تبلیغات
علوم خاک soil-science - تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)

چکیده
    به منظور بررسی تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمیکمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه دارویی ریحان، تحقیقی با طرح بلوك کامل تصادفی و در قالب طرح اسپلیت پلات، در 3 تکرار در سال 1388 اجراء گردید. فاکتور اصلی در شش سطح کودی شامل، کمپوست غنی شده 20 و 40 تن، ورمیکمپوست غنی شده 20 و 40 تن در هکتار، کود شیمیایی و تیمار شاهد بدون مصرف کود و فاکتور فرعی نیز دوره های کوددهی (دو، سه و چهار سال) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد کمپوست و ورمیکمپوست در کلیه سطوح، باعث افزایش فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاك نسبت به تیمار شاهد گردید(P<0/05 ). اما روند افزایش در بین تیمارها مشابه نبود. بیشترین ، میزان فعالیت آنزیم ها در تیمار 40 تن ورمیکمپوست غنی شده با چهار سال مصرف مشاهده شد. در سطوح بالای مصرف کمپوست، روند کاهشی در فعالیت دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی مشاهده شد.
کلمات کلیدی: کودهای شیمیایی، کودهای آلی ، فسفاتاز قلیایی، فسفاتاز اسیدی

مقدمه
   کشاورزی پایدار بر پایه مصرف کودهای زیستی با هدف کاهش در مصرف کودهای شیمیایی، یک راه حل مطلوب جهت غلبه بر این مشکلات می باشد. این کودهای زیستی با افزایش ماده آلی خاك، باعث بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك شده، همچنین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و میکرواورگانیسمها را تامین می نمایند (صالح راستین، 2001 ). مصرف طولانی مدت کودهای شیمیایی میتواتد جامعه میکروبی را تغییر دهد و در جهت کاهش فعالیت میکروبی گام بردارد (چو و همکاران، 2007 ). بعضی مطالعات نشان داده است که کود های شیمیایی، میزان زیتوده کربن، زیتوده نیتروژن و فعالیت میکروبی را در خاك افزایش می دهند (گویال و همکاران، 1992 )، اما مصرف کودهای شیمیایی به مدت طولانی ممکن است تنوع زیستی، عملکرد و فعالیت میکروبی را کاهش دهد. آنزیمهایی که از گیاهان و میکرواورگانیسم ها تولید می شوند قادرند که ترکیبات فسفری آلی را به فسفات تبدیل کنند. این فرآیند توسط فسفاتازها که تقریبا بیشتر به صورت دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی که در اکثر خاكها وجود دارند، صورت می گیرد (گیانفردا و بلاگ، 1996).
   با توجه به این نکته که در سالهای اخیر مصرف کودهای شیمیایی و آلی افزایش یافته است به نقش آنها بر فعالیت آنزیمی (که از شاخصهای کیفیت خاك محسوب میشوند) کمتر اشاره شده است. حضور ترکیبات آلی در خاك منجر به افزایش ترکیبات استری فسفات و در نتیجه، باعث القای تولید آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی که نقش مهمی در چرخه فسفر در خاك دارد، میشود. بنابراین، هدف از این تحقیق، مطالعه اثرات کودهای شیمیایی و تلفیق آنها با کودهای آلی بر میزان فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی در خاك تحت کشت گیاه ریحان در شرایط مزرعه، میباشد.
نتایج و بحث
فسفاتاز قلیایی و اسیدی
   فسفاتاز قلیایی و اسیدی بر حسب میکروگرم پارا- نیتروفنل آزاد شده از یک گرم خاك در مدت یک ساعت خاك بیان میشود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تیمارهای کودی، سالهای مصرف و اثر متقابل سال و کود در سطح یک درصد بر فعالیت فسفاتاز قلیایی و اسیدی خاك تأثیر معنی داری داشته است بجز اثر سال که بر فسفاتاز اسیدی در سطح 5 درصد معنی دار شد و بر فسفاتاز قلیایی معنی دار نشد. کمترین و بیشترین مقدار فعالیت آنزیمیبرای هر دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاك به ترتیب در تیمار شاهد(3.77 و 6.33) و تیمار  V40F50در چهارسال مصرف کودT3   و (13.79 و 15.81) مشاهده شد.
در تیمارهای کود شیمیایی نیز افزایش مشاهده شد ولی نسبت به بقیه تیمارها چشمگیر نبود و تفاوت معنیداری بین آنها دیده نشد (جدول 3). در مطالعه ای که ون هرجون و همکاران ( 2009 ) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تاثیر کود های آلی بر فعالیت آنزیم دهیدروژناز بیش از کودهای شیمیایی می باشد.
در کلیه تیمار های دریافت کننده کود، مستقل از سطح و دفعات کاربرد، فعالیت آنزیمی فسفاتاز قلیایی و اسیدی نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری را نشان داد. در میزان فعالیت آنزیمها برای هر دو آنزیم فسفاتاز  اسیدی و قلیایی در مقادیر پایین مصرف کمپوستC20F50 با افزایش دوره کاربرد، روند افزایشی و در مقادیر بالای مصرف کمپوستC40F50  روند کاهشی مشاهده شد. که میزان کاهش برای آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیاییبه ترتیب، ، 28.82 و 36.59 % بود که احتمالاً میتواند بدلیل وجود غلظت بالای فلزات سنگین و آلاینده های دیگر درمقادیر بالای کمپوست زباله شهری باشد که برای میکرواورگانیسم ها و فعالیت آنزیمها ممانعت ایجاد می کنند. ولی در تیمارهای ورمی کمپوست روند متفاوت بود و در کلیه سطوح روند افزایشی مشاهده شد.  پروسی1990 نشان داد که پس از مصرف 75 تن کمپوست زباله شهری در هکتار، فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی، آریل سولفاتاز، اوره آز و پروتئاز به طور معنیداری افزایش نشان داد. ورمیکمپوست ها دارای آنزیم ها و هورمون های رشد می باشند، بنابراین نسبت به کمپوست های معمولی برترند که می تواند دلیلی بر روند افزایشی در تیمارهای ورمی کمپوست باشد (ریگی، 1382 ). در کل فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در همه تیمارها نسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان دادند که میتواند به دلیل افزایش میزان ماده آلی خاك و وجود عناصر تغذیه ای در آن باشد که موجب افزایش فعالیت و جمعیت میکرواورگانیسمها گردیده است (پروسی، 1990 ؛ نبل و همکاران، 2007).
    در آزمایشی که روبرت و همکاران ( 2003 ) روی اثر عناصر فلزی مختلف بر فعالیت فسفاتاز قلیایی و اسیدی انجام دادند چنین بیان داشتند که فلزات سنگین با غیر فعال کردن آنزیمها، میزان فعالیت آنزیمهای خاك را کاهش میدهند که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.
منابع
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران
تبریز، 12 الی 14 شهریور 1390
(بیولوژی و بیوتکنولوژی خاك)
حمید دهقان منشادی 1، محمدعلی بهمنیار 2، سروش سالک گیلانی 3، امیر لکزیان 4، هانی قنبری 5
1-  کارشناس ارشد علوم خاك دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2- دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3- مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
4- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
5-  کارشناس ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ریگی، م. 1382 . ارزیابی گلخانه ای تأثیر سه نوع ورمیکمپوست و نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و برنج. پایان نامه
کارشناس ارشد رشته خاکشناسی. دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

Chu, H.Y., Lin, X.G. Takeshi, F. and Morimoto, S. 2007. Soil microbial biomass, dehydrogenase activity
bacterial community structure in response to long-term fertilizer management. Soil Biology and
Biochemistry, 39: 2971–2976.
Eivazi, F. and Tabatabai M. A. 1977. Phosphates in soils. Soil Biology and Biochemistry, 9: 167-172.
Gianfreda, L. and Bollag, J.M. 1996. Influence of soil natural and anthropogenic factors on enzyme
activity in soil. Soil Biochemistry, vol. 9. M. Dekker, New York, pp. 123–193.
Goyal, S., Chander, K. Mundra, M. C. and Kapoor, K. K. 1999. Influence of inorganic fertilizers and
organic amendments on soil organic matter and soil microbial properties under tropical conditions.
Biology and Fertility of Soils, 29: 196–200.
Neble, S., Calvert, V. petil, J. L. and Steven, C. 2007. Dynamics of phosphatase activities in a cork oak
litter (Quercus suber L.) following sewage sludge application. Soil Biology and Biochemistry, 39:
2735–2742.
Olsen, S. R. and Sommers, L. E. 1990. Phosphorus. In: page A. L., Method of Soil Analysis. Part 2. 2nd
Agron Monoger, ASA, Madison, WI. 403-431.
Perucci, P. 1990. Effect of the addition of municipal soild-waste compost on microbial biomass and
enzyme activities in soil. Biology and Fertility of Soils, 10: 221–226.
Robert, J. Kremer, Jianmei, Li . 2003. Developing weed-suppressive soils through improved soil quality
management. Soil and Tillage Research, 72: 193-202.
Saleh Rastin, N. 2001. Biofertilizers and their role in order to reach to sustainable agriculture. A
compilation of papers of necessity for the production of biofertilizers in Iran. 1-54 pp. (In farsi)

tylebongda.org
چهارشنبه 27 دی 1396 01:09 ق.ظ
Now that you find out about video editing and the things you need you are to start the journey of amateur
filmmaker to professional director. A model with 3 CCD has a sensor that sees each
of the different colors (Red, Green, and Blue) causing
superior color reproduction. Painting can be an authentic
gift because of its durability and utility.
Bernd
یکشنبه 24 دی 1396 07:20 ب.ظ
Many of these shows are based in bigger cities like New
York or Los Angeles, so you be able to travel at no cost if you achieve
in the finals. It took about 3 months to understand what along with the
raucous, discordant (to my ears) "melody. The first lesson you should learn with your online course is how to read chord charts.
news blog nz
یکشنبه 24 دی 1396 01:27 ق.ظ
So now itt appoears full circle back to the consumer tthat has
taken on the role with the blogging site administrator.
There aree may blog networks around that allow you to submit your site content
and market your blog. In affiliate marketing online, traaffic to a specific website is driven from another website or from email.
dev-coregaming.pantheonsite.io
جمعه 22 دی 1396 08:45 ب.ظ
The gameplay itself is extremely repetitive.
link m88
جمعه 22 دی 1396 09:21 ق.ظ
If you're going to another city in order to find that there is a good
show for the reason that city, you are unable to search around for the box office, stand in a line and purchase the tickets.
Cherry blossom tattoos represent something more important in several cultures.

Technology is driving dynamic advertising into new areas and also this brings with it some potential challenges, well not every companies are able
to afford to cover a lot of money in electronic
advertising, well both options highlighted can offer a similar end results with low investment of your energy and
money, so now any company from mechanics to dentists may have these in their guest waiting rooms.
lanyards personnaliséS
دوشنبه 18 دی 1396 06:16 ب.ظ
Great delivery. Sound arguments. Keep up the great work.
http://www.residence-seniors-guide.com/
دوشنبه 18 دی 1396 05:45 ق.ظ
Porém atenção: Nunca compre no Mercado Livre!
Perder Gordura corporal Em uma semana
سه شنبه 12 دی 1396 01:24 ق.ظ
Mas então, em que se encontra a complicação?
188bet
جمعه 8 دی 1396 04:21 ق.ظ
If you're travelling to another city and find that there is a good show for the reason that
city, you can not search around for your box office, stand it a line and
purchase the tickets. Warrior bands moved south and east towards the rich pickings from the
peoples whom they had traded with. The Open Video Project: This is site using a huge variety of digital video for sharing.
webcam girls
سه شنبه 5 دی 1396 03:53 ق.ظ
Piece of writing writing is also a excitement, if you
know then you can write or else it is difficult to write.
188bet
شنبه 2 دی 1396 02:16 ب.ظ
The art of ghazal singing has been able to entice millions throughout the globe.
It took about a few months to master the text and also the raucous, discordant (to
my ears) "melody. You need a special connector typically called a Fire wire or sometimes known being an IEEE 1394 high band connector.
Cyril
پنجشنبه 30 آذر 1396 05:41 ق.ظ
Now that you learn about video editing along with the what you
require you are prepared to begin with your journey of amateur filmmaker to
professional director. A model with 3 CCD carries a sensor
that covers every one of the different colors (Red, Green, and Blue) causing
superior color reproduction. The first lesson you ought to learn with
your online course is how to read chord charts.
mrc.naxxar.skola.edu.mt
چهارشنبه 29 آذر 1396 06:24 ب.ظ
As a result of their hard work, Positive View's events have received
coverage from the 3 major global television networks and have recently been streamed for online viewing.
A model with 3 CCD carries a sensor that sees all the different colors (Red,
Green, and Blue) causing superior color reproduction. Instead of enjoying karaoke parties, you'll be able to always consider
the music and build your own personal song, by plugging it into your
TV sets.
Link 188Bet
دوشنبه 27 آذر 1396 08:42 ق.ظ
Many of these shows are based in bigger cities like New York or Los Angeles, so you arrive at travel totally free if you achieve in to
the finals. These guides allow you to practice when you are ready and possess the time for you to do so.

You need a special connector typically referred to as a Fire wire or known just as one IEEE 1394 high band connector.
link m88
شنبه 18 آذر 1396 01:39 ب.ظ
As a result of their effort, Positive View's events have received coverage from the 3 major global television networks and possess
already been streamed for online viewing.

Contestants worldwide will record songs by themselves, or synergy into virtual bands of
two to four musicians, and compete for $5600 in prizes.

Here you are able to shop by theme or browse a complete variety of themes if you're sill unsure about what
to base the party.
188bet
سه شنبه 14 آذر 1396 09:14 ب.ظ
You can even replace your preferred MP3 music with your to make sure that
even if you're regarding the gym, you possibly can still understand interesting
points through the book or listen for the docs from perform that you simply have to examine.

These guides permit you to practice when you are ready and have the time for you to do so.
Painting can be an authentic gift for the long life and utility.
m88
دوشنبه 13 آذر 1396 10:04 ب.ظ
Now that you find out about video editing and the what exactly you need you are prepared to start
your way of amateur filmmaker to professional director. A model with
3 CCD features a sensor that picks up all the different
colors (Red, Green, and Blue) resulting in superior color
reproduction. Here you are able to shop by theme or browse an entirely array of themes if you're
sill unsure on the to base the party.
http://cacuocvn.net/
یکشنبه 12 آذر 1396 04:35 ب.ظ
The great thing about it DVD is that you can perform
dance exercises anytime, with out a partner. "Because you happen to be here reading this flash games report now at this particular instant; what you have is "The first movers advantage" by yourself to adopt a hold of now. The plastic's name is frequently abbreviated to CR-39, standing for Columbia Resin, in fact it is less than half the body weight of glass, which supplanted quartz in the early twentieth century.
truy cap m88
دوشنبه 6 آذر 1396 08:13 ب.ظ
The camera can make the brightest of scenes appear to be it
absolutely was taken during an eclipse. You don't have to purchase the biggest or heaviest tripod for private
use. This can be very advantageous for you because
if you might be a fast learner, with just a shot, you could learn whatever you wanted to
quickly and free.
link m88
دوشنبه 6 آذر 1396 09:45 ق.ظ
As a result of their effort, Positive View's events have received coverage
from the 3 global television networks and
still have recently been streamed for online viewing.
A model with 3 CCD features a sensor that picks up each one of the different colors (Red,
Green, and Blue) producing superior color reproduction.
The first lesson you ought to learn along with your online course is how to read chord charts.
M88
یکشنبه 5 آذر 1396 06:56 ب.ظ
Now that you find out about video editing
along with the what exactly you need you are ready to start the journey of amateur filmmaker to professional director.
A model with 3 CCD includes a sensor that sees each of the different
colors (Red, Green, and Blue) leading to superior color reproduction. This can be very advantageous for
you if you might be a fast learner, with just an effort,
you could learn all you could desired to very easily and free.
http://www.linux.net/
جمعه 3 آذر 1396 01:34 ب.ظ
Mу turn, my turn.? Larry said eaցerly wigglіng to get an opportunity
to talk. ?I thіnk tthe most effective thing about God is that he can beat up the
satan becaսse thе devil is scɑry andd mean and ugⅼy and bad and Godd ccan beat him up so the debil can?t damage
us like he didd thdѕe demon stuffed folks in Jesus day.
deschide usa crestline andra download zippy adi
پنجشنبه 25 آبان 1396 05:26 ب.ظ
comment1 https://storify.com/gibulmirid/skachat-pesnyu-eto-armiya-brat-besplatno american pie 4 download 3gp https://storify.com/gibulmirid/natan-goshen-thinking-about-it-rington Abe https://storify.com/gibulmirid/leningrad-gorod-geroy-leningrad-pesnya 7 days
to die alpha 9.3x download firefox https://storify.com/gibulmirid/muzyka-sovremennaya-dlya-balnyh-tancev autocad 2014 reader free download https://storify.com/gibulmirid/podborka-klassicheskaya-muzyka-dlya-detey download burnout 3 for pc https://storify.com/gibulmirid/iggy-pop-in-the-death-car-tekst-pesni
BrittanySmall
چهارشنبه 24 آبان 1396 02:55 ب.ظ
I have checked your page and i've found some duplicate content, that's why you don't rank
high in google's search results, but there is a tool that can help you to create 100%
unique content, search for; Boorfe's tips unlimited content
музыка из маши и медведя день варенья
دوشنبه 22 آبان 1396 07:21 ق.ظ
Very good article. I absolutely appreciate this website.
Keep writing!
std testing cost
شنبه 13 آبان 1396 05:08 ب.ظ
مقاله فوق العاده! این نوع اطلاعاتی است که در سراسر شبکه توزیع می شود.

ترس در موتورهای جستجو در حال حاضر نه موقعیت این قرار داده شده بالاتر!
بیا و با سایت من مشورت کنید با تشکر =)
roofing contractor
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:40 ب.ظ
We are a group of volunteers and starting a
new scheme inn ouur community. Your website rovided uus with helpful
information to work on. You've performed an impressive job
and our entire community will probably be grateful to you.
Why do they call it the Achilles heel?
سه شنبه 28 شهریور 1396 01:20 ق.ظ
Thanks very interesting blog!
Foot Issues
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:12 ق.ظ
Amazing! This blog looks just like my old one!

It's on a entirely different topic but it has pretty much the
same layout and design. Great choice of colors!
Foot Issues
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:05 ب.ظ
Great goods from you, man. I have take into accout your stuff
prior to and you are simply extremely excellent. I actually like what you've got right here, certainly like
what you're stating and the way in which through which you are saying it.
You're making it entertaining and you still care
for to keep it smart. I cant wait to learn much more from
you. This is really a great site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader