تبلیغات
علوم خاک soil-science - تأثیر سطوح مختلف منوآمونیوم فسفات، زئولیت، ورمیکمپوست و آهک در تثبیت عناصر سنگین در خاك های آلوده
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تأثیر سطوح مختلف منوآمونیوم فسفات، زئولیت، ورمیکمپوست و آهک در تثبیت عناصر سنگین در خاك های آلوده

چکیده
   اصلاح خاكهای آلوده به فلزات سنگین جهت جلوگیری از ورود آنها به چرخه ی غذایی انسان امری ضروری است. به منظور بررسی تأثیر اصلاح کننده های مختلف بر کاهش مقدار قابل جذب روی، سرب و کادمیوم، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 16 تیمار و در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل سه اصلاح کننده ی منوآمونیوم فسفات، زئولیت و ورمیکمپوست با مقادیر 10 ،5 ،0 و 15 تن در هکتار و آهک با مقادیر 2 ،1 ،0 و 4 درصد بودند که به یک خاك آلوده به فلزات سنگین اضافه شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اصلاح کننده های مختلف تأثیر معنی داری بر غلظت روی، سرب و کادمیوم قابل جذب خاك دارند و باعث کاهش مقدار آنها شدند. بهترین اصلاح کننده جهت کاهش مقدار سرب و روی قابل جذب به ترتیب مصرف 10 و 15 تن در هکتار منوآمونیوم فسفات و بهترین غیرمتحرك کننده روی، آهک بود.
کلمات کلیدی: اصلاح خاك، زئولیت، فلزات سنگین، منوآمونیوم فسفات، ورمیکمپوست

مقدمه
   خاك به عنوان یکی از اجزاء مهم محیط زیست، دریافت کننده ی پسماندها و ضایعات کشاورزی، صنعتی و شهری است و ورود این مواد به خاك میتواند به صورتهای گوناگون حیات موجودات زنده را تحت تأثیر قرار دهد. لذا اطلاع از ماهیت آلاینده ها و رفتار شیمیایی آنها در خاك جهت پاكسازی یا بیاثر کردن آنها امری الزامی است ( 2). عناصرسنگین از جمله مهمترین آلاینده های محیط زیست به شمار می آیند که در چند دهه اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. سالانه هزاران تن از این عناصر که ناشی از فعالیتهای شهری، صنعتی و کشاورزی است وارد خاك می شوند. به عنوان مثال سالانه بیش از 38 هزارتن کادمیوم و 1 میلیون تن سرب از منابع مختلف وارد خاك میشوند ( 3). فلزات سنگین به دلیل عدم تجزیه و تخریب از آلاینده های پایدار و بادوام محیط زیست به شمار می آیند. بنابراین در خاكها و رسوبات تجمع نموده و مقادیر زیاد آنها در محیط های دریایی و خشکی میتواند علاوه بر تأثیر بر موجودات باعث مسمومیت انسان از طریق مصرف غذاهای حاصل از دریا و خشکی شود ( 1). لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر افزودنیهای مختلف جهت غیرمتحرك کردن عناصر سرب، روی و کادمیوم و در نتیجه کاهش مقدار قابل جذب آنهادر خاك میباشد.
نتایج و بحث
   تأثیر اصلاح کننده های مختلف و سطوح آنها بر غلظت قابل جذب سرب خاك نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اصلاح کننده های مختلف و سطوح آنها تأثیر معنی داری بر غلظت سرب قابل جذب دارند. هر چهار اصلاح کننده و سطوح آنها نسبت به شاهد باعث کاهش قابلیت جذب سرب شدند.
  بهترین اصلاح کننده برای کاهش غلظت قابل جذب سرب، منوآمونیوم فسفات به مقدار 10 تن در هکتار بود. اگرچه بین سطوح 10 و 15 تن در هکتار منوآمونیوم فسفات تفاوت معنی داری وجود نداشت. بعد از منوآمونیوم فسفات، ورمیکمپوست بیشترین تأثیر و آهک کمترین تأثیر را در کاهش غلظت قابل جذب سرب داشت. کاهش سرب قابل جذب توسط منوآمونیوم فسفات احتمالاً به دلیل تشکیل فسفات سرب است که از حلالیت ناچیزی در خاك برخوردار میباشد. اصلاح کننده های فسفاته ممکن است حلالیت عناصر فلزی را به علت تشکیل رسوب فلز- فسفات و تشکیل فرم هایی با حلالیت کمتر و پایداری بیشتر، کاهش دهند. مک گائن و همکاران( 2001 ) نشان دادند که افزودن دیآمونیوم فسفات کانی (Pb5(PO4) 3OH) به خاك باعث کاهش میزان سرب قابل جذب در خاك میشود. هیدروکسی پرومورفیت سرب کنترل کننده ی حلالیت سرب در خاكهایی است که با فسفات تیمار شدهاند ( 6). ورمی کمپوست بعد از منوآمونیوم فسفات بیشترین تأثیر را در کاهش غلظت سرب نشان داد که میتواند به علت افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاك و جذب سطحی بیشتر سرب از یک طرف و تشکیل کمپلکس های پایدار مواد آلی – سرب از طرف دیگر باشد. ترکیبات
آلی به عنوان یکی از اجزاء خاك به علت داشتن گروه های عاملی فراوان میتوانند با فلزات تشکیل کمپلکس دهنده که ممکن است این کلاتها نامحلول باشند(3).
تأثیر اصلاح کنندههای مختلف و سطوح آنها بر غلظت قابل جذب کادمیوم خاك
   نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اصلاح کننده های مختلف و سطوح آنها تأثیر معنی داری بر غلظت قابل جذب کادمیوم در خاك دارند. اصلاح کنندههای مختلف و سطوح آنها باعث کاهش غلظت قابل جذب کادمیوم در خاك شدند ولی تأثیر آنها متفاوت بود. منوآمونیوم فسفات بیشترین تأثیر را در کاهش غلظت قابل جذب کادمیوم داشت به طوری که با افزایش مصرف منوآمونیومفسفات، غلظت قابل جذب کادمیوم نیز کاهش یافت. کمترین غلظت قابل جذب کادمیوم از مصرف 15 تن در هکتار منوآمونیومفسفات بدست آمد. بعد از منوآمونیوم فسفات، زئولیت به مقدار 5 تن در هکتار بیشترین تأثیر را در کاهش غلظت قابل جذب کادمیوم داشت و تأثیر آهک و ورمیکمپوست بر کاهش غلظت قابل جذب کادمیوم یکسان بود. احتمالاً تشکیل فسفات کادمیوم (Cd3(PO4  دلیل کاهشغلظت قابل جذب کادمیوم در نمونههای تیمار شده با فسفات باشد.
تأثیر اصلاح کنندههای مختلف و سطوح آنها بر غلظت قابل جذب روی خاك
   اصلاح کننده های مختلف تأثیر معنی داری بر غلظت قابل جذب روی در خاك دارند. بعضی اصلاح کننده ها سبب افزایش غلظت قابل جذب و برخی دیگر سبب کاهش غلظت قابل جذب روی شده اند. آهک با مقدار 1 درصد بیشترین تأثیر را در کاهش غلظت قابل جذب روی داشت. اگرچه بین سطوح 2 و 4 درصد آهک تفاوت معنی داری وجود نداشت. ورمیکمپوست و زئولیت سبب افزایش جزئی مقدار روی قابل جذب در خاك شدند که این افزایش نسبت به شاهد معنی دار نبود. منوآمونیوم فسفات سبب افزایش غلظت قابل جذب روی در خاك گردید و این افزایش از نظر آماری معنی دار بود. به طوری که بیشترین غلظت قابل جذب روی خاك از مصرف 5 تن در هکتارمنوآمونیوم فسفات بدست آمد. آهک بیشترین تأثیر را در کاهش غلظت روی قابل جذب خاك داشت که احتمالاً بدلیل تشکیل رسوب کربنات روی باشد که یکی از مهمترین فرمهای جامد روی در خاك است لیندزی 1979 ) تعادل زیر را برای تشکیل یا انحلال کربنات روی پیشنهاد نموده است.
CO3Ca+Zn2+ <=>Ca2++CO3Zn
همانطور که ثابت تعادل فوق نشان میدهد امکان تشکیل فاز جامد کربنات روی در خاکهای آهکی فراهم است تشکیل فاز جامد کربنات روی منجر به کاهش غلظت روی در فاز محلول و غیر قابل استفاده شدن روی برای جذب میگردد(4). اضافه کردن منوآمونیوم فسفات به خاك باعث افزایش میزان روی قابل جذب خاك گردید. کاهشpH خاك در اثر فرایند نیترات سازی که از یون آمونیوم همراه در فسفات منشاء میگیرد باعث حل شدن اکسید و کربنات روی موجود در خاك میشود و در نتیجه غلظت روی در محلول خاك افزایش می یابد.
   به طور کلی از این پژوهش نتیجه می شود که بهترین اصلاح کننده جهت غیرمتحرك کردن و در نتیجه کاهش غلظت قابل جذب سرب و کادمیوم در خاك منوآمونیوم فسفات و بهترین اصلاح کننده جهت کاهش غلظت قابل جذب روی در خاك آهک می باشد.
منابع
ملیحه خالقی 1، احمد گلچین 2، سعید شفیعی 3
  کارشناس ارشد خاکشناسی دانشگاه زنجان
 استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
دکتری خاکشناسی دانشگاه زنجان
١- گلچین، احمد. 1384 . منابع آلایندهی خاكها و محصولات زراعی و باغی استان زنجان به فلزات سنگین. انتشارات سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان زنجان. ص . 119
2- Alloway, B. J. 1990. Heavy metals in soils. John Wiley and Sons. Inc. New york.
3- Harter, R. D. R. and Naidu, R. 1995. Role of metal-organic complexation in metal sorption by soils. Adv. Agron. 55:219-264.
4- Lindsay, W. L. 1979. Chemical equilibria in soils. John Wiley and Sons. Inc. N. Y.
5- Mc Gowen, S. L., Basta, N. T. and Browen, G. O. 2001. Use of diammonium phosphate to reduse heavy metal solubility and transport in smelter-contaminnated soil. J. Environmental Quality, 30: 493-450.
6- Santillian-Medrano, J. and Jurinak, J. J. 1975. The chemistry of lead and cadmium in soil: Solid phase formation. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 39: 851-856.

לופטים עם בריכה
پنجشنبه 31 مرداد 1398 07:43 ق.ظ
thank you lots this excellent website can be formal as well as simple
iboysoft data recovery software
یکشنبه 13 مرداد 1398 09:56 ب.ظ
It is not my first time to pay a quick visit this website, i
am visiting this web page dailly and take nice information from here
daily.
וילות בצפון
شنبه 29 تیر 1398 05:10 ق.ظ
thank you a lot this website can be proper
as well as everyday
נערות ליווי
جمعه 21 تیر 1398 09:25 ب.ظ
"We have to build completely to another crescendo, cheri," he said.
"Therefore we could have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, and also the
soft skin of his hard cock against my sex was having
its intended effect. I became feeling a stronger arousal now
as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the actual top of his cock push agonizingly at the entrance of my
pussy, and I need to him to thrust into me hard.
Instead he pulled back and slid his hardness back up to my
clit.

I used to be aching to have him inside, and I could tell that his need to push
that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to suit mine, and I knew the sense
of my wet pussy lips on the head of his cock was getting
a lot of for of us.

"Let the finale begin," he said, and he slid the top of his cock inside me.


The two of us gasped because he held his cock there for just a moment.
I contracted my pussy to drag him further inside, and the man threw his head back at the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside
me, and every time I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful simply because it
filled me, but I needed it all inside me. I rolled aside and rested my leg against
his shoulder, and that he plunged his cock all the way up in.
צימר
جمعه 21 تیر 1398 06:21 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region,
find in minutes a villa for rent by city, a variety
of rooms lofts and villas. Be thankful for the photos and
data that the site has to offer you. The site is a
center for everyone the ads while in the field, bachelorette party?

Like a friend who leaves Israel? Regardless
of what the reason you must rent a villa for a forthcoming event
or merely a group recreation ideal for any age. The website is also the centre
of rooms from the hour, which is another subject, for lovers who are seeking a deluxe room equipped for discreet entertainment with a spouse or lover.

No matter what you are interested in, the 0LOFT website constitutes a search for you to find
rentals for loft villas and rooms throughout Israel,
North South and Gush Dan.
וילות להשכרה באילת
چهارشنبه 19 تیر 1398 08:21 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find in minutes
a villa for rent by city, a number of rooms lofts and villas.

Be stunned at photographs and information that they
have to present you. The website is a center for everyone the ads inside field, bachelorette party?
Enjoy an associate who leaves Israel? It doesn't matter what the reason why
it's important to rent a villa for a potential event or merely friends recreation ideal
for any age. The website is also the biggest market of rooms from the hour,
which is definitely another subject, for lovers who are
trying to find a luxurious room equipped for discreet entertainment by using a spouse or lover.

Whatever you want, the 0LOFT website constitutes a look for you to identify rentals for loft villas
and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
שירותי ליווי ברמת גן
چهارشنبه 19 تیر 1398 06:32 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the
most wonderful lips I've seen. He is well made, with incredible arms along with a chest
that is unique within this sweater. We're standing in-front of one
another discussing our lives, what we wish for the future, what we're searching for on another person. He starts telling me that
bigger been rejected lots of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I do not know. Everything happens for grounds right.

But inform me, you would not reject me, might you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you at the moment?' he said as I am nearer to him and kiss him.

‘The very next time don't ask, function it.' I reply.

‘I prefer how you will think.' , he said.

For now, I start scrubbing my your back heel in her leg, massaging it slowly. ‘What do you wish girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you will never know the things they want. Someone who won't say yes although I said yes. Someone who's unafraid when attemping new things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting a new challenge, especially with regards to making something totally new in bed ', I intimate ‘And I enjoy females who are direct, who cut from the chase, like you recently did. To become
honest, which is a huge turn on.
נערות ליווי
دوشنبه 17 تیر 1398 08:08 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino. He is handsome.
Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes
and the most amazing lips I've seen. They're quality, with incredible arms
and also a chest that is unique with this sweater. We're standing in front of
one another dealing with our lives, what we want money for hard times, what we're
in search of on another person. He starts saying that he's been rejected a great
deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith that He smiles
at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for good reason right.

But inform me, you would not reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you right now?' he explained as I purchase far better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, function it.' I reply.

‘I enjoy how you would think.' , he said.

For now, I start scrubbing my hindfoot in the leg, massaging it slowly. ‘What exactly do that suits you in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone discussion what they have to want. Somebody who won't say yes simply because I said yes. Someone who's not afraid when attemping something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when trying something totally new, especially on the subject of making new stuff in the bed room ', I intimate ‘And I love women who are direct, who cut through the chase, like you recently did. Being
honest, what a huge turn on.'
click
دوشنبه 17 تیر 1398 06:21 ب.ظ
I read this piece of writing completely on the topic of
the difference of newest and preceding technologies, it's remarkable article.
נערות ליווי בתל אביב
پنجشنبه 13 تیر 1398 04:51 ب.ظ
Sexy2call Quick search and obtain the latest results Find a massage escort girl, discrete apartment
or any perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?
Discrete apartments? Make a quick search by region of Israel.
שירותי ליווי ברמת גן
چهارشنبه 12 تیر 1398 06:54 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's which has a cappuccino.
He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He's well built, with incredible arms and a chest
that stands out for this sweater. We're standing ahead of each other
dealing with us, what we would like in the future, what
we're seeking on another person. He starts saying that they have been rejected a lot of
times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd
never reject you ', I say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I don't know. Everything happens for a good reason right.

But figure out, make use of reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you at the moment?' he explained as I receive more detailed him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, simply do it.' I reply.

‘I enjoy the method that you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my your back heel in their leg, massaging it slowly. ‘What do that suits you girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone that knows what we want. Someone that won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid of attempting interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when trying new stuff, especially in relation to making new things in the sack ', I intimate ‘And I love women who are direct, who cut with the chase, like you only did. To generally be
honest, that's a huge turn on.
שירותי ליווי ברמת גן
سه شنبه 11 تیر 1398 04:20 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino. They
are handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face,
hazel eyes and the most amazing lips I've seen.
They're well developed, with incredible arms and a chest
that is unique for this sweater. We're standing in-front of each other discussing how we live,
what we would like into the future, what we're looking for on another
person. He starts saying that he's got been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I do not know. Everything happens for an excuse right.
But inform me, can you reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you at the moment?' he said as I am more detailed him and kiss him.

‘When don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I enjoy the method that you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my heel bone in their leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do that suits you in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone you will never know what they have to want. A person that won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid when you try new things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting a new challenge, especially on the subject of making new stuff in the sack ', I intimate ‘And I adore females who are direct, who cut in the chase, like you simply did. To be
honest, that's a huge turn on.
נערות ליווי בבת ים
دوشنبه 10 تیر 1398 01:59 ق.ظ
Sexy2call Quick search and find the most recent results
Find a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent
recreation. Looking for escort girls? Discrete apartments?
Generate a quick search by region
sexy2call
جمعه 7 تیر 1398 09:16 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino. He could be handsome.
Brown hair slicked back, glasses that are great for
his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. They're well built, with
incredible arms as well as a chest that is unique with this sweater.
We're standing in front of each other referring to how we live, what we'd like money for hard times, what we're in search of on another person. He starts saying that she has been rejected plenty of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I do not know. Everything happens for reasons right.
But figure out, you would not reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you today?' he stated as I recieve better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, function it.' I reply.

‘I love the way you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my heel bone as part of his leg, massaging it slowly. ‘What do that suits you in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone that knows whatever they want. A person who won't say yes although I said yes. Someone who's not afraid of trying something totally new,' he says. ‘I'm never afraid when you try new stuff, especially when it comes to making new things in the sack ', I intimate ‘And I really like women who are direct, who cut throughout the chase, like you simply did. To get
honest, it really is a huge turn on.
שירותי ליווי חיפה
پنجشنبه 6 تیر 1398 05:45 ب.ظ
Sexy2call Quick search to get the most recent results Locate a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Looking for escort girls?
Discrete apartments? Make a quick search by region, the most important portal in Israel for
discreet apartments and escort girls, several different
youth ads that will provide you with service and guidance you did not know, do a search
by city in order to find you the dream girl for an additional indulgence, business meeting?
Ads usually do not include and or provide and or encourage and
or imply the provision of sexual services. The
ads are at the mercy of all of the binding laws from the State of Israel.
נערת ליווי
جمعه 31 خرداد 1398 09:00 ب.ظ
"We will need to build to a different one crescendo, cheri," he said.
"And we could have an ending that is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were loaded with lust, along
with the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I had been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide
between my sensitive lips. I felt the of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and I
want to him to thrust into me hard. Instead he retracted
and slid his hardness back as much as my clit.

I used to be aching to obtain him inside, and I really
could tell that his have to push that wonderful hard cock inside
me was growing. His moans grew to match mine, and I knew the
sense of my wet pussy lips about the head of his cock was
getting an excessive amount for of us.

"Permit finale begin," he said, and then he slid the tip of his cock inside me.


We both gasped while he held his cock there for just a moment.

I contracted my pussy in order to him further inside, and the man threw his return in the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful the way it filled me, but I wanted it inside me.

I rolled aside and rested my leg against his shoulder, anf the husband plunged his
cock all the way up in.
Sexy Ass Cams
جمعه 31 خرداد 1398 02:01 ب.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same
nearly a lot often inside case you shield this hike.
maltepe escort
جمعه 31 خرداد 1398 01:01 ب.ظ
Hey are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world bbut I'm trying to get started
and create my own. Do you nesed aany coding knowledge to make your own blog?
Any help would be eally appreciated!
istanbul escort
جمعه 31 خرداد 1398 08:37 ق.ظ
Admiring the time and effortt you put into your website and detailed information you present.
It's nice too come across a blogg every once in a while
that isn't the same out of date rehasheed information. Excellent read!
I've saved your site and I'm including your RSS feeds to
my Google account.
kadikoy escort
جمعه 31 خرداد 1398 08:32 ق.ظ
We absolutely lpve your blog and find a lot of your post's to be exactly what I'm looking for.
Do you offer guest writers to write content available foor you?
I wouldn't mind writing a post or elaborating on most of the subjects you write with
regards to here. Again, awesome website!
atasehir escort
جمعه 31 خرداد 1398 08:24 ق.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging to get that "perfect balance" between user friendliness and appearance.
I must ssay that you've done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads very quick for me on Firefox.
Exceptional Blog!
Sexy Ass Cams
شنبه 25 خرداد 1398 04:44 ب.ظ
Ridiculous story there. What occurred after? Take care!
extenze and viagra together
شنبه 18 خرداد 1398 07:41 ق.ظ

Greate pieces. Keep writing such kind of info on your page. Im really impressed by your site.
Hello there, You have done a fantastic job. I'll certainly digg it and in my view suggest to my friends. I'm sure they'll be benefited from this site.
נערת ליווי ברמת גן
جمعه 17 خرداد 1398 01:46 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino. He is handsome.
Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He could be well made, with incredible arms along with a chest that sticks
out during this sweater. We're standing right in front of each other discussing our way of life,
what we want in the future, what we're searching for on another
person. He starts telling me that they have been rejected a great deal of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I would not know. Everything happens for a good reason right.
But figure out, make use of reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you at the moment?' he was quoted saying as I recieve far better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, function it.' I reply.

‘I enjoy the method that you think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my your back heel in her leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you wish ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone discussion what they have to want. Someone who won't say yes even if I said yes. Someone who's not scared of attempting a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid of trying a new challenge, especially in terms of making something totally new in the bed room ', I intimate ‘And I adore ladies who are direct, who cut with the chase, like you just did. To get
honest, this is a huge turn on.'
olejek cbd
پنجشنبه 9 خرداد 1398 10:53 ق.ظ
I am actually grateful to the owner of this web page who has shared this great article at at this time.
auctioneer
پنجشنبه 9 خرداد 1398 12:39 ق.ظ
I am in fact pleased to read this weblog posts which includes plenty of helpful
data, thanks for providing these kinds of information.
tutorial
یکشنبه 5 خرداد 1398 06:13 ق.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to
assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.
boston car service
پنجشنبه 2 خرداد 1398 01:49 ق.ظ
First off I want to say terrific blog! I had a quick
question which I'd like to ask iif youu doo not mind.
I was curious to find out how you center yourself and clear
your mind beforre writing. I have had trouble clearing my mind in getting my
thoughts out there. I trully do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes
are lost just trying to figure out how to begin. Any ideas orr
tips? Kudos!
alongamento peniano
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 06:25 ب.ظ
Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would
be okay. I'm definitely enjoying your blog and look forward to
new updates.
לופטים בחיפה
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 03:47 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in a few
minutes a villa for rent by city, a variety of rooms lofts and villas.
Be stunned at the wonderful pictures and data that they have to supply
you. The website is a center for all of you the ads inside the field, bachelorette party?
Use somebody who leaves Israel? Regardless of the the rationale you have to rent a villa for a potential event
or simply just friends recreation suitable for any age. The website is also
the center of rooms by the hour, which is another subject, for lovers who
are trying to find an expensive room equipped for discreet
entertainment that has a spouse or lover. Whatever you want, the 0LOFT website makes a try to
find you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South
and Gush Dan.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader