تبلیغات
علوم خاک soil-science - تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)

چکیده
    به منظور بررسی تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمیکمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه دارویی ریحان، تحقیقی با طرح بلوك کامل تصادفی و در قالب طرح اسپلیت پلات، در 3 تکرار در سال 1388 اجراء گردید. فاکتور اصلی در شش سطح کودی شامل، کمپوست غنی شده 20 و 40 تن، ورمیکمپوست غنی شده 20 و 40 تن در هکتار، کود شیمیایی و تیمار شاهد بدون مصرف کود و فاکتور فرعی نیز دوره های کوددهی (دو، سه و چهار سال) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد کمپوست و ورمیکمپوست در کلیه سطوح، باعث افزایش فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاك نسبت به تیمار شاهد گردید(P<0/05 ). اما روند افزایش در بین تیمارها مشابه نبود. بیشترین ، میزان فعالیت آنزیم ها در تیمار 40 تن ورمیکمپوست غنی شده با چهار سال مصرف مشاهده شد. در سطوح بالای مصرف کمپوست، روند کاهشی در فعالیت دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی مشاهده شد.
کلمات کلیدی: کودهای شیمیایی، کودهای آلی ، فسفاتاز قلیایی، فسفاتاز اسیدی

مقدمه
   کشاورزی پایدار بر پایه مصرف کودهای زیستی با هدف کاهش در مصرف کودهای شیمیایی، یک راه حل مطلوب جهت غلبه بر این مشکلات می باشد. این کودهای زیستی با افزایش ماده آلی خاك، باعث بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك شده، همچنین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و میکرواورگانیسمها را تامین می نمایند (صالح راستین، 2001 ). مصرف طولانی مدت کودهای شیمیایی میتواتد جامعه میکروبی را تغییر دهد و در جهت کاهش فعالیت میکروبی گام بردارد (چو و همکاران، 2007 ). بعضی مطالعات نشان داده است که کود های شیمیایی، میزان زیتوده کربن، زیتوده نیتروژن و فعالیت میکروبی را در خاك افزایش می دهند (گویال و همکاران، 1992 )، اما مصرف کودهای شیمیایی به مدت طولانی ممکن است تنوع زیستی، عملکرد و فعالیت میکروبی را کاهش دهد. آنزیمهایی که از گیاهان و میکرواورگانیسم ها تولید می شوند قادرند که ترکیبات فسفری آلی را به فسفات تبدیل کنند. این فرآیند توسط فسفاتازها که تقریبا بیشتر به صورت دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی که در اکثر خاكها وجود دارند، صورت می گیرد (گیانفردا و بلاگ، 1996).
   با توجه به این نکته که در سالهای اخیر مصرف کودهای شیمیایی و آلی افزایش یافته است به نقش آنها بر فعالیت آنزیمی (که از شاخصهای کیفیت خاك محسوب میشوند) کمتر اشاره شده است. حضور ترکیبات آلی در خاك منجر به افزایش ترکیبات استری فسفات و در نتیجه، باعث القای تولید آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی که نقش مهمی در چرخه فسفر در خاك دارد، میشود. بنابراین، هدف از این تحقیق، مطالعه اثرات کودهای شیمیایی و تلفیق آنها با کودهای آلی بر میزان فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی در خاك تحت کشت گیاه ریحان در شرایط مزرعه، میباشد.
نتایج و بحث
فسفاتاز قلیایی و اسیدی
   فسفاتاز قلیایی و اسیدی بر حسب میکروگرم پارا- نیتروفنل آزاد شده از یک گرم خاك در مدت یک ساعت خاك بیان میشود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تیمارهای کودی، سالهای مصرف و اثر متقابل سال و کود در سطح یک درصد بر فعالیت فسفاتاز قلیایی و اسیدی خاك تأثیر معنی داری داشته است بجز اثر سال که بر فسفاتاز اسیدی در سطح 5 درصد معنی دار شد و بر فسفاتاز قلیایی معنی دار نشد. کمترین و بیشترین مقدار فعالیت آنزیمیبرای هر دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاك به ترتیب در تیمار شاهد(3.77 و 6.33) و تیمار  V40F50در چهارسال مصرف کودT3   و (13.79 و 15.81) مشاهده شد.
در تیمارهای کود شیمیایی نیز افزایش مشاهده شد ولی نسبت به بقیه تیمارها چشمگیر نبود و تفاوت معنیداری بین آنها دیده نشد (جدول 3). در مطالعه ای که ون هرجون و همکاران ( 2009 ) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تاثیر کود های آلی بر فعالیت آنزیم دهیدروژناز بیش از کودهای شیمیایی می باشد.
در کلیه تیمار های دریافت کننده کود، مستقل از سطح و دفعات کاربرد، فعالیت آنزیمی فسفاتاز قلیایی و اسیدی نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری را نشان داد. در میزان فعالیت آنزیمها برای هر دو آنزیم فسفاتاز  اسیدی و قلیایی در مقادیر پایین مصرف کمپوستC20F50 با افزایش دوره کاربرد، روند افزایشی و در مقادیر بالای مصرف کمپوستC40F50  روند کاهشی مشاهده شد. که میزان کاهش برای آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیاییبه ترتیب، ، 28.82 و 36.59 % بود که احتمالاً میتواند بدلیل وجود غلظت بالای فلزات سنگین و آلاینده های دیگر درمقادیر بالای کمپوست زباله شهری باشد که برای میکرواورگانیسم ها و فعالیت آنزیمها ممانعت ایجاد می کنند. ولی در تیمارهای ورمی کمپوست روند متفاوت بود و در کلیه سطوح روند افزایشی مشاهده شد.  پروسی1990 نشان داد که پس از مصرف 75 تن کمپوست زباله شهری در هکتار، فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی، آریل سولفاتاز، اوره آز و پروتئاز به طور معنیداری افزایش نشان داد. ورمیکمپوست ها دارای آنزیم ها و هورمون های رشد می باشند، بنابراین نسبت به کمپوست های معمولی برترند که می تواند دلیلی بر روند افزایشی در تیمارهای ورمی کمپوست باشد (ریگی، 1382 ). در کل فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در همه تیمارها نسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان دادند که میتواند به دلیل افزایش میزان ماده آلی خاك و وجود عناصر تغذیه ای در آن باشد که موجب افزایش فعالیت و جمعیت میکرواورگانیسمها گردیده است (پروسی، 1990 ؛ نبل و همکاران، 2007).
    در آزمایشی که روبرت و همکاران ( 2003 ) روی اثر عناصر فلزی مختلف بر فعالیت فسفاتاز قلیایی و اسیدی انجام دادند چنین بیان داشتند که فلزات سنگین با غیر فعال کردن آنزیمها، میزان فعالیت آنزیمهای خاك را کاهش میدهند که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.
منابع
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران
تبریز، 12 الی 14 شهریور 1390
(بیولوژی و بیوتکنولوژی خاك)
حمید دهقان منشادی 1، محمدعلی بهمنیار 2، سروش سالک گیلانی 3، امیر لکزیان 4، هانی قنبری 5
1-  کارشناس ارشد علوم خاك دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2- دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3- مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
4- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
5-  کارشناس ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ریگی، م. 1382 . ارزیابی گلخانه ای تأثیر سه نوع ورمیکمپوست و نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و برنج. پایان نامه
کارشناس ارشد رشته خاکشناسی. دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

Chu, H.Y., Lin, X.G. Takeshi, F. and Morimoto, S. 2007. Soil microbial biomass, dehydrogenase activity
bacterial community structure in response to long-term fertilizer management. Soil Biology and
Biochemistry, 39: 2971–2976.
Eivazi, F. and Tabatabai M. A. 1977. Phosphates in soils. Soil Biology and Biochemistry, 9: 167-172.
Gianfreda, L. and Bollag, J.M. 1996. Influence of soil natural and anthropogenic factors on enzyme
activity in soil. Soil Biochemistry, vol. 9. M. Dekker, New York, pp. 123–193.
Goyal, S., Chander, K. Mundra, M. C. and Kapoor, K. K. 1999. Influence of inorganic fertilizers and
organic amendments on soil organic matter and soil microbial properties under tropical conditions.
Biology and Fertility of Soils, 29: 196–200.
Neble, S., Calvert, V. petil, J. L. and Steven, C. 2007. Dynamics of phosphatase activities in a cork oak
litter (Quercus suber L.) following sewage sludge application. Soil Biology and Biochemistry, 39:
2735–2742.
Olsen, S. R. and Sommers, L. E. 1990. Phosphorus. In: page A. L., Method of Soil Analysis. Part 2. 2nd
Agron Monoger, ASA, Madison, WI. 403-431.
Perucci, P. 1990. Effect of the addition of municipal soild-waste compost on microbial biomass and
enzyme activities in soil. Biology and Fertility of Soils, 10: 221–226.
Robert, J. Kremer, Jianmei, Li . 2003. Developing weed-suppressive soils through improved soil quality
management. Soil and Tillage Research, 72: 193-202.
Saleh Rastin, N. 2001. Biofertilizers and their role in order to reach to sustainable agriculture. A
compilation of papers of necessity for the production of biofertilizers in Iran. 1-54 pp. (In farsi)

Viagra kopen rotterdam
سه شنبه 29 خرداد 1397 06:04 ق.ظ
What a data οf un-ambiguity ɑnd preserveness of precious experience on the topic of unpredicted emotions.
Prediksi Bola
دوشنبه 28 خرداد 1397 09:24 ب.ظ
Нi therе wouⅼԀ you mind lettig mme know wһich webhost үоu're working with?
I'vе loaded уour blog in 3 сompletely different weeb
browsers ɑnd І mᥙsst sɑy this blog loads a lot quicker tһеn most.

Can yoou recommend a goⲟd hosting provider
aat a fair ρrice? Kudos, I appreciate it!
judahpgvka.fireblogz.com
دوشنبه 28 خرداد 1397 12:21 ق.ظ
You must indulge in a contest for one of the greatest blogs online.
I'll suggest this site!
Latosha
یکشنبه 27 خرداد 1397 03:45 ق.ظ
Thabк you fօr the good ᴡriteup. Іt іn fact was a ɑmusement account it.
Look advanced to more addedd aցreeable from you! By the wаy, how can ѡe communicate?
Stone Janah
شنبه 26 خرداد 1397 07:16 ب.ظ
Ꭲruly no matter іf someone doesn't be aware
of afrerward its up to otther viewers tһat tһey will assist, ѕo
һere it happеns.
Daftar Judi Baccarat Android 50rb
شنبه 26 خرداد 1397 02:29 ق.ظ
Fabulous, what a web site it is! This weblog presents useful data to us, keep it up.
voor bola
پنجشنبه 24 خرداد 1397 11:23 ب.ظ
You are an extremely convincing writer. I can see this in your article.

You have a way of writing powerful information that
sparks much interest.
www.Mixetterempizzeria.Hu
چهارشنبه 23 خرداد 1397 11:01 ب.ظ
Cool article it's really useful.
judi taruhan bola
چهارشنبه 23 خرداد 1397 02:27 ب.ظ
Greetings! Wonderful article! Please do tell
us when I will see a another incredible post!
bandar judi cantik
چهارشنبه 23 خرداد 1397 07:05 ق.ظ
Nice post. Didn't know this, thanks for letting me know.
온라인카지노
سه شنبه 22 خرداد 1397 11:48 ب.ظ
This can include their intentions to players about how they'll treat them as detailed information in regards to the link
between past reviews and audits. You are always only a look away to get started on your own personal game without needing to wait
for the dealer to shuffle and deal. Four cards are dealt with all the
first and third going to the Player's hand, the 2nd and fourth
to the Banker's hand.
as example
سه شنبه 22 خرداد 1397 12:29 ب.ظ
Many thanks for writing this remarkable excellent
articles. The information in this material verifies my perspective
and you truly laid it out well. I could never have written a piece
of writing this great.
best hgh Supplements
دوشنبه 21 خرداد 1397 09:12 ب.ظ
I think you did an awesome job detailing it in your article.
Sure beats having to research it on my own. Thank you.
Genf20 Side Effects
دوشنبه 21 خرداد 1397 07:46 ب.ظ
This is quite interesting, You’re a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to reading more of your superb post.
Also, I have shared your website in my social networks!
nha cai w88
یکشنبه 20 خرداد 1397 04:36 ق.ظ
The process begins through the uncomplicated activity
of the account option. While online machines provide you with the players the opportunity select how much they choose to wager,
these online video poker machine provide that same sense of strategizing and negotiations with oneself so frequently yearned for by players who miss
the land-based casinos. The Open Video Project:
This is site which has a huge assortment of digital video for sharing.
m88a
شنبه 19 خرداد 1397 08:01 ب.ظ
If you might be heading for another city and locate that
there's a good show because city, you cannot shop around to the box office, stand in a line and buying the tickets.
Cherry blossom tattoos represent various things in several cultures.
Now you've taken that all-important starting point and they are looking
over this report about online flash games and social networking, you happen to be within the unique and privideged position of
being amongst a gaggle of pioneering entreprenuers who
may have learned about it and are taking affirmative action.
what is a precious metals ira rollover
پنجشنبه 17 خرداد 1397 06:40 ب.ظ
Keep up the great piece of content, I read couple of
posts on this website and I think that your web blog is actually appealing and also has a lot of superb information.
transfer ira into gold
پنجشنبه 17 خرداد 1397 02:02 ب.ظ
Loving the information on this site, you have done
an outstanding job on the content.
wholesale nfl jerseys
چهارشنبه 16 خرداد 1397 03:49 ب.ظ
wholesale nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys hewmrb68061
lichthidauworldcup.com
سه شنبه 8 خرداد 1397 08:04 ق.ظ
Ignatius Piazza, the Millionaire Patriot, wants you to see one of the
most awe inspiring reality show series ever, called Front Sight Challenge.
Cherry blossom tattoos represent something more
important in several cultures. Technology is driving dynamic advertising into new areas this also brings by
it some potential challenges, well not every companies are able to pay thousands of pounds in electronic advertising, well the 2 options highlighted offers a similar end results with low investment of energy and money, so now any organization from mechanics to dentists
might have these inside their guest waiting rooms.
Vigrx Plus
چهارشنبه 2 خرداد 1397 10:11 ب.ظ
I'm amazed with this site, really. I'm a fan.
wholesale Jerseys from china
چهارشنبه 2 خرداد 1397 03:26 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I found this
board and I find It really helpful & it helped me out
a lot. I hope to offer one thing back and help others like you helped me.
wholesale jerseys From China
چهارشنبه 2 خرداد 1397 01:58 ب.ظ
Hi there, I desire to subscribe for this website to take
latest updates, therefore where can i do it please help.
Genf20 Plus
چهارشنبه 2 خرداد 1397 06:44 ق.ظ
Hi i just visited your web site for the very first time and i really loved it, i saved it and will return.
cheap nfl jerseys
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 12:50 ب.ظ
If some one desires expert view concerning running a blog
after that i advise him/her to visit this weblog, Keep up the fastidious job.
cheap vibrators
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 11:23 ق.ظ
hey there and thank you for your info – I have certainly picked
up something new from right here. I did however expertise some technical points
using this site, since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your hosting is OK? Not that I'm
complaining, but sluggish loading instances times will sometimes
affect your placement in google and can damage your
high quality score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of
your respective fascinating content. Make sure you update
this again very soon.
Keo Bong Da
جمعه 28 اردیبهشت 1397 11:09 ب.ظ
The art of ghazal singing has been able to entice millions around
the globe. These guides let you practice when you are ready and have the time for you to do so.
Painting is definitely an authentic gift for the durability and
utility.
w88vvn.com
جمعه 28 اردیبهشت 1397 08:11 ق.ظ
The process begins from the uncomplicated activity of the account option. While online machines
provide the players the ability to select how much
they choose to wager, these online video poker machine provide that same a sense strategizing and negotiations with oneself so frequently yearned for by players who miss
the land-based casinos. Technology is driving dynamic advertising into
new areas which brings from it some potential challenges, well not all companies are able to
pay thousands in electronic advertising,
well the 2 options highlighted can offer a similar outcomes with low investment of your
time and cash, so now any company from mechanics to dentists
will surely have these within their guest waiting
rooms.
Eyelashes
جمعه 28 اردیبهشت 1397 01:42 ق.ظ
Thank you for some othrr great article. The place else
could anyone get that type of info in such a perfect manner
of writing? I have a presentation next week, annd I'm on the search
for such info.
Judi Bola Terpercaya Piala Dunia 2018
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 07:23 ب.ظ
Great article! We are linking to this great content on our site.
Keep up the good writing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader