تبلیغات
علوم خاک soil-science - تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا

  اکثر خاك های زیر کشت کشور، آهکی و از مواد آلی فقیر هستند. با توجه به کمبود نیتروژن و بور در خاك های آهکی و نقش زیاد این عناصر در عملکرد و کیفیت کلم بروکلی، هدف این تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا می باشد. این آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار و جمعا با 45 واحد آزمایشی به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف نیتروژن(صفر، 300 ،200 ،100 و 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار)و بور(صفر، 1.7 , 3.5 کیلوگرم بور در هکتار) بودند که بر روی کلم بروکلی رقم ساکورا اعمال گردیدند. نتایج آزمایش نشان داد که با مصرف نیتروژن تا سطح 300 کیلوگرم در هکتار عملکرد سر در کلم بروکلی افزایش می یابد ولی درسطوح بالاتر نیتروژن مصرفی این صفت کاهش می یابد.مصرف1.7 کیلوگرم بور در هکتار حداکثر عملکرد سر را در کلم بروکلیبهمراه داشت و در سطوح بالاتر آن عملکرد کاهش یافت.  بنابراین برای دستیابی به حداکثر عملکرد سر در کلم بروکلی رقم ساکورامصرف 300 کیلوگرم نیتروژن و 1.7کیلوگرم بور در هکتار توصیه می شود.

کلمات کلیدی: نیتروژن، بور،کلم بروکلی، خاك های آهکی، رقم ساکورا

مقدمه:
کلم بروکلی یک سبزی زمستانی از نوع کلم است که مغذی تر از انواع دیگر کلم مانند کلم پیچ، گل کلم و کلم قمری می باشد.این کلم سرشار از ویتامین هایD و A   بوده و در فصل های خنک بهترین و بیشترین محصول را تولید می کند. چنانچه برای کاشت از واریته های مناسب استفاده گردد و مراحل کاشت، داشت و برداشت آن بدقت و بصورت علمی انجام شود، میزان عملکرد و کیفیت محصول افزایش می یابد. با توجه به این که اکثر خاك های زیر کشت کلم در کشور عمدتا آهکی و از لحاظ مواد آلی فقیر هستند برای دستیابی به عملکرد مطلوب در کلم بروکلی مصرف کودهای نیتروژنه در خاك لازم بنظر می رسد، ولی مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنه باعث پوکی ساقه و سر کلم بروکلی می شود،( Moniruzzamanو همکاران، 2007 ) که لازم است برای حفظ کیفیت محصول تولیدی از  مصرف بیش از حد این کودها خودداری شود. از طرف دیگر وجودpH قلیایی در خاك های آهکی باعث کمبود عناصر کم مصرف از جمله بور می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که کمبود بور نیز می تواند باعث پوکی سر و ساقهکلم بروکلی شود(Yoldas و همکاران، 2008 ). بنابراین مصرف متعادل نیتروژن و بور کافی برای دستیابی به عملکرد بالا و کیفیت مطلوب محصول تولیدی لازم و ضروری می باشد. به همین دلیل هدف این آزمایش تعیین میزان مناسب نیتروژن و بور برای دستیابی به عملکرد بالا و کیفیت مطلوب در کلم بروکلی در خاك های آهکی می باشد.
نتایج و بحث:
   نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد سر و وزن تر بخش هوایی در سطح آماری یک درصد و اثر متقابل آن ها در سطح آماری پنج درصد معنی دار است. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن تر ریشه در سطح آماری یک درصد معنی دار بود ولی سطوح مختلف بور و اثر متقابل نیتروژن و بور بر وزن تر ریشه معنی دار نشد.
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن
   مقایسه میانگین ها نشان می دهدکه با افزایش نیتروژن تا سطح 300 کیلوگرم در هکتار میزان عملکرد سر افزایش می یابد ولی مصرف مقادیر بالاتر نیتروژن موجب کاهش عملکرد سر می شود. حداکثر عملکرد سر به میزان 291/358 گرم در متر مربع از مصرف 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل گردید که در مقایسه با عمکرد تیمارشاهد(187.407 گرم در متر مربع)دارای 55.47 درصد افزایش بود. ولی حداکثر وزن تر بخش هوایی از مصرف 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به میزان1899.437 گرم در متر مربع حاصل گردید که در مقایسه با وزن تر بخشهوایی تیمار شاهد(  1081 گرم در متر مربع)75.58 درصد افزایش داشت.
   داده های حاصل از آزمایش نشان می دهد که مصرف نیتروژن زیاد باعث کاهش وزن تر ریشه می شود. حداکثر وزنتر ریشه از مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد و در سطوح بالاتر مصرف نیتروژن وزن تر ریشه کاهش یافت. حداکثر وزن تر ریشه36.891گرم در متر مربع بود که نسبت به وزن تر ریشه در تیمار شاهد(23.949 گرم در متر مربع)54.04 درصد افزایش داشت.
   Yoldas و همکاران ( 2008 ) نیز بیشترین عملکرد کلم بروکلی را از سطح 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست  آوردند که با عملکرد حاصل از 450 کیلوگرم نیتروژن در هکتار تفاوت معنی داری نداشت. کارهای تحقیقاتیAnwar و همکاران ( 2000 ) نشان داد که میزان عملکرد سر در کلم بروکلی متناسب با مقدار کود نیتروژنه بکار رفته است.
   Erdemو همکاران ( 2010 ) مشاهده کردند که، عملکرد کلم بروکلی در تیمار شاهد یا بدون نیتروژن بطور متوسط 30 تا 40 درصد کمتر از تیمارهای حاوی نیتروژن است.
تاثیرسطوح مختلف بور
 مصرف 1.7  کیلوگرم بور در هکتار باعث حداکثر عملکرد سر در کلم بروکلی به میزان 313 گرم در متر مربع گردید که نسبت به عملکرد شاهد( 165گرم در متر مربع)89.86 درصد افزایش داشت.مصرف بیش تر بور عملکرد سر را بطور معنی داری کاهش داد. حداکثر وزن تر بخش هوایی کلم بروکلی به میزان 1901 گرم در متر مربع نیز از همین سطح مصرف بور بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد ( 1382گرم در متر مربع) 37درصد افزایش داشت. اثر سطوح مختلف بور بر وزن تر ریشه معنی دار نگردید.
    Moniruzzamanو همکاران ( 2007 ) بیشترین عملکرد سر در کلم بروکلی را از سطح 2 کیلوگرم بور در هکتاربدست آوردند. Noorو همکاران ( 2000 ) نیز بیشترین عملکرد گل کلم را از کاربرد 1.5کیلوگرم بور در هکتار بدست آوردند که با نتایج بدست آمده در این آزمایش همخوانی دارد.
اثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن و بور
    مقایسه میانگین داده ها نشان می دهد که ماکزیمم عملکرد سر در کلم بروکلی از سطح 300 کیلوگرم نیتروژن بااضافه 1.7کیلوگرم بور در هکتار  به مقدار 378گرم در متر مربع بدست آمد که در مقایسه با تیمارشاهد(142  گرم در متر مربع)دارای افزایش بوده است.ولی حداکثر وزن تر بخش هوایی از مصرف400 کیلوگرم نیتروژن بااضافه 1.7 کیلوگرم بور در هکتاربه میزان2434 گرم در متر مربع حاصل گردید که در مقایسه با تیمار 300 کیلوگرم نیتروژن بااضافه1.7کیلوگرم بور در هکتاراختلاف معنی دارینداشت.
 بنابراین برای دستیابی به حداکثر عملکرد سر در کلم بروکلی رقم ساکورا مصرف 300 کیلوگرم نیتروژن بااضافه 1.7 کیلوگرم بور در هکتار توصیه می شود.
منابع:
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران
تبریز، 12 الی 14 شهریور 1390
(حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه)
فاطمه رخش 1، احمد گلچین 2
بترتیب کارشناس ارشد و استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.

Anwar MN, Huq MS, Nandy SK and Islam MS, 2000. Growth, yield component and curd    
yield of Broccoli as influenced by N, P, K, S, and Mo in grey terrace soil. Bangladesh
Journal of Agricultural Research. 25 (4): 685-691.
Erdem T, Arin L, Erdem Y, Polat S, Deveci M, Okursoy H and T.Gultas H, 2010. Yield and    
quality response of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) under
different irrigation regimes, nitrogen applications and cultivation periods. Agricultural
Water Management. 97: 681-688.
Moniruzzaman M, Rahman SML, Kibria M, Grahman MA and Hossain MM. 2007. Effect of   
boron and nitrogen on yield and hollow stem of broccoli. Journal Soil Nature. 1 (3):24-
29.
 Noor S, Rahman M, Shil NC, Nandy SK and Anwar MN, 2000. Effects of boron and    
molybdenum on the yield and yield components of cauliflower. Bangladesh Horticulture.
24 (1 and 2): 123-127.
Yoldas F, Ceylan S, Yagmur B and Mordogan N, 2008. Effects of nitquality and nutrient    
content in broccoli. Journal of Plant Nutrition. 31: 1333–1343.


http://viagrawwithoutdoctor.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 11:46 ب.ظ

Valuable knowledge. Thanks a lot!
canada medications buy online pharmacies of canada buy vistagra online safe canadian pharmaceuticals nafta drugs for sale in mexico canadian pharmacycanadian pharmacy buy viagrow pro canadian drug store canada vagra canada drugs
http://productos-para-la-alopecia.eu/foligain.html
دوشنبه 7 مرداد 1398 08:28 ق.ظ
Greetings. Let me start by telling you the author's
name - Rico and he totally digs that make. Data processing is just how I support my as well as
the salary has been really satisfactory. Montana is where I've for ages been living.
The favorite hobby for the children and me is to resolve puzzles however can't make sure it is my profession really.
Check out my website here: http://productos-para-la-alopecia.eu/foligain.html
http://prodotti-anti-caduta.eu/propecia.html
شنبه 22 تیر 1398 09:35 ب.ظ
Greetings. Let me start by telling the author's name - Rico and
he totally digs that headline. Data processing
is when I support my friends the salary has been really comforting.
Montana is where I've been living. The favorite hobby for the kids
and me is to unravel puzzles however i can't help it to my profession really.
Check out my website here: http://prodotti-anti-caduta.eu/propecia.html
http://prodotti-anti-caduta.eu/
شنبه 22 تیر 1398 07:14 ب.ظ
Eddie Mercer is exactly who call him and he feels comfortable when people use
complete name. Meter reading just what she
does for an income. My wife and I selected to are living in Delaware.

What I love doing is fishing however i can't succeed my profession really.
See what's new on her website here: http://prodotti-anti-caduta.eu/
http://produit-efficace-pour-maigrir.eu/
شنبه 22 تیر 1398 04:59 ب.ظ
The author is known by selected of Kristy. Indiana is where we've been living
for as well as will never move. The job I've been occupying many years is an information processing officer.
My friends say it's designers me but what Adore doing might fitness and I'll be starting something else along as well as.
He's not godd at design but you may choose to check his
website: http://produit-efficace-pour-maigrir.eu/
http://produkte-gegen-haarausfall.eu/propecia.html
شنبه 22 تیر 1398 04:18 ق.ظ
Hi there, I am Mallie Coggin. Montana is really my living place
when compared to have as with I need here. For years I've been being
employed as a data processing officer however plan on changing this.
What I love doing is play baseball but I can't make it my profession really.

He's been performing on his website for a few days
now. Check it out here: http://produkte-gegen-haarausfall.eu/propecia.html
http://backtechvi.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 06:20 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
tesco price cialis cialis kaufen canadian cialis cialis generic when will generic cialis be available how do cialis pills work cialis 20 mg effectiveness cialis qualitat cialis patent expiration cialis 5mg billiger
Cialis 20 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 02:21 ب.ظ

This is nicely said! .
recommended site cialis kanada cialis 20mg prix en pharmacie cialis generico lilly cialis for sale in europa cialis et insomni ou trouver cialis sur le net we like it safe cheap cialis cialis prices in england are there generic cialis online prescriptions cialis
http://miscoarog.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 11:36 ب.ظ

Appreciate it. Numerous material.

we use it cialis online store cialis en mexico precio can i take cialis and ecstasy cialis price in bangalore american pharmacy cialis if a woman takes a mans cialis cialis canada on line cialis online only best offers 100mg cialis cialis generico
Cialis prices
شنبه 1 تیر 1398 06:54 ق.ظ

You've made your point!
click here take cialis overnight cialis tadalafil cialis baratos compran uk prix de cialis cialis 5 mg effetti collateral buy cialis online prices on cialis 10 mg india cialis 100mg cost warnings for cialis cialis 5 mg buy
http://sancrefne.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:49 ب.ظ

This is nicely expressed! .
we like it safe cheap cialis cialis mit grapefruitsaft 200 cialis coupon when can i take another cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne precios cialis peru cialis price thailand generic cialis pill online buy cialis online nz when can i take another cialis
cialis 20mg tablets
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:29 ب.ظ

You made your stand extremely well!!
cipla cialis online canada discount drugs cialis miglior cialis generico costo in farmacia cialis acheter du cialis a geneve buy cialis online nz canadian cialis cialis 10mg prix pharmaci generic cialis levitra cialis pills in singapore
Online cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:29 ق.ظ

You've made the point.
cialis 20 mg best price american pharmacy cialis dose size of cialis cialis pas cher paris cialis 20mg prix en pharmacie buying cialis overnight online cialis low dose cialis blood pressure we like it safe cheap cialis cialis pas cher paris
http://tutsope.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:25 ق.ظ

Reliable information. Thanks!
buy generic cialis wow look it cialis mexico cialis farmacias guadalajara viagra vs cialis vs levitra cialis kaufen cialis price thailand canadian cialis cialis for sale in europa cost of cialis per pill cialis side effects dangers
Cialis canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:00 ب.ظ

Fine info. Cheers!
tadalafil tablets cialis for sale how do cialis pills work cialis prezzo di mercato cialis 20 mg best price generic cialis tadalafil tarif cialis france cialis name brand cheap sialis safe site to buy cialis online
Online cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:18 ق.ظ

Appreciate it, Numerous forum posts.

preis cialis 20mg schweiz cialis online india cialis 100mg cost cialis efficacit if a woman takes a mans cialis canadian cialis cialis herbs can i take cialis and ecstasy cialis price in bangalore click here to buy cialis
http://abtragig.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:04 ب.ظ

Many thanks! I enjoy it!
buy brand cialis cheap preis cialis 20mg schweiz only here cialis pills cialis rezeptfrei cialis 100mg suppliers dose size of cialis cialis kamagra levitra cipla cialis online where cheapest cialis safe dosage for cialis
cialis professional yohimbe
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:26 ق.ظ

Whoa tons of terrific facts!
cialis flussig cialis 5mg prix cialis 50 mg soft tab prescription doctor cialis cialis 30 day trial coupon cialis purchasing best generic drugs cialis canadian drugs generic cialis wow look it cialis mexico cialis daily reviews
http://golfcrisque.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 12:26 ب.ظ

You stated this superbly!
cialis reviews cialis prices price cialis best cialis dosage amounts enter site 20 mg cialis cost we choice free trial of cialis cialis para que sirve buy generic cialis prices on cialis 10 mg buy name brand cialis on line
Buy generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 10:20 ب.ظ

Amazing knowledge. Regards.
cialis diario compra cost of cialis per pill cialis lowest price female cialis no prescription cipla cialis online tadalafil generic cialis per paypa dosagem ideal cialis cialis 20 mg cut in half wow cialis tadalafil 100mg
Cialis prices
جمعه 24 خرداد 1398 08:10 ق.ظ

Thanks a lot, I value it!
cialis sale online cialis lilly tadalafi generic for cialis cialis rezeptfrei sterreich when can i take another cialis cialis efficacit cialis online napol cialis prezzo di mercato cialis y deporte cialis coupon
http://ropchavir.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:47 ب.ظ

Amazing plenty of great knowledge!
link for you cialis price how to purchase cialis on line generic cialis 20mg tablets cialis canadian drugs tadalafil tablets get cheap cialis we recommend cialis best buy cialis generico postepay cialis kaufen bankberweisung cialis y deporte
how does cialis work
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:18 ق.ظ

Amazing all kinds of superb data.
cialis baratos compran uk look here cialis order on line cialis diario compra cialis daily new zealand cialis e hiv cialis prezzo in linea basso chinese cialis 50 mg comprar cialis 10 espa241a cialis daily cialis tablets australia
Cialis canada
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:14 ب.ظ

Nicely put, Regards.
cialis prezzo in linea basso we recommend cialis info safe site to buy cialis online cialis generic tadalafil buy generic cialis 20mg uk sublingual cialis online generic cialis with dapoxetine safe site to buy cialis online safe site to buy cialis online purchase once a day cialis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:23 ق.ظ

Nicely spoken of course! .
rezeptfrei cialis apotheke best generic drugs cialis cialis super kamagra i recommend cialis generico tadalafil tablets cialis herbs cialis y deporte cialis for bph wow cialis tadalafil 100mg cialis authentique suisse
viagra honig
شنبه 18 خرداد 1398 07:41 ق.ظ

Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 06:34 ب.ظ

Info nicely considered..
achat cialis en europe cialis for sale south africa wow cialis tadalafil 100mg low cost cialis 20mg deutschland cialis online rezeptfrei cialis apotheke cialis baratos compran uk click here cialis daily uk buy cialis online cheapest generico cialis mexico
Deseo Ostopaikka
یکشنبه 12 خرداد 1398 09:48 ب.ظ
Good way of describing, and fastidious piece of writing to
get information concerning my presentation focus, which i
am going to deliver in institution of higher education.
http://traitementimpuissance2017.ovh/
دوشنبه 6 خرداد 1398 12:59 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for weight reduction
member xxl
جمعه 3 خرداد 1398 11:36 ق.ظ
Hi there, I enjoy reading through your post. I like to write
a little comment to support you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader