علوم خاک soil-science http://soil-science.mihanblog.com 2018-06-18T00:05:57+01:00 text/html 2016-02-28T13:17:44+01:00 soil-science.mihanblog.com محسن کوه جانی عناوین مطالب http://soil-science.mihanblog.com/post/150 <div align="center"><div align="center"><div align="left"><div align="right"><table style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" height="265" cellpadding="1" cellspacing="1" width="659"><tbody><tr><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<a href="http://soil-science.mihanblog.com/post/category/3" target="" title="پیدایش و رده بندی خاک Soil classification and genesis"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/91/271093/Stagnogley.JPG" alt="پیدایش و رده بندی خاک Soil classification and genesis" align="bottom" height="259" hspace="0" border="0" vspace="0" width="333"></a></td><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<ul><li id="parentheses" class="clearfix"><div align="center"><font size="4"><a class="clearfix" href="http://soil-science.mihanblog.com/post/category/3"><p><font face="Mihan-Nassim"><font size="3">پیدایش و رده بندی خاک</font>&nbsp;&nbsp;</font></p></a></font></div><font size="3"><br></font></li><li id="parentheses" class="clearfix"></li></ul></td></tr></tbody></table><br><br><br></div><a href="http://soil-science.mihanblog.com/post/category/6" target="" title="آلودگی خاک Soil pollution"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/91/271093/452.jpg" alt="آلودگی خاک Soil pollution" align="bottom" height="243" hspace="0" border="0" vspace="0" width="366"></a><br></div><br></div><div align="right"><a href="http://soil-science.mihanblog.com/post/category/5" target="" title="خاک های شور و قلیائی Saline and alkali soils"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/91/271093/ALLOCC.JPG" alt="خاک های شور و قلیائی Saline and alkali soils" align="bottom" height="264" hspace="0" border="0" vspace="0" width="357"></a><br></div><br><div align="left"><a href="http://soil-science.mihanblog.com/post/category/4" target="" title="فرسایش و حفاظت خاک Soil conservation and erosion"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/91/271093/1581.jpg" alt="فرسایش و حفاظت خاک Soil conservation and erosion" align="bottom" height="272" hspace="0" border="0" vspace="0" width="367"></a><br></div><br><div align="center"><a href="http://soil-science.mihanblog.com/post/category/2" target="" title="شیمی و حاصل خیزی خاک"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/91/271093/banner_soilscience_gras.jpg" alt="حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه" align="bottom" height="160" hspace="0" border="0" vspace="0" width="513"></a><br></div><br><div align="center"><a href="http://soil-science.mihanblog.com/post/category/1" target="" title="خاکشناسی عمومی General Soil science"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/91/271093/Soil_science_QA_resize.jpg" alt="خاکشناسی عمومی General Soil science" align="bottom" height="256" hspace="0" border="0" vspace="0" width="342"></a><br></div></div> text/html 2016-02-28T05:08:31+01:00 soil-science.mihanblog.com محسن کوه جانی تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی در مرحله رویشی گیاه ریحان (Ocimum basilicum) http://soil-science.mihanblog.com/post/148 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چکیده</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; به منظور بررسی تغییرات فعالیت آنزیمی خاك در کاربرد چند ساله کود شیمیایی، کمپوست و ورمیکمپوست غنی شده با کود&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">شیمیایی در مرحله رویشی گیاه دارویی ریحان، تحقیقی با طرح بلوك کامل تصادفی و در قالب طرح اسپلیت پلات، در 3 تکرار در&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">سال 1388 اجراء گردید. فاکتور اصلی در شش سطح کودی شامل، کمپوست غنی شده 20 و 40 تن، ورمیکمپوست غنی شده&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">20 و 40 تن در هکتار، کود شیمیایی و تیمار شاهد بدون مصرف کود و فاکتور فرعی نیز دوره های کوددهی (دو، سه و چهار&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">سال) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد کمپوست و ورمیکمپوست در کلیه سطوح، باعث افزایش فعالیت آنزیمهای&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاك نسبت به تیمار شاهد گردید</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">(P&lt;0/</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">05 ).&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">اما روند افزایش در بین تیمارها مشابه نبود. بیشترین ، </span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">میزان فعالیت آنزیم ها در تیمار 40 تن ورمیکمپوست غنی شده با چهار سال مصرف مشاهده شد. در سطوح بالای مصرف&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">کمپوست، روند کاهشی در فعالیت دو آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی مشاهده شد.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کلمات کلیدی: </b>کودهای شیمیایی، کودهای آلی ، فسفاتاز قلیایی، فسفاتاز اسیدی</font></div> text/html 2016-02-25T08:00:12+01:00 soil-science.mihanblog.com محسن کوه جانی تأثیر سطوح مختلف منوآمونیوم فسفات، زئولیت، ورمیکمپوست و آهک در تثبیت عناصر سنگین در خاك های آلوده http://soil-science.mihanblog.com/post/147 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چکیده</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp;اصلاح خاكهای آلوده به فلزات سنگین جهت جلوگیری از ورود آنها به چرخه ی غذایی انسان امری ضروری است. به منظور&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">بررسی تأثیر اصلاح کننده های مختلف بر کاهش مقدار قابل جذب روی، سرب و کادمیوم، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">کاملاً تصادفی با 16 تیمار و در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل سه اصلاح کننده ی منوآمونیوم فسفات، زئولیت و ورمیکمپوست&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">با مقادیر 10 ،5 ،0 و 15 تن در هکتار و آهک با مقادیر 2 ،1 ،0 و 4 درصد بودند که به یک خاك آلوده به فلزات سنگین اضافه&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اصلاح کننده های مختلف تأثیر معنی داری بر غلظت روی، سرب و کادمیوم قابل&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">جذب خاك دارند و باعث کاهش مقدار آنها شدند. بهترین اصلاح کننده جهت کاهش مقدار سرب و روی قابل جذب به ترتیب&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">مصرف 10 و 15 تن در هکتار منوآمونیوم فسفات و بهترین غیرمتحرك کننده روی، آهک بود.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کلمات کلیدی:</b> اصلاح خاك، زئولیت، فلزات سنگین، منوآمونیوم فسفات، ورمیکمپوست</font></div>