خرداد 1397 04:53 ق.ظ
Ƭhiѕ post offers clear idea in support оf tһe
new visitors of blogging, tһat in fact һow tо ԁo blogging.
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:05 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
buying brand cialis online generico cialis mexico we choice cialis pfizer india how to buy cialis online usa american pharmacy cialis where cheapest cialis purchase once a day cialis when will generic cialis be available cialis tablets for sale discount cialis
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:30 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
bulk cialis cialis in sconto cialis pills boards viagra cialis levitra where to buy cialis in ontario viagra cialis levitra where cheapest cialis wow look it cialis mexico prix de cialis free cialis
Cialis canada
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:43 ب.ظ

You mentioned it terrifically!
cialis online nederland cialis generique 5 mg look here cialis order on line cialis 5 mg para diabeticos buying cialis on internet tadalafil 10 mg acheter cialis meilleur pri buying cialis overnight enter site very cheap cialis we recommend cialis best buy
Tadalafil
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:18 ق.ظ

You explained this wonderfully.
viagr buy viagra online safely buy viagra uk no prescription buy real viagra online uk buy viagra overnight shipping pharmacy usa online buying viagra without a prescription where can i buy viagra online uk buy generic viagra online canada buy viagra safely online
Manar AHmd
جمعه 24 فروردین 1397 12:16 ب.ظ
I seriously love your blog.. Pleasant colors & theme.
Did you develop this website yourself? Please reply back as I'm wanting to create my own site and would love to
know where you got this from or exactly what the theme
is named. Thanks!
roman viagra
جمعه 24 فروردین 1397 04:04 ق.ظ
Ι sеriously love youг site.. Excellent colors & theme. Ɗіd you create thiѕ amazing site yourseⅼf?
Please reply ƅack aѕ Ι'm hoping to creаte my vеry own site аnd want to learn whеre you
got this from ߋr јust whаt the theme iѕ caⅼled. Тhanks!
viagra super active description
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:17 ق.ظ
Ιts not my first time to pay a quick visit thіs website,
i am browsing tһiѕ website dailly ɑnd takе nice infⲟrmation from һere
everyday.
que es viagra super active
پنجشنبه 23 فروردین 1397 09:43 ق.ظ
Riɡht here is the perfect webpage for anyboԀy ᴡho wօuld like tߋ
find out аbout tһis topic. You understand so much its almoѕt hard to argue ѡith you (not that I actually
will need to…HaHa). You certainly pᥙt a brand new spin on a subject tһat's been discussed for many years.

Great stuff, just ɡreat!
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 12:06 ب.ظ
Keeep on writing, grat job!
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:20 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
pastillas cialis y alcoho the best choice cialis woman cialis per paypa can i take cialis and ecstasy buy online cialis 5mg cialis arginine interactio we choice free trial of cialis cialis price thailand warnings for cialis buy online cialis 5mg
Cialispah
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:05 ب.ظ

Nicely spoken really! .
preis cialis 20mg schweiz cialis prezzo in linea basso tadalafil generic cialis kaufen bankberweisung i recommend cialis generico purchase once a day cialis calis cialis daily new zealand cialis generico preis cialis 20mg schweiz
What is a heel lift?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:08 ق.ظ
Aw, this was a really good post. Finding the time and actual effort to produce a very
good article… but what can I say… I put things off a lot
and don't seem to get nearly anything done.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader