علوم خاک soil-science tag:http://soil-science.mihanblog.com 2018-06-18T23:26:18+01:00 mihanblog.com عناوین مطالب 2016-02-28T13:17:44+01:00 2016-02-28T13:17:44+01:00 tag:http://soil-science.mihanblog.com/post/150 محسن کوه جانی   پیدایش و رده بندی خاک  
آلودگی خاک Soil pollution

خاک های شور و قلیائی Saline and alkali soils

فرسایش و حفاظت خاک Soil conservation and erosion

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

خاکشناسی عمومی General Soil science
]]>
تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum) 2016-02-28T05:08:31+01:00 2016-02-28T05:08:31+01:00 tag:http://soil-science.mihanblog.com/post/148 محسن کوه جانی چکیده    به منظور بررسی تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمیکمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه دارویی ریحان، تحقیقی با طرح بلوك کامل تصادفی و در قالب طرح اسپلیت پلات، در 3 تکرار در سال 1388 اجراء گردید. فاکتور اصلی در شش سطح کودی شامل، کمپوست غنی شده 20 و 40 تن، ورمیکمپوست غنی شده 20 و 40 تن در هکتار، کود شیمیایی و تیمار شاهد بدون مصرف کود و فاکتور فرعی نیز دوره های کوددهی (دو، سه و چهار سال) در نظر گرفته شد. نتا چکیده
    به منظور بررسی تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمیکمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه دارویی ریحان، تحقیقی با طرح بلوك کامل تصادفی و در قالب طرح اسپلیت پلات، در 3 تکرار در سال 1388 اجراء گردید. فاکتور اصلی در شش سطح کودی شامل، کمپوست غنی شده 20 و 40 تن، ورمیکمپوست غنی شده 20 و 40 تن در هکتار، کود شیمیایی و تیمار شاهد بدون مصرف کود و فاکتور فرعی نیز دوره های کوددهی (دو، سه و چهار سال) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد کمپوست و ورمیکمپوست در کلیه سطوح، باعث افزایش فعالیت آنزیمهای فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاك نسبت به تیمار شاهد گردید(P<0/05 ). اما روند افزایش در بین تیمارها مشابه نبود. بیشترین ، میزان فعالیت آنزیم ها در تیمار 40 تن ورمیکمپوست غنی شده با چهار سال مصرف مشاهده شد. در سطوح بالای مصرف کمپوست، روند کاهشی در فعالیت دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی مشاهده شد.
کلمات کلیدی: کودهای شیمیایی، کودهای آلی ، فسفاتاز قلیایی، فسفاتاز اسیدی
]]>
تأثیر سطوح مختلف منوآمونیوم فسفات، زئولیت، ورمیکمپوست و آهک در تثبیت عناصر سنگین در خاك های آلوده 2016-02-25T08:00:12+01:00 2016-02-25T08:00:12+01:00 tag:http://soil-science.mihanblog.com/post/147 محسن کوه جانی چکیده&nbsp; &nbsp;اصلاح خاكهای آلوده به فلزات سنگین جهت جلوگیری از ورود آنها به چرخه ی غذایی انسان امری ضروری است. به منظور&nbsp;بررسی تأثیر اصلاح کننده های مختلف بر کاهش مقدار قابل جذب روی، سرب و کادمیوم، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح&nbsp;کاملاً تصادفی با 16 تیمار و در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل سه اصلاح کننده ی منوآمونیوم فسفات، زئولیت و ورمیکمپوست&nbsp;با مقادیر 10 ،5 ،0 و 15 تن در هکتار و آهک با مقادیر 2 ،1 ،0 و 4 درصد بودند که به یک خاك آلوده به فلزات سنگین اضافه&nbsp;شدند. نت چکیده
   اصلاح خاكهای آلوده به فلزات سنگین جهت جلوگیری از ورود آنها به چرخه ی غذایی انسان امری ضروری است. به منظور بررسی تأثیر اصلاح کننده های مختلف بر کاهش مقدار قابل جذب روی، سرب و کادمیوم، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 16 تیمار و در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل سه اصلاح کننده ی منوآمونیوم فسفات، زئولیت و ورمیکمپوست با مقادیر 10 ،5 ،0 و 15 تن در هکتار و آهک با مقادیر 2 ،1 ،0 و 4 درصد بودند که به یک خاك آلوده به فلزات سنگین اضافه شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اصلاح کننده های مختلف تأثیر معنی داری بر غلظت روی، سرب و کادمیوم قابل جذب خاك دارند و باعث کاهش مقدار آنها شدند. بهترین اصلاح کننده جهت کاهش مقدار سرب و روی قابل جذب به ترتیب مصرف 10 و 15 تن در هکتار منوآمونیوم فسفات و بهترین غیرمتحرك کننده روی، آهک بود.
کلمات کلیدی: اصلاح خاك، زئولیت، فلزات سنگین، منوآمونیوم فسفات، ورمیکمپوست
]]>