علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا

  اکثر خاك های زیر کشت کشور، آهکی و از مواد آلی فقیر هستند. با توجه به کمبود نیتروژن و بور در خاك های آهکی و نقش زیاد این عناصر در عملکرد و کیفیت کلم بروکلی، هدف این تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد کلم بروکلی رقم ساکورا می باشد. این آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار و جمعا با 45 واحد آزمایشی به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف نیتروژن(صفر، 300 ،200 ،100 و 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار)و بور(صفر، 1.7 , 3.5 کیلوگرم بور در هکتار) بودند که بر روی کلم بروکلی رقم ساکورا اعمال گردیدند. نتایج آزمایش نشان داد که با مصرف نیتروژن تا سطح 300 کیلوگرم در هکتار عملکرد سر در کلم بروکلی افزایش می یابد ولی درسطوح بالاتر نیتروژن مصرفی این صفت کاهش می یابد.مصرف1.7 کیلوگرم بور در هکتار حداکثر عملکرد سر را در کلم بروکلیبهمراه داشت و در سطوح بالاتر آن عملکرد کاهش یافت.  بنابراین برای دستیابی به حداکثر عملکرد سر در کلم بروکلی رقم ساکورامصرف 300 کیلوگرم نیتروژن و 1.7کیلوگرم بور در هکتار توصیه می شود.

کلمات کلیدی: نیتروژن، بور،کلم بروکلی، خاك های آهکی، رقم ساکورا

مقدمه:
کلم بروکلی یک سبزی زمستانی از نوع کلم است که مغذی تر از انواع دیگر کلم مانند کلم پیچ، گل کلم و کلم قمری می باشد.این کلم سرشار از ویتامین هایD و A   بوده و در فصل های خنک بهترین و بیشترین محصول را تولید می کند. چنانچه برای کاشت از واریته های مناسب استفاده گردد و مراحل کاشت، داشت و برداشت آن بدقت و بصورت علمی انجام شود، میزان عملکرد و کیفیت محصول افزایش می یابد. با توجه به این که اکثر خاك های زیر کشت کلم در کشور عمدتا آهکی و از لحاظ مواد آلی فقیر هستند برای دستیابی به عملکرد مطلوب در کلم بروکلی مصرف کودهای نیتروژنه در خاك لازم بنظر می رسد، ولی مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنه باعث پوکی ساقه و سر کلم بروکلی می شود،( Moniruzzamanو همکاران، 2007 ) که لازم است برای حفظ کیفیت محصول تولیدی از  مصرف بیش از حد این کودها خودداری شود. از طرف دیگر وجودpH قلیایی در خاك های آهکی باعث کمبود عناصر کم مصرف از جمله بور می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که کمبود بور نیز می تواند باعث پوکی سر و ساقهکلم بروکلی شود(Yoldas و همکاران، 2008 ). بنابراین مصرف متعادل نیتروژن و بور کافی برای دستیابی به عملکرد بالا و کیفیت مطلوب محصول تولیدی لازم و ضروری می باشد. به همین دلیل هدف این آزمایش تعیین میزان مناسب نیتروژن و بور برای دستیابی به عملکرد بالا و کیفیت مطلوب در کلم بروکلی در خاك های آهکی می باشد.
نتایج و بحث:
   نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد سر و وزن تر بخش هوایی در سطح آماری یک درصد و اثر متقابل آن ها در سطح آماری پنج درصد معنی دار است. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن تر ریشه در سطح آماری یک درصد معنی دار بود ولی سطوح مختلف بور و اثر متقابل نیتروژن و بور بر وزن تر ریشه معنی دار نشد.
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن
   مقایسه میانگین ها نشان می دهدکه با افزایش نیتروژن تا سطح 300 کیلوگرم در هکتار میزان عملکرد سر افزایش می یابد ولی مصرف مقادیر بالاتر نیتروژن موجب کاهش عملکرد سر می شود. حداکثر عملکرد سر به میزان 291/358 گرم در متر مربع از مصرف 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل گردید که در مقایسه با عمکرد تیمارشاهد(187.407 گرم در متر مربع)دارای 55.47 درصد افزایش بود. ولی حداکثر وزن تر بخش هوایی از مصرف 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به میزان1899.437 گرم در متر مربع حاصل گردید که در مقایسه با وزن تر بخشهوایی تیمار شاهد(  1081 گرم در متر مربع)75.58 درصد افزایش داشت.
   داده های حاصل از آزمایش نشان می دهد که مصرف نیتروژن زیاد باعث کاهش وزن تر ریشه می شود. حداکثر وزنتر ریشه از مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد و در سطوح بالاتر مصرف نیتروژن وزن تر ریشه کاهش یافت. حداکثر وزن تر ریشه36.891گرم در متر مربع بود که نسبت به وزن تر ریشه در تیمار شاهد(23.949 گرم در متر مربع)54.04 درصد افزایش داشت.
   Yoldas و همکاران ( 2008 ) نیز بیشترین عملکرد کلم بروکلی را از سطح 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست  آوردند که با عملکرد حاصل از 450 کیلوگرم نیتروژن در هکتار تفاوت معنی داری نداشت. کارهای تحقیقاتیAnwar و همکاران ( 2000 ) نشان داد که میزان عملکرد سر در کلم بروکلی متناسب با مقدار کود نیتروژنه بکار رفته است.
   Erdemو همکاران ( 2010 ) مشاهده کردند که، عملکرد کلم بروکلی در تیمار شاهد یا بدون نیتروژن بطور متوسط 30 تا 40 درصد کمتر از تیمارهای حاوی نیتروژن است.
تاثیرسطوح مختلف بور
 مصرف 1.7  کیلوگرم بور در هکتار باعث حداکثر عملکرد سر در کلم بروکلی به میزان 313 گرم در متر مربع گردید که نسبت به عملکرد شاهد( 165گرم در متر مربع)89.86 درصد افزایش داشت.مصرف بیش تر بور عملکرد سر را بطور معنی داری کاهش داد. حداکثر وزن تر بخش هوایی کلم بروکلی به میزان 1901 گرم در متر مربع نیز از همین سطح مصرف بور بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد ( 1382گرم در متر مربع) 37درصد افزایش داشت. اثر سطوح مختلف بور بر وزن تر ریشه معنی دار نگردید.
    Moniruzzamanو همکاران ( 2007 ) بیشترین عملکرد سر در کلم بروکلی را از سطح 2 کیلوگرم بور در هکتاربدست آوردند. Noorو همکاران ( 2000 ) نیز بیشترین عملکرد گل کلم را از کاربرد 1.5کیلوگرم بور در هکتار بدست آوردند که با نتایج بدست آمده در این آزمایش همخوانی دارد.
اثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن و بور
    مقایسه میانگین داده ها نشان می دهد که ماکزیمم عملکرد سر در کلم بروکلی از سطح 300 کیلوگرم نیتروژن بااضافه 1.7کیلوگرم بور در هکتار  به مقدار 378گرم در متر مربع بدست آمد که در مقایسه با تیمارشاهد(142  گرم در متر مربع)دارای افزایش بوده است.ولی حداکثر وزن تر بخش هوایی از مصرف400 کیلوگرم نیتروژن بااضافه 1.7 کیلوگرم بور در هکتاربه میزان2434 گرم در متر مربع حاصل گردید که در مقایسه با تیمار 300 کیلوگرم نیتروژن بااضافه1.7کیلوگرم بور در هکتاراختلاف معنی دارینداشت.
 بنابراین برای دستیابی به حداکثر عملکرد سر در کلم بروکلی رقم ساکورا مصرف 300 کیلوگرم نیتروژن بااضافه 1.7 کیلوگرم بور در هکتار توصیه می شود.
منابع:
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران
تبریز، 12 الی 14 شهریور 1390
(حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه)
فاطمه رخش 1، احمد گلچین 2
بترتیب کارشناس ارشد و استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.

Anwar MN, Huq MS, Nandy SK and Islam MS, 2000. Growth, yield component and curd    
yield of Broccoli as influenced by N, P, K, S, and Mo in grey terrace soil. Bangladesh
Journal of Agricultural Research. 25 (4): 685-691.
Erdem T, Arin L, Erdem Y, Polat S, Deveci M, Okursoy H and T.Gultas H, 2010. Yield and    
quality response of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) under
different irrigation regimes, nitrogen applications and cultivation periods. Agricultural
Water Management. 97: 681-688.
Moniruzzaman M, Rahman SML, Kibria M, Grahman MA and Hossain MM. 2007. Effect of   
boron and nitrogen on yield and hollow stem of broccoli. Journal Soil Nature. 1 (3):24-
29.
 Noor S, Rahman M, Shil NC, Nandy SK and Anwar MN, 2000. Effects of boron and    
molybdenum on the yield and yield components of cauliflower. Bangladesh Horticulture.
24 (1 and 2): 123-127.
Yoldas F, Ceylan S, Yagmur B and Mordogan N, 2008. Effects of nitquality and nutrient    
content in broccoli. Journal of Plant Nutrition. 31: 1333–1343.


درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic