تبلیغات
علوم خاک soil-science - تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)

چکیده
    به منظور بررسی تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمیکمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه دارویی ریحان، تحقیقی با طرح بلوك کامل تصادفی و در قالب طرح اسپلیت پلات، در 3 تکرار در سال 1388 اجراء گردید. فاکتور اصلی در شش سطح کودی شامل، کمپوست غنی شده 20 و 40 تن، ورمیکمپوست غنی شده 20 و 40 تن در هکتار، کود شیمیایی و تیمار شاهد بدون مصرف کود و فاکتور فرعی نیز دوره های کوددهی (دو، سه و چهار سال) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد کمپوست و ورمیکمپوست در کلیه سطوح، باعث افزایش فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاك نسبت به تیمار شاهد گردید(P<0/05 ). اما روند افزایش در بین تیمارها مشابه نبود. بیشترین ، میزان فعالیت آنزیم ها در تیمار 40 تن ورمیکمپوست غنی شده با چهار سال مصرف مشاهده شد. در سطوح بالای مصرف کمپوست، روند کاهشی در فعالیت دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی مشاهده شد.
کلمات کلیدی: کودهای شیمیایی، کودهای آلی ، فسفاتاز قلیایی، فسفاتاز اسیدی

مقدمه
   کشاورزی پایدار بر پایه مصرف کودهای زیستی با هدف کاهش در مصرف کودهای شیمیایی، یک راه حل مطلوب جهت غلبه بر این مشکلات می باشد. این کودهای زیستی با افزایش ماده آلی خاك، باعث بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك شده، همچنین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و میکرواورگانیسمها را تامین می نمایند (صالح راستین، 2001 ). مصرف طولانی مدت کودهای شیمیایی میتواتد جامعه میکروبی را تغییر دهد و در جهت کاهش فعالیت میکروبی گام بردارد (چو و همکاران، 2007 ). بعضی مطالعات نشان داده است که کود های شیمیایی، میزان زیتوده کربن، زیتوده نیتروژن و فعالیت میکروبی را در خاك افزایش می دهند (گویال و همکاران، 1992 )، اما مصرف کودهای شیمیایی به مدت طولانی ممکن است تنوع زیستی، عملکرد و فعالیت میکروبی را کاهش دهد. آنزیمهایی که از گیاهان و میکرواورگانیسم ها تولید می شوند قادرند که ترکیبات فسفری آلی را به فسفات تبدیل کنند. این فرآیند توسط فسفاتازها که تقریبا بیشتر به صورت دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی که در اکثر خاكها وجود دارند، صورت می گیرد (گیانفردا و بلاگ، 1996).
   با توجه به این نکته که در سالهای اخیر مصرف کودهای شیمیایی و آلی افزایش یافته است به نقش آنها بر فعالیت آنزیمی (که از شاخصهای کیفیت خاك محسوب میشوند) کمتر اشاره شده است. حضور ترکیبات آلی در خاك منجر به افزایش ترکیبات استری فسفات و در نتیجه، باعث القای تولید آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی که نقش مهمی در چرخه فسفر در خاك دارد، میشود. بنابراین، هدف از این تحقیق، مطالعه اثرات کودهای شیمیایی و تلفیق آنها با کودهای آلی بر میزان فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی در خاك تحت کشت گیاه ریحان در شرایط مزرعه، میباشد.
نتایج و بحث
فسفاتاز قلیایی و اسیدی
   فسفاتاز قلیایی و اسیدی بر حسب میکروگرم پارا- نیتروفنل آزاد شده از یک گرم خاك در مدت یک ساعت خاك بیان میشود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تیمارهای کودی، سالهای مصرف و اثر متقابل سال و کود در سطح یک درصد بر فعالیت فسفاتاز قلیایی و اسیدی خاك تأثیر معنی داری داشته است بجز اثر سال که بر فسفاتاز اسیدی در سطح 5 درصد معنی دار شد و بر فسفاتاز قلیایی معنی دار نشد. کمترین و بیشترین مقدار فعالیت آنزیمیبرای هر دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاك به ترتیب در تیمار شاهد(3.77 و 6.33) و تیمار  V40F50در چهارسال مصرف کودT3   و (13.79 و 15.81) مشاهده شد.
در تیمارهای کود شیمیایی نیز افزایش مشاهده شد ولی نسبت به بقیه تیمارها چشمگیر نبود و تفاوت معنیداری بین آنها دیده نشد (جدول 3). در مطالعه ای که ون هرجون و همکاران ( 2009 ) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تاثیر کود های آلی بر فعالیت آنزیم دهیدروژناز بیش از کودهای شیمیایی می باشد.
در کلیه تیمار های دریافت کننده کود، مستقل از سطح و دفعات کاربرد، فعالیت آنزیمی فسفاتاز قلیایی و اسیدی نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری را نشان داد. در میزان فعالیت آنزیمها برای هر دو آنزیم فسفاتاز  اسیدی و قلیایی در مقادیر پایین مصرف کمپوستC20F50 با افزایش دوره کاربرد، روند افزایشی و در مقادیر بالای مصرف کمپوستC40F50  روند کاهشی مشاهده شد. که میزان کاهش برای آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیاییبه ترتیب، ، 28.82 و 36.59 % بود که احتمالاً میتواند بدلیل وجود غلظت بالای فلزات سنگین و آلاینده های دیگر درمقادیر بالای کمپوست زباله شهری باشد که برای میکرواورگانیسم ها و فعالیت آنزیمها ممانعت ایجاد می کنند. ولی در تیمارهای ورمی کمپوست روند متفاوت بود و در کلیه سطوح روند افزایشی مشاهده شد.  پروسی1990 نشان داد که پس از مصرف 75 تن کمپوست زباله شهری در هکتار، فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی، آریل سولفاتاز، اوره آز و پروتئاز به طور معنیداری افزایش نشان داد. ورمیکمپوست ها دارای آنزیم ها و هورمون های رشد می باشند، بنابراین نسبت به کمپوست های معمولی برترند که می تواند دلیلی بر روند افزایشی در تیمارهای ورمی کمپوست باشد (ریگی، 1382 ). در کل فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در همه تیمارها نسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان دادند که میتواند به دلیل افزایش میزان ماده آلی خاك و وجود عناصر تغذیه ای در آن باشد که موجب افزایش فعالیت و جمعیت میکرواورگانیسمها گردیده است (پروسی، 1990 ؛ نبل و همکاران، 2007).
    در آزمایشی که روبرت و همکاران ( 2003 ) روی اثر عناصر فلزی مختلف بر فعالیت فسفاتاز قلیایی و اسیدی انجام دادند چنین بیان داشتند که فلزات سنگین با غیر فعال کردن آنزیمها، میزان فعالیت آنزیمهای خاك را کاهش میدهند که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.
منابع
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران
تبریز، 12 الی 14 شهریور 1390
(بیولوژی و بیوتکنولوژی خاك)
حمید دهقان منشادی 1، محمدعلی بهمنیار 2، سروش سالک گیلانی 3، امیر لکزیان 4، هانی قنبری 5
1-  کارشناس ارشد علوم خاك دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2- دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3- مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
4- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
5-  کارشناس ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ریگی، م. 1382 . ارزیابی گلخانه ای تأثیر سه نوع ورمیکمپوست و نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و برنج. پایان نامه
کارشناس ارشد رشته خاکشناسی. دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

Chu, H.Y., Lin, X.G. Takeshi, F. and Morimoto, S. 2007. Soil microbial biomass, dehydrogenase activity
bacterial community structure in response to long-term fertilizer management. Soil Biology and
Biochemistry, 39: 2971–2976.
Eivazi, F. and Tabatabai M. A. 1977. Phosphates in soils. Soil Biology and Biochemistry, 9: 167-172.
Gianfreda, L. and Bollag, J.M. 1996. Influence of soil natural and anthropogenic factors on enzyme
activity in soil. Soil Biochemistry, vol. 9. M. Dekker, New York, pp. 123–193.
Goyal, S., Chander, K. Mundra, M. C. and Kapoor, K. K. 1999. Influence of inorganic fertilizers and
organic amendments on soil organic matter and soil microbial properties under tropical conditions.
Biology and Fertility of Soils, 29: 196–200.
Neble, S., Calvert, V. petil, J. L. and Steven, C. 2007. Dynamics of phosphatase activities in a cork oak
litter (Quercus suber L.) following sewage sludge application. Soil Biology and Biochemistry, 39:
2735–2742.
Olsen, S. R. and Sommers, L. E. 1990. Phosphorus. In: page A. L., Method of Soil Analysis. Part 2. 2nd
Agron Monoger, ASA, Madison, WI. 403-431.
Perucci, P. 1990. Effect of the addition of municipal soild-waste compost on microbial biomass and
enzyme activities in soil. Biology and Fertility of Soils, 10: 221–226.
Robert, J. Kremer, Jianmei, Li . 2003. Developing weed-suppressive soils through improved soil quality
management. Soil and Tillage Research, 72: 193-202.
Saleh Rastin, N. 2001. Biofertilizers and their role in order to reach to sustainable agriculture. A
compilation of papers of necessity for the production of biofertilizers in Iran. 1-54 pp. (In farsi)

buy instagram likes
چهارشنبه 30 آبان 1397 09:59 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful
information. Thanks for the post. I will definitely
return.
https://www.getjar.com/categories/all-games/action-games/Rules-of-Survival-Cheat-960889
شنبه 26 آبان 1397 09:52 ق.ظ
I will immediately snatch your rss as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me realize in order that I could subscribe. Thanks.
play8oy android download
شنبه 26 آبان 1397 06:41 ق.ظ
My relatives all the time say that I am wasting my time here at net, however I know I am getting
knowledge every day by reading such fastidious articles.
soi keo
چهارشنبه 23 آبان 1397 12:36 ق.ظ
I simply wanted to type a note so as to express gratitude to you for the splendid tips
and hints you are placing here. My considerable internet
search has at the end of the day been honored with beneficial tips to share with
my close friends. I would say that many of us readers are truly endowed to
exist in a notable site with so many brilliant people
with helpful tactics. I feel somewhat privileged to have come across your web site
and look forward to tons of more brilliant minutes reading
here. Thanks again for everything.
Erektile Dysfunktion
شنبه 19 آبان 1397 02:55 ب.ظ
I think the admin of this web page is genuinely working hard in support
of his web page, as here every data is quality based stuff.
http://caraccidentattorney.us.com/
شنبه 19 آبان 1397 01:04 ب.ظ
Hey very cool web site!! Man .. Beautiful .. Amazing
.. I'll bookmark your site and take the feeds additionally?

I'm glad to seek out so many useful information here in the post, we need develop more strategies on this regard, thank you for sharing.
. . . . .
http://m.kartuzy.info
شنبه 19 آبان 1397 08:29 ق.ظ
This website definitely has all of the information and facts I needed concerning
this subject and didn't know who to ask.
http://www.kwidzyn1.pl
شنبه 19 آبان 1397 06:12 ق.ظ
Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're
just extremely great. I actually like what you've acquired
here, really like what you're saying and the way in which you say it.
You make it entertaining and you still care for to keep it sensible.
I cant wait to read far more from you. This is actually a tremendous site.
http://www.kwidzyn1.pl
شنبه 19 آبان 1397 04:20 ق.ظ
Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year
old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear
and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!
http://klobuck365.pl
شنبه 19 آبان 1397 03:29 ق.ظ
Hurrah, that's what I was searching for, what a stuff!
existing here at this blog, thanks admin of this web page.
http://uniejow.net.pl
جمعه 18 آبان 1397 08:19 ب.ظ
I constantly emailed this webpage post page to all my associates, as if like to
read it after that my contacts will too.
http://www.echotygodnik.info
جمعه 18 آبان 1397 07:55 ب.ظ
This article will assist the internet visitors for building up new blog or even a
blog from start to end.
http://www.em.kielce.pl
جمعه 18 آبان 1397 06:31 ب.ظ
I have read so many content concerning the blogger lovers but this article is really a nice post, keep it up.
http://extrawalcz.pl
جمعه 18 آبان 1397 04:12 ب.ظ
Hi there, all the time i used to check blog posts here in the early hours in the dawn, because
i love to gain knowledge of more and more.
http://nizanskie.info
جمعه 18 آبان 1397 02:33 ب.ظ
Pretty great post. I just stumbled upon your
blog and wished to say that I've truly enjoyed
surfing around your blog posts. After all I'll be
subscribing in your rss feed and I'm hoping you write again very soon!
http://kartuzy.info
جمعه 18 آبان 1397 10:54 ق.ظ
This is my first time go to see at here and i am really
impressed to read all at alone place.
Science-Denier Bill Nye: Is It Time To 'Penalize People For Having Extra Kids?'
پنجشنبه 17 آبان 1397 07:01 ب.ظ
First of all I want to say awesome blog! I had a quick question in which I'd
like to ask if you don't mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head before writing.

I've had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out there.
I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or
hints? Thank you!
multipoker88.net
پنجشنبه 17 آبان 1397 07:02 ق.ظ
This is quite interesting, you're a very experienced
blogger. I've joined your rss feed and look forward to reading more of your great
post. Also, I have shared your website in my social
networks!
iphone 7 case
سه شنبه 15 آبان 1397 09:13 ب.ظ
iPhone Cases,iphone 7 case,iPhone x case,iphone 8
plus case,iPhone Cases sale,iphone 6 plus case,iphone 7 plus case,iphone 8 case,cheap iphone Cases,iphone x casesiphone 7 case evyoje 26802
Eartha
دوشنبه 14 آبان 1397 08:10 ب.ظ
Fascinating post, I am going to spend more time learning about
this subject.
Automatic gearbox Remapping
دوشنبه 14 آبان 1397 05:45 ب.ظ
Hi, i thijnk that i saww you visited myy site soo i caqme
too “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my website!I
suppose its ok to use some of your ideas!!
https://www.yelloyello.com/places/integrity-yacht-detailing
شنبه 12 آبان 1397 07:04 ب.ظ
Whoa I enjoy reading your articles, saved to favorites!
monyet kertas
شنبه 12 آبان 1397 03:03 ق.ظ
Outstanding post but I was wondering if you
could write a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.

Bless you!
Daftar Judi Bola Terpercaya
چهارشنبه 9 آبان 1397 06:56 ق.ظ
Thank you for another informative blog. The place else may just I get that
type of info written in such a perfect method? I have a challenge that I'm
just now operating on, and I have been at the glance out for such
info.
poker online
شنبه 5 آبان 1397 08:27 ق.ظ
A Don't be one of them players who accumulates a stack and then lose it with one
dumb call. Any seasoned poker player know which they
should use both theory and reality. Simple pot odds calculations is often carried out
in your brain, but as more complex variables enter the equation an odds calculator is necessary.
Lori
شنبه 5 آبان 1397 02:23 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a writer for your site.
You have some really good posts and I think I would be
a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some
material for your blog in exchange for a link back to mine.
Please shoot me an e-mail if interested. Many thanks!
http://orientalgiftshop.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.cooksewgrow.com%2Fhvac-repair-hamilton-nj%2F
چهارشنبه 2 آبان 1397 02:12 ق.ظ
We stumbled over here different web address and thought I
might as well check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to finding out about your web page yet again.
http://marbleridgefieldpark.strikingly.com/
سه شنبه 1 آبان 1397 06:39 ب.ظ
This article is very attractive to people just like me.
It’s not only thought-provoking, it draws you in right away.
This is well-written content. The views here are also appealing to me.
Thank you.
Mobile IV Therapy
سه شنبه 1 آبان 1397 05:17 ب.ظ
Continue the excellent work , I read few blogs on this site and
I believe that your websiteis really fascinating and has a
lot of great info.
sieucacuoc.com
سه شنبه 1 آبان 1397 04:50 ب.ظ
The process begins from your uncomplicated activity
of your account option. "Because you happen to be here reading this article online games report now with this particular instant; that which you have is "The first movers
advantage" on your own to look at a their hands on now. With the variety of el cheapo acoustic guitars being produced nowadays you will likely need somebody you trust that may help you choose your first guitar.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader