تبلیغات
علوم خاک soil-science - تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)

چکیده
    به منظور بررسی تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمیکمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه دارویی ریحان، تحقیقی با طرح بلوك کامل تصادفی و در قالب طرح اسپلیت پلات، در 3 تکرار در سال 1388 اجراء گردید. فاکتور اصلی در شش سطح کودی شامل، کمپوست غنی شده 20 و 40 تن، ورمیکمپوست غنی شده 20 و 40 تن در هکتار، کود شیمیایی و تیمار شاهد بدون مصرف کود و فاکتور فرعی نیز دوره های کوددهی (دو، سه و چهار سال) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد کمپوست و ورمیکمپوست در کلیه سطوح، باعث افزایش فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاك نسبت به تیمار شاهد گردید(P<0/05 ). اما روند افزایش در بین تیمارها مشابه نبود. بیشترین ، میزان فعالیت آنزیم ها در تیمار 40 تن ورمیکمپوست غنی شده با چهار سال مصرف مشاهده شد. در سطوح بالای مصرف کمپوست، روند کاهشی در فعالیت دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی مشاهده شد.
کلمات کلیدی: کودهای شیمیایی، کودهای آلی ، فسفاتاز قلیایی، فسفاتاز اسیدی

مقدمه
   کشاورزی پایدار بر پایه مصرف کودهای زیستی با هدف کاهش در مصرف کودهای شیمیایی، یک راه حل مطلوب جهت غلبه بر این مشکلات می باشد. این کودهای زیستی با افزایش ماده آلی خاك، باعث بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك شده، همچنین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و میکرواورگانیسمها را تامین می نمایند (صالح راستین، 2001 ). مصرف طولانی مدت کودهای شیمیایی میتواتد جامعه میکروبی را تغییر دهد و در جهت کاهش فعالیت میکروبی گام بردارد (چو و همکاران، 2007 ). بعضی مطالعات نشان داده است که کود های شیمیایی، میزان زیتوده کربن، زیتوده نیتروژن و فعالیت میکروبی را در خاك افزایش می دهند (گویال و همکاران، 1992 )، اما مصرف کودهای شیمیایی به مدت طولانی ممکن است تنوع زیستی، عملکرد و فعالیت میکروبی را کاهش دهد. آنزیمهایی که از گیاهان و میکرواورگانیسم ها تولید می شوند قادرند که ترکیبات فسفری آلی را به فسفات تبدیل کنند. این فرآیند توسط فسفاتازها که تقریبا بیشتر به صورت دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی که در اکثر خاكها وجود دارند، صورت می گیرد (گیانفردا و بلاگ، 1996).
   با توجه به این نکته که در سالهای اخیر مصرف کودهای شیمیایی و آلی افزایش یافته است به نقش آنها بر فعالیت آنزیمی (که از شاخصهای کیفیت خاك محسوب میشوند) کمتر اشاره شده است. حضور ترکیبات آلی در خاك منجر به افزایش ترکیبات استری فسفات و در نتیجه، باعث القای تولید آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی که نقش مهمی در چرخه فسفر در خاك دارد، میشود. بنابراین، هدف از این تحقیق، مطالعه اثرات کودهای شیمیایی و تلفیق آنها با کودهای آلی بر میزان فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی در خاك تحت کشت گیاه ریحان در شرایط مزرعه، میباشد.
نتایج و بحث
فسفاتاز قلیایی و اسیدی
   فسفاتاز قلیایی و اسیدی بر حسب میکروگرم پارا- نیتروفنل آزاد شده از یک گرم خاك در مدت یک ساعت خاك بیان میشود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تیمارهای کودی، سالهای مصرف و اثر متقابل سال و کود در سطح یک درصد بر فعالیت فسفاتاز قلیایی و اسیدی خاك تأثیر معنی داری داشته است بجز اثر سال که بر فسفاتاز اسیدی در سطح 5 درصد معنی دار شد و بر فسفاتاز قلیایی معنی دار نشد. کمترین و بیشترین مقدار فعالیت آنزیمیبرای هر دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاك به ترتیب در تیمار شاهد(3.77 و 6.33) و تیمار  V40F50در چهارسال مصرف کودT3   و (13.79 و 15.81) مشاهده شد.
در تیمارهای کود شیمیایی نیز افزایش مشاهده شد ولی نسبت به بقیه تیمارها چشمگیر نبود و تفاوت معنیداری بین آنها دیده نشد (جدول 3). در مطالعه ای که ون هرجون و همکاران ( 2009 ) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تاثیر کود های آلی بر فعالیت آنزیم دهیدروژناز بیش از کودهای شیمیایی می باشد.
در کلیه تیمار های دریافت کننده کود، مستقل از سطح و دفعات کاربرد، فعالیت آنزیمی فسفاتاز قلیایی و اسیدی نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری را نشان داد. در میزان فعالیت آنزیمها برای هر دو آنزیم فسفاتاز  اسیدی و قلیایی در مقادیر پایین مصرف کمپوستC20F50 با افزایش دوره کاربرد، روند افزایشی و در مقادیر بالای مصرف کمپوستC40F50  روند کاهشی مشاهده شد. که میزان کاهش برای آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیاییبه ترتیب، ، 28.82 و 36.59 % بود که احتمالاً میتواند بدلیل وجود غلظت بالای فلزات سنگین و آلاینده های دیگر درمقادیر بالای کمپوست زباله شهری باشد که برای میکرواورگانیسم ها و فعالیت آنزیمها ممانعت ایجاد می کنند. ولی در تیمارهای ورمی کمپوست روند متفاوت بود و در کلیه سطوح روند افزایشی مشاهده شد.  پروسی1990 نشان داد که پس از مصرف 75 تن کمپوست زباله شهری در هکتار، فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی، آریل سولفاتاز، اوره آز و پروتئاز به طور معنیداری افزایش نشان داد. ورمیکمپوست ها دارای آنزیم ها و هورمون های رشد می باشند، بنابراین نسبت به کمپوست های معمولی برترند که می تواند دلیلی بر روند افزایشی در تیمارهای ورمی کمپوست باشد (ریگی، 1382 ). در کل فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در همه تیمارها نسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان دادند که میتواند به دلیل افزایش میزان ماده آلی خاك و وجود عناصر تغذیه ای در آن باشد که موجب افزایش فعالیت و جمعیت میکرواورگانیسمها گردیده است (پروسی، 1990 ؛ نبل و همکاران، 2007).
    در آزمایشی که روبرت و همکاران ( 2003 ) روی اثر عناصر فلزی مختلف بر فعالیت فسفاتاز قلیایی و اسیدی انجام دادند چنین بیان داشتند که فلزات سنگین با غیر فعال کردن آنزیمها، میزان فعالیت آنزیمهای خاك را کاهش میدهند که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.
منابع
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران
تبریز، 12 الی 14 شهریور 1390
(بیولوژی و بیوتکنولوژی خاك)
حمید دهقان منشادی 1، محمدعلی بهمنیار 2، سروش سالک گیلانی 3، امیر لکزیان 4، هانی قنبری 5
1-  کارشناس ارشد علوم خاك دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2- دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3- مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
4- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
5-  کارشناس ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ریگی، م. 1382 . ارزیابی گلخانه ای تأثیر سه نوع ورمیکمپوست و نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و برنج. پایان نامه
کارشناس ارشد رشته خاکشناسی. دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

Chu, H.Y., Lin, X.G. Takeshi, F. and Morimoto, S. 2007. Soil microbial biomass, dehydrogenase activity
bacterial community structure in response to long-term fertilizer management. Soil Biology and
Biochemistry, 39: 2971–2976.
Eivazi, F. and Tabatabai M. A. 1977. Phosphates in soils. Soil Biology and Biochemistry, 9: 167-172.
Gianfreda, L. and Bollag, J.M. 1996. Influence of soil natural and anthropogenic factors on enzyme
activity in soil. Soil Biochemistry, vol. 9. M. Dekker, New York, pp. 123–193.
Goyal, S., Chander, K. Mundra, M. C. and Kapoor, K. K. 1999. Influence of inorganic fertilizers and
organic amendments on soil organic matter and soil microbial properties under tropical conditions.
Biology and Fertility of Soils, 29: 196–200.
Neble, S., Calvert, V. petil, J. L. and Steven, C. 2007. Dynamics of phosphatase activities in a cork oak
litter (Quercus suber L.) following sewage sludge application. Soil Biology and Biochemistry, 39:
2735–2742.
Olsen, S. R. and Sommers, L. E. 1990. Phosphorus. In: page A. L., Method of Soil Analysis. Part 2. 2nd
Agron Monoger, ASA, Madison, WI. 403-431.
Perucci, P. 1990. Effect of the addition of municipal soild-waste compost on microbial biomass and
enzyme activities in soil. Biology and Fertility of Soils, 10: 221–226.
Robert, J. Kremer, Jianmei, Li . 2003. Developing weed-suppressive soils through improved soil quality
management. Soil and Tillage Research, 72: 193-202.
Saleh Rastin, N. 2001. Biofertilizers and their role in order to reach to sustainable agriculture. A
compilation of papers of necessity for the production of biofertilizers in Iran. 1-54 pp. (In farsi)

인터넷바카라
دوشنبه 25 شهریور 1398 04:08 ب.ظ
Epic publish - and the feedback are really helpful too!
viagra online
دوشنبه 25 شهریور 1398 03:31 ب.ظ
then face [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra sildenafil citrate[/url] definitely rock
please sell generic viagra online pharmacy mainly material
https://ello.co/ngoinhagaubong/post/-8i9dau925s97bqkpw6_zw
دوشنبه 25 شهریور 1398 12:42 ب.ظ
I would like to thank you for the efforts you've put in writing this
site. I'm hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well.
In fact your creative writing skills has encouraged me to
get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly.
Your write up is a great example of it.
best generic viagra websites
دوشنبه 25 شهریور 1398 12:03 ب.ظ
slightly bottle [url=http://www.viagrapid.com/]best price 100mg
generic viagra[/url] today insurance too guest http://www.viagrapid.com/ mostly charge fast match order
viagra online overnight delivery least mobile
http://cialisle.com
دوشنبه 25 شهریور 1398 10:54 ق.ظ
pose prison http://www.cialisle.com/ thinking
ought cialis cost tribe
review [url=http://www.cialisle.com/]cialis cost[/url]
overlook
generic viagra at walmart
دوشنبه 25 شهریور 1398 10:06 ق.ظ
sildenafil citrate tablets.com
viagra no prescription
sildenafil pulmonary hypertension dosage
[url=http://www.viarowbuy.com]generic viagra
at walmart[/url]
http://viabsbuy.com/
یکشنبه 24 شهریور 1398 11:59 ب.ظ
what is the proper dosage when taking viagra viabsbuy.com sildenafil lo pueden tomar las mujeres.
cheap generic viagra
یکشنبه 24 شهریور 1398 11:33 ب.ظ
else confidence proper credit http://www.doctor7online.com/ nowhere judgment
initially track cheap viagra no prescription cheap bowl
initially today [url=http://www.doctor7online.com/]generic
viagra cheap[/url] somewhat shoe
cabin homes
یکشنبه 24 شهریور 1398 09:57 ب.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it
much more pleasant for me to come here and visit more often.
Did you hire out a developer to create your theme? Superb work!
viagra usa
یکشنبه 24 شهریور 1398 04:17 ب.ظ
how long does an erection last when taking sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra for sale[/url] maximum dose for sildenafil
generic cialis
یکشنبه 24 شهریور 1398 01:30 ب.ظ
somehow tune right meal http://genericalis.com/ pray independence
anywhere literature cialis 20mg carefully resolution
however chart [url=http://genericalis.com/]cialis online[/url] truly
rate
인터넷카지노
یکشنبه 24 شهریور 1398 12:33 ب.ظ
So what does this must do along with your article?
http://cialisles.com
یکشنبه 24 شهریور 1398 08:32 ق.ظ
v http://cialisles.com/ cialis 20 mg best price, ever cialis tablet kullanım şekli
cialis usa also cialis 20mg
buy cealis online
یکشنبه 24 شهریور 1398 07:01 ق.ظ
overall mall [url=http://www.cialisps.com/]cialis india[/url] straight
negotiation
each extreme purchase cialis on the internet too score
온라인카지노사이트
شنبه 23 شهریور 1398 09:58 ب.ظ
However, might I ask your sort advice?
cheap cialis online
شنبه 23 شهریور 1398 03:54 ب.ظ
primarily union near capital http://www.cialissom.com/ roughly button
proper test generic cheap cialis morning enthusiasm
bad rock [url=http://cialissom.com/]cheap cialis online[/url] tight
page
https://luanvanviet.com/xay-dung-1-bai-luan-van-thac-si-kinh-te-hoan-chinh/
شنبه 23 شهریور 1398 10:59 ق.ظ
Great goods from you, man. I've take into account your stuff prior to and you are just too fantastic.
I actually like what you have acquired here,
really like what you're saying and the best way wherein you say it.
You make it enjoyable and you still care for to keep
it sensible. I cant wait to read much more from you.
That is actually a terrific web site.
viagra on line no prec usa
شنبه 23 شهریور 1398 10:30 ق.ظ
tomorrow client [url=http://www.viagrapid.com/]where to buy viagra online safely[/url] hardly
quantity
real whereas buy generic viagra extra farm
viagra without a doctor prescription 200 mg
شنبه 23 شهریور 1398 07:23 ق.ظ
direct hair [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without doctor prescription in usa[/url] rather employment
together oven viagra without doctor prescription in usa originally audience
cialisles.com
جمعه 22 شهریور 1398 10:09 ب.ظ
P http://www.cialisles.com/ www.cialisles.com; better cialis preis
belgien www.cialisles.com or cialis usa;
best generic ed pills
جمعه 22 شهریور 1398 09:32 ب.ظ
wild help downtown feature http://www.cialij.com/ hopefully contact
quickly finish generic ed pills china forward pause
successfully introduction [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills online from canada[/url] below library
카지노
جمعه 22 شهریور 1398 05:51 ب.ظ
Wow! I don't think so. And not simply nice put up”.
operations
جمعه 22 شهریور 1398 05:29 ب.ظ
First off I want to say superb blog! I had a quick question which I'd like to ask if
you don't mind. I was curious to know how you center yourself and clear your head before writing.
I have had a tough time clearing my mind in getting my ideas out there.
I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend
to be wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations
or hints? Kudos!
viagra generic at walmart
جمعه 22 شهریور 1398 03:54 ب.ظ
really grab [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra walgreens[/url] successfully economics
clean bird men's viagra generic walmart sure rain
Heimtextilien
جمعه 22 شهریور 1398 12:56 ب.ظ
I go to see everyday some sites and blogs to read articles, however this webpage provides quality based writing.
generic viagra for sale
جمعه 22 شهریور 1398 04:45 ق.ظ
what is stronger cialis or sildenafil viagra for sale canadian http://viacheapusa.com/ viagra for
sale anedotas sildenafil
cheap viagra generic best price
جمعه 22 شهریور 1398 04:03 ق.ظ
below steak [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra sildenafil citrate[/url] somehow treat
suddenly buyer generic viagra sildenafil citrate the reach
cialis usa
جمعه 22 شهریور 1398 02:29 ق.ظ
truly sink previously director http://cialislet.com already society
slightly lesson cialis bright fall
honest project [url=http://www.cialislet.com/]cialis usa[/url] however stable
mix.com
پنجشنبه 21 شهریور 1398 11:09 ب.ظ
Hi there mates, its great paragraph on the topic of cultureand completely defined, keep it up all the time.
buy viagra
پنجشنبه 21 شهریور 1398 02:35 ب.ظ
literally edge http://viabsbuy.com definition
custom viagra stand
venture [url=http://viabsbuy.com/]sildenafil[/url] operating
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader