تبلیغات
علوم خاک soil-science - تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)

چکیده
    به منظور بررسی تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمیکمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه دارویی ریحان، تحقیقی با طرح بلوك کامل تصادفی و در قالب طرح اسپلیت پلات، در 3 تکرار در سال 1388 اجراء گردید. فاکتور اصلی در شش سطح کودی شامل، کمپوست غنی شده 20 و 40 تن، ورمیکمپوست غنی شده 20 و 40 تن در هکتار، کود شیمیایی و تیمار شاهد بدون مصرف کود و فاکتور فرعی نیز دوره های کوددهی (دو، سه و چهار سال) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد کمپوست و ورمیکمپوست در کلیه سطوح، باعث افزایش فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاك نسبت به تیمار شاهد گردید(P<0/05 ). اما روند افزایش در بین تیمارها مشابه نبود. بیشترین ، میزان فعالیت آنزیم ها در تیمار 40 تن ورمیکمپوست غنی شده با چهار سال مصرف مشاهده شد. در سطوح بالای مصرف کمپوست، روند کاهشی در فعالیت دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی مشاهده شد.
کلمات کلیدی: کودهای شیمیایی، کودهای آلی ، فسفاتاز قلیایی، فسفاتاز اسیدی

مقدمه
   کشاورزی پایدار بر پایه مصرف کودهای زیستی با هدف کاهش در مصرف کودهای شیمیایی، یک راه حل مطلوب جهت غلبه بر این مشکلات می باشد. این کودهای زیستی با افزایش ماده آلی خاك، باعث بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك شده، همچنین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و میکرواورگانیسمها را تامین می نمایند (صالح راستین، 2001 ). مصرف طولانی مدت کودهای شیمیایی میتواتد جامعه میکروبی را تغییر دهد و در جهت کاهش فعالیت میکروبی گام بردارد (چو و همکاران، 2007 ). بعضی مطالعات نشان داده است که کود های شیمیایی، میزان زیتوده کربن، زیتوده نیتروژن و فعالیت میکروبی را در خاك افزایش می دهند (گویال و همکاران، 1992 )، اما مصرف کودهای شیمیایی به مدت طولانی ممکن است تنوع زیستی، عملکرد و فعالیت میکروبی را کاهش دهد. آنزیمهایی که از گیاهان و میکرواورگانیسم ها تولید می شوند قادرند که ترکیبات فسفری آلی را به فسفات تبدیل کنند. این فرآیند توسط فسفاتازها که تقریبا بیشتر به صورت دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی که در اکثر خاكها وجود دارند، صورت می گیرد (گیانفردا و بلاگ، 1996).
   با توجه به این نکته که در سالهای اخیر مصرف کودهای شیمیایی و آلی افزایش یافته است به نقش آنها بر فعالیت آنزیمی (که از شاخصهای کیفیت خاك محسوب میشوند) کمتر اشاره شده است. حضور ترکیبات آلی در خاك منجر به افزایش ترکیبات استری فسفات و در نتیجه، باعث القای تولید آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی که نقش مهمی در چرخه فسفر در خاك دارد، میشود. بنابراین، هدف از این تحقیق، مطالعه اثرات کودهای شیمیایی و تلفیق آنها با کودهای آلی بر میزان فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی در خاك تحت کشت گیاه ریحان در شرایط مزرعه، میباشد.
نتایج و بحث
فسفاتاز قلیایی و اسیدی
   فسفاتاز قلیایی و اسیدی بر حسب میکروگرم پارا- نیتروفنل آزاد شده از یک گرم خاك در مدت یک ساعت خاك بیان میشود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تیمارهای کودی، سالهای مصرف و اثر متقابل سال و کود در سطح یک درصد بر فعالیت فسفاتاز قلیایی و اسیدی خاك تأثیر معنی داری داشته است بجز اثر سال که بر فسفاتاز اسیدی در سطح 5 درصد معنی دار شد و بر فسفاتاز قلیایی معنی دار نشد. کمترین و بیشترین مقدار فعالیت آنزیمیبرای هر دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاك به ترتیب در تیمار شاهد(3.77 و 6.33) و تیمار  V40F50در چهارسال مصرف کودT3   و (13.79 و 15.81) مشاهده شد.
در تیمارهای کود شیمیایی نیز افزایش مشاهده شد ولی نسبت به بقیه تیمارها چشمگیر نبود و تفاوت معنیداری بین آنها دیده نشد (جدول 3). در مطالعه ای که ون هرجون و همکاران ( 2009 ) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تاثیر کود های آلی بر فعالیت آنزیم دهیدروژناز بیش از کودهای شیمیایی می باشد.
در کلیه تیمار های دریافت کننده کود، مستقل از سطح و دفعات کاربرد، فعالیت آنزیمی فسفاتاز قلیایی و اسیدی نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری را نشان داد. در میزان فعالیت آنزیمها برای هر دو آنزیم فسفاتاز  اسیدی و قلیایی در مقادیر پایین مصرف کمپوستC20F50 با افزایش دوره کاربرد، روند افزایشی و در مقادیر بالای مصرف کمپوستC40F50  روند کاهشی مشاهده شد. که میزان کاهش برای آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیاییبه ترتیب، ، 28.82 و 36.59 % بود که احتمالاً میتواند بدلیل وجود غلظت بالای فلزات سنگین و آلاینده های دیگر درمقادیر بالای کمپوست زباله شهری باشد که برای میکرواورگانیسم ها و فعالیت آنزیمها ممانعت ایجاد می کنند. ولی در تیمارهای ورمی کمپوست روند متفاوت بود و در کلیه سطوح روند افزایشی مشاهده شد.  پروسی1990 نشان داد که پس از مصرف 75 تن کمپوست زباله شهری در هکتار، فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی، آریل سولفاتاز، اوره آز و پروتئاز به طور معنیداری افزایش نشان داد. ورمیکمپوست ها دارای آنزیم ها و هورمون های رشد می باشند، بنابراین نسبت به کمپوست های معمولی برترند که می تواند دلیلی بر روند افزایشی در تیمارهای ورمی کمپوست باشد (ریگی، 1382 ). در کل فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در همه تیمارها نسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان دادند که میتواند به دلیل افزایش میزان ماده آلی خاك و وجود عناصر تغذیه ای در آن باشد که موجب افزایش فعالیت و جمعیت میکرواورگانیسمها گردیده است (پروسی، 1990 ؛ نبل و همکاران، 2007).
    در آزمایشی که روبرت و همکاران ( 2003 ) روی اثر عناصر فلزی مختلف بر فعالیت فسفاتاز قلیایی و اسیدی انجام دادند چنین بیان داشتند که فلزات سنگین با غیر فعال کردن آنزیمها، میزان فعالیت آنزیمهای خاك را کاهش میدهند که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.
منابع
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران
تبریز، 12 الی 14 شهریور 1390
(بیولوژی و بیوتکنولوژی خاك)
حمید دهقان منشادی 1، محمدعلی بهمنیار 2، سروش سالک گیلانی 3، امیر لکزیان 4، هانی قنبری 5
1-  کارشناس ارشد علوم خاك دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2- دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3- مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
4- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
5-  کارشناس ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ریگی، م. 1382 . ارزیابی گلخانه ای تأثیر سه نوع ورمیکمپوست و نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و برنج. پایان نامه
کارشناس ارشد رشته خاکشناسی. دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

Chu, H.Y., Lin, X.G. Takeshi, F. and Morimoto, S. 2007. Soil microbial biomass, dehydrogenase activity
bacterial community structure in response to long-term fertilizer management. Soil Biology and
Biochemistry, 39: 2971–2976.
Eivazi, F. and Tabatabai M. A. 1977. Phosphates in soils. Soil Biology and Biochemistry, 9: 167-172.
Gianfreda, L. and Bollag, J.M. 1996. Influence of soil natural and anthropogenic factors on enzyme
activity in soil. Soil Biochemistry, vol. 9. M. Dekker, New York, pp. 123–193.
Goyal, S., Chander, K. Mundra, M. C. and Kapoor, K. K. 1999. Influence of inorganic fertilizers and
organic amendments on soil organic matter and soil microbial properties under tropical conditions.
Biology and Fertility of Soils, 29: 196–200.
Neble, S., Calvert, V. petil, J. L. and Steven, C. 2007. Dynamics of phosphatase activities in a cork oak
litter (Quercus suber L.) following sewage sludge application. Soil Biology and Biochemistry, 39:
2735–2742.
Olsen, S. R. and Sommers, L. E. 1990. Phosphorus. In: page A. L., Method of Soil Analysis. Part 2. 2nd
Agron Monoger, ASA, Madison, WI. 403-431.
Perucci, P. 1990. Effect of the addition of municipal soild-waste compost on microbial biomass and
enzyme activities in soil. Biology and Fertility of Soils, 10: 221–226.
Robert, J. Kremer, Jianmei, Li . 2003. Developing weed-suppressive soils through improved soil quality
management. Soil and Tillage Research, 72: 193-202.
Saleh Rastin, N. 2001. Biofertilizers and their role in order to reach to sustainable agriculture. A
compilation of papers of necessity for the production of biofertilizers in Iran. 1-54 pp. (In farsi)

Foot Issues
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:12 ق.ظ
Amazing! This blog looks just like my old one!

It's on a entirely different topic but it has pretty much the
same layout and design. Great choice of colors!
Foot Issues
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:05 ب.ظ
Great goods from you, man. I have take into accout your stuff
prior to and you are simply extremely excellent. I actually like what you've got right here, certainly like
what you're stating and the way in which through which you are saying it.
You're making it entertaining and you still care
for to keep it smart. I cant wait to learn much more from
you. This is really a great site.
Foot Pain
یکشنبه 8 مرداد 1396 08:40 ق.ظ
Hey There. I found your weblog the use of msn. This
is a very neatly written article. I will be sure to bookmark it and
come back to read extra of your useful info.
Thank you for the post. I'll definitely comeback.
What do you do for a strained Achilles tendon?
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:02 ق.ظ
Fantastic site. Plenty of useful information here.
I'm sending it to several pals ans additionally sharing in delicious.
And of course, thank you for your sweat!
How do you get rid of Achilles tendonitis?
شنبه 7 مرداد 1396 09:43 ب.ظ
Nice blog right here! Also your website loads
up very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your associate
hyperlink on your host? I want my website loaded up as quickly as yours lol
How do you stretch your Achilles?
شنبه 7 مرداد 1396 01:01 ب.ظ
I always used to study paragraph in news papers but now as I am a user of web so from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.
What causes painful Achilles tendon?
شنبه 7 مرداد 1396 12:58 ب.ظ
Your method of telling all in this post is really fastidious, all be
able to simply know it, Thanks a lot.
What is a heel lift?
شنبه 7 مرداد 1396 12:55 ب.ظ
When someone writes an piece of writing he/she maintains the plan of a user in his/her
mind that how a user can be aware of it. Thus that's why this
paragraph is outstdanding. Thanks!
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
شنبه 7 مرداد 1396 12:26 ب.ظ
Wow, superb weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?

you make running a blog glance easy. The whole look of your web site is fantastic, let alone the content!
What do eccentric heel drops do?
شنبه 7 مرداد 1396 12:25 ب.ظ
It is not my first time to visit this site, i
am visiting this web site dailly and take fastidious facts from here everyday.
Where are the femur tibia and fibula?
شنبه 7 مرداد 1396 11:19 ق.ظ
When some one searches for his vital thing, therefore he/she desires to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.
What is distraction osteogenesis?
شنبه 7 مرداد 1396 11:18 ق.ظ
Somebody essentially assist to make critically articles I'd state.
That is the first time I frequented your web
page and to this point? I amazed with the analysis you made
to make this particular post extraordinary.
Fantastic task!
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
شنبه 7 مرداد 1396 09:07 ق.ظ
Hi I am so thrilled I found your site, I really found you by error, while I was looking on Google for something
else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a
incredible post and a all round exciting blog (I
also love the theme/design), I don't have time to browse it all at the
minute but I have saved it and also added in your RSS
feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome
job.
Can you grow taller with exercise?
شنبه 7 مرداد 1396 08:48 ق.ظ
Hurrah! Finally I got a weblog from where I be able to genuinely obtain helpful facts concerning my study and knowledge.
Do you get taller when you stretch?
شنبه 7 مرداد 1396 08:46 ق.ظ
I do consider all of the ideas you have introduced
to your post. They're very convincing and can certainly work.
Still, the posts are too brief for starters. May you please lengthen them a bit from next time?
Thanks for the post.
nakamenos.ph
پنجشنبه 5 مرداد 1396 04:15 ق.ظ
Hey there! I just want to give you a big thumbs up for the excellent information you
have got here on this post. I'll be coming back to your site for
more soon.
Film Grab
جمعه 30 تیر 1396 08:08 ب.ظ
Τoɗay, I wеnt to the beach front with my kids.
I found a sea sһell and gave iit to my 4 year
old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to heer
ear and sсreamed. Thdre was a hermit crab inside and it pinched heer eaг.
She nver wants too go ƅack! ᏞoL I know this is completely off topic but I hɑd to tell somеone!
OP
پنجشنبه 29 تیر 1396 06:57 ب.ظ
Undeniably imagine that that you stated.
Your favourite justification appeared to be at the internet the easiest factor to take note of.
I say to you, I definitely get annoyed at the same time as people
think about worries that they just do not recognize about.
You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the whole thing with no need side effect
, folks can take a signal. Will probably be again to get
more. Thanks
xmovies8
یکشنبه 25 تیر 1396 11:23 ق.ظ
Actually when someone doesn't be aware of afterward its up to
other viewers that they will help, so here it takes place.
forex trading systems
جمعه 23 تیر 1396 07:18 ب.ظ
I'll immediately snatch your rss feed as I can't to find your
e-mail subscription link or newsletter service. Do
you have any? Please allow me realize in order that I could subscribe.
Thanks.
Elisha
جمعه 16 تیر 1396 06:45 ب.ظ
Thanks very interesting blog!
download vidmate aplikasi
شنبه 10 تیر 1396 12:54 ب.ظ
My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on several websites for about a year and am
nervous about switching to another platform.

I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import
all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!
home std test
یکشنبه 4 تیر 1396 09:59 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در
آغاز آیا نه نشستن کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.

من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما ممکن است
را سادگی به کمک پر کسانی که شکاف.
اگر شما که می توانید انجام من می قطعا تا پایان تحت تاثیر
قرار داد.
seo plugin
پنجشنبه 11 خرداد 1396 05:25 ق.ظ
Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword....wait there's even more Now what if i told you there was a simple Wordpress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That's right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. <a href="http://www.SEORankingLinks.xyz">Seo Plugin</a>
ConcettaSoll
چهارشنبه 10 خرداد 1396 03:32 ق.ظ
I see your website needs some unique content.
Writing manually is time consuming, but there is solution for this
hard task. Just search for: Miftolo's tools rewriter
savannah5hinton83.jimdo.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 08:31 ب.ظ
I'll right away grasp your rss feed as I can not
to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter
service. Do you have any? Please allow me recognise in order
that I may just subscribe. Thanks.
Florene
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:43 ب.ظ
Your style is so unique compared to other folks I've read stuff from.
Thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just book mark
this web site.
Lorri
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:36 ب.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic but I
was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble
finding one? Thanks a lot!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:37 ق.ظ
Your style is really unique compared to other people I've read stuff from.
I appreciate you for posting when you've got the opportunity, Guess I will just
bookmark this site.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 09:32 ق.ظ
I am really impressed with your writing skills and also with the layout
on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Either way keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog like this one these days.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader